User:Chrysophylax/þanwā þydigā

From Linguifex
Jump to: navigation, search
 1. ə > i
 2. *p, *t, *k, *kʷ > *b, *d, *g, *gʷ between vowels
 3. *p, *t, *k, *kʷ > *f, *þ, *χ, *χʷ at word boundaries
 4. *β > *b between vowels
 5. *β > *f after *R
 6. *RCW > -RW-
 7. *ou > *eu
 8. *f > v between vowels
 9. *eu > *ȳ / C_C (Thyd. þydā)
 10. [+rounding] > [-rounding] / _|a|
 11. *m, *n > *am, *an / C_V
 12. *ai > *ē / C_(C #)
 13. *ei > *ai
 14. *[P T]s > *V̄s / _# (ās < PIt. *aps ‘away, off’, abiēs < PIt. *abiḗts ‘nom. sg.’)
 15. *f- > 0


test

example text

 ēn! ās prīsmordiōd werfom evus edi werfom χom þaiwō evus edi þaiwos werfom evus