Literature:The Internationale

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Source

French English

Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère
C'est l'éruption de la fin
Du passé faisons table rase
Foule esclave, debout, debout
Le monde va changer de base
Nous ne sommes rien, soyons tout

Refrain
C'est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L'Internationale
Sera le genre humain.

Refrain

Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni tribun
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun
Pour que le voleur rende gorge
Pour tirer l'esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge
Battons le fer quand il est chaud.

Refrain x2

[ L'État opprime et la loi triche
L'impôt saigne le malheureux
Nul devoir ne s'impose au riche
Le droit du pauvre est un mot creux
C'est assez, languir en tutelle
L'égalité veut d'autres lois
Pas de droits sans devoirs dit-elle
Égaux, pas de devoirs sans droits.

Refrain x2

Hideux dans leur apothéose
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu'il a créé s'est fondu
En décrétant qu'on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.

Refrain x2

Les rois nous saoulaient de fumées
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons la grève aux armées
Crosse en l'air, et rompons les rangs
S'ils s'obstinent, ces cannibales
À faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux. ]

Refrain x2

Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs
La terre n'appartient qu'aux hommes
L'oisif ira loger ailleurs
Combien de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours.

'Refrain x2

Arise, wretched of the earth
Arise, convicts of hunger
Reason thunders in its volcano
This is the eruption of the end
Of the past let us wipe the slate clean
Slave masses, arise, arise
The world is about to change its foundation
We are nothing, let us be everything

Chorus
This is the final struggle
Let us gather together, and tomorrow
The Internationale
Will be the human race

Chorus

There are no supreme saviors
Neither God, nor Caesar, nor tribune.
Producers, let us save ourselves
Decree on the common welfare
That the thief return his plunder,
That the spirit be pulled from its prison
Let us fan the forge ourselves
Strike the iron while it is hot

Chorus x2

[ The state represses and the law cheats
The tax bleeds the unfortunate
No duty is imposed on the rich
"Rights of the poor" is a hollow phrase
Enough languishing in custody
Equality wants other laws:
No rights without obligations, it says,
And as well, no obligations without rights

Chorus x2

Hideous in their self-deification
Kings of the mine and rail
Have they ever done anything other
Than steal work?
Into the coffers of that lot,
What work creates has melted
In demanding that they give it back
The people wants only its due.

Chorus x2

The kings make us drunk with their fumes,
Peace among ourselves, war to the tyrants!
Let the armies go on strike,
Guns in the air, and break ranks
If these cannibals insist
In making heroes of us,
Soon they will know our bullets
Are for our own generals ]

Chorus x2

Laborers, peasants, we are
The great party of workers
The earth belongs only to men
The idle will go reside elsewhere
How much of our flesh they feed on,
But if the ravens and vultures
Disappear one of these days
The sun will shine always

Chorus x2

Translations

Dãterške

¡Впэрьёд, сфэх Публ'ье ды нһам Эрц,
Сфэх мӥр'ә мархсӕы фрау'с'эн!
.Бдәдџӭђң мыр нһам цџажмщӀә єұйг'юрһ
И стсіэнцэх дишт мыр һф'щңэебөцат.
¿Сфэх мыр сштаднарж дєљхљњ мӥра
Һӥш һф'дэљ и ўлеф нһам лифцӥ'ӕ?
¡Наш'а њөвӕы мӥр'эн ды прөгрэс
Дарэрад радєұ сфэх Һфрауш һф'раџ!

¡Эхі наш'а ԇәцњөмӕы
И ҝӥлӕы ўєрь'эн ыӵуст;
Тсъу ТрәнњещӀьахимнһцьиц
Сфэх Һфрауш һф'э'оҗӀкрутєұ!

.Длэ мыр њэд-`тӀєчһа'с щңэебац слава:
Њэд-хан, њэд-царь, њэд-гбэжє.
¡ҖӀюўлкӕы нһам лэмӕы фрау'с һф'прөгриси
Тсъу сфэх робӭтьиц'с ды Эрц!
.Я цэ нжіжӕы вљадӕы робӭт'с
Сфэџ дэщ ды тєтєщӀә һф'љэнвмерљ
¡Церг прӕњсӭђң нһам һпӀащӀө'уљайиц
Мы`-робӭт'с фхӕр ды ҝӕмӥљњ ӕлц!

¡Эхі наш'а ԇәцњөмӕы
И ҝӥлӕы ўєрь'эн ыӵуст;
Тсъу ТрәнњещӀьахимнһцьиц
Сфэх Һфрауш һф'э'оҗӀкрутєұ!

¡Эсі'с њэд-ёщӕы мыр-вљада ԇтӭжвк,
Эсі'с тсъу ктєтєщӀәьиц ӕлц!
¡Я сфэх ўыр дарэрадщӀә адодаӥт,
Эхі тсъу наш'а маршрухц'эн ӕлц!
¿Ўлиџ сфэх тӥрөњрин'с інсан'с фң'рвятсат?
¡Церг наш'а џабр'эн ћңавсиҝи:
«Сфэх робӭт'ьэ ды Эрц, впэрьёд
И хи њэд-дєлөщ я һрԇөҗӀацн'с»!

¡Эхі наш'а ԇәцњөмӕы
И ҝӥлӕы ўєрь'эн ыӵуст;
Тсъу ТрәнњещӀьахимнһцьиц
Сфэх Һфрауш һф'э'оҗӀкрутєұ!

Pannonian

To o-lîârâîtt, dâmnêr têrrîr
To o lîârâîtt prênza ghlâdr
Râttîun fâch tunaît ên vûlcana sû
Ez chêts ên îârûftîûna finr
Notsê o-êddefechaîm tâvûl raz trâchr
Pufûlê bândg, to o-lîâraîtt, to o-lîâraîtt
Mûnd fâgh câmvâvat bâz sû
Notsê chûm nûlla, notsê tcrem totta.

Ez chêts lûtca final
Notsê fâch o-glumâîm mana
Mezgunârudînn
Êret gêna chum

Sâlvattra sûfrîâm zuît nê
Nîût Dî îût Kêzâr îût trevîn
Lûscruturê, notsê o-sûvênaîm notsâ curfâ
Sâlvatta cumn vêrvaîts!
Ûd lâtr fâgh rêndavât nêcha,
Ûd tûghra dê sû fâch tireît spirett.
Notsê fâch o-sûflaîm favrecha nutsrê!
Vê fâgh o-bâtavâts fêrra dûrr sû âî câledd!

Ez chêts lûtca final
Notsê fâch o-glumâîm mana
Mezgunârudînn
Êret gêna chum

Rêmn fâch upremâît êt lêgh fâch êtcîrtcâît;
Nêrâlê fâch sânnûînâînt emfurtînattâ.
Nâttr nê emnâît ên dad;
Prâvê pîûfêrr sûm pârâvula enîttel;
Âî lânnêr dêfîna ên cûtsodda!
Êchûîlett vuleît lêghâ âlt,
Prâvâ nê sen dâttâ; vêrveît su,
Êdgê dâttê nê sen prâvê

Ez chêts lûtca final
Notsê fâch o-glumâîm mana
Mezgunârudînn
Êret gêna chum

Yaharan

Kälëc, ÿ lítšølä,
Kälëc, níct ÿbëlën.
Uwändyäv kløn vërk yënto,
Täng vøër dyälrä šobën.
Täng gidën ös'të yärdyä,
Lítšø slävøv söbëc!
Dän yärdyä yísnøn doxrobö,
Utsyísnänë níl kälëc!

Ivë zërnø söbëx!
Utsyísnänë onën čívøv!
Dän Entërnäconälë,
Zërnøn lön slävøv!

Níl tyung hälíčívøv,
Níl Cëlë níln Nrätšø.
Slävøv, ätsvílänëž,
Pyängäc kämšø.
Nën äyun mayak,
Nën gudädyä läløn.
Yísnäc dän yíšønäš čä,
Nën täng sähe yížønøn!

Ivë zërnø söbëx!
Utsyísnänë onën čívøv!
Dän Entërnäconälë,
Zërnøn lön slävøv!

Dän näcun n täng žäm brädyäul,
Kyustk mayøn ölëzändyä.
Žäm zërnø šä ölëzkäm,
Níl kyustk zërnø en dän ändyä.
Níl vä mayul är gärästk!
Käm ÿbëlën xäng žäm:
Níl žäm níl äc kyustk,
Níl kyustk níl äc žäm.

Ivë zërnø söbëx!
Utsyísnänë onën čívøv!
Dän Entërnäconälë,
Zërnøn lön slävøv!

Windermere

Ămflü, hay tsor pachărea'i fi sngeaf, (Arise, all ye scorned ones of the world,)

Chlouvānem

Chlouvānem   Retranslation

maiduldamohai babhrāmi garpuvodaudyē,
yaive agaṇṭorsyī kansāk no!
yūñjā egeṃtra devenī cąlirāhe
ḍūkausire hiṃħom vaih nadumbhīte.
nenē verdegde jalbāni šermalgaih
yūk vāndayivirdāltima,
lališire jalbānu āntedreine.
gomi nīk lila yaiva jalṣya!

cāṃkrire hiṃħa širē cami,
nanā hiṃħa yūñjā vi.
galababhrausna
nīsaih maitayudumbhālta.

TBA

 

Forward, cursed of the land,
all you hunger-sufferers and slaves!
Our abused souls are charging
to lead us into a deadly fight.
The foundations of this violently-beating world
with rage we'll tear into pieces,
for us to build a new world.
The one who was nothing will be everything!

The final battle is the most important,
and that battle is ours.
The Internationale
will carry humankind forward.

TBA