Difference between revisions of "Ciêng/Swadesh list"

From Linguifex
Jump to: navigation, search
m
m
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 38: Line 38:
 
|wrd037=''nõ''
 
|wrd037=''nõ''
 
|wrd038=''chổ''
 
|wrd038=''chổ''
|wrd039=''chể''
+
|wrd039=''chảư''
 
|wrd040=
 
|wrd040=
 
|wrd041=
 
|wrd041=
Line 44: Line 44:
 
|wrd043=''ếp''
 
|wrd043=''ếp''
 
|wrd044=''ngàng'' (''triêm'' means 'farm animal')
 
|wrd044=''ngàng'' (''triêm'' means 'farm animal')
|wrd045=''đỗ''
+
|wrd045=''tỗ''
 
|wrd046=''rhười''
 
|wrd046=''rhười''
 
|wrd047=''tao''
 
|wrd047=''tao''
 
|wrd048=''tzít''
 
|wrd048=''tzít''
|wrd049=''liềr''
+
|wrd049=''lliềr''
|wrd050=''cình''
+
|wrd050=''chình''
 
|wrd051=''phửr''
 
|wrd051=''phửr''
 
|wrd052=''chây''
 
|wrd052=''chây''
|wrd053=''dan''
+
|wrd053=''than''
 
|wrd054=''muộn''
 
|wrd054=''muộn''
 
|wrd055=''đrỏr''
 
|wrd055=''đrỏr''
 
|wrd056=''nui''
 
|wrd056=''nui''
|wrd057=''ăfod''
+
|wrd057=''phốn''
 
|wrd058=''tlẻ''
 
|wrd058=''tlẻ''
 
|wrd059=''dar''
 
|wrd059=''dar''
Line 70: Line 70:
 
|wrd069=''dìa''
 
|wrd069=''dìa''
 
|wrd070=''ma''
 
|wrd070=''ma''
|wrd071=''tháo''
+
|wrd071=''thao''
 
|wrd072=''ngừa''
 
|wrd072=''ngừa''
 
|wrd073=''pây''
 
|wrd073=''pây''
Line 76: Line 76:
 
|wrd075=''trí''
 
|wrd075=''trí''
 
|wrd076=''whay''
 
|wrd076=''whay''
|wrd077=''gloł''
+
|wrd077=''lỗr''
|wrd078=''troch''
+
|wrd078=''trổi''
|wrd079=''łădie''
+
|wrd079=''thía''
|wrd080=''srup''
+
|wrd080=''rhúp''
|wrd081=''wab''
+
|wrd081=''whạm''
|wrd082=''müt''
+
|wrd082=''mựt''
|wrd083=''flen''
+
|wrd083=''tlên''
|wrd084=''tsual''
+
|wrd084=''tzuôi''
|wrd085=''sme'' (''mi-sme'' = inside)
+
|wrd085='''' (''mi-sme'' = inside)
|wrd086=''blua''
+
|wrd086=''lua''
|wrd087=''nel''
+
|wrd087=''nầy''
|wrd088=''thăme''
+
|wrd088=''-''
|wrd089=''doc''
+
|wrd089=''???''
|wrd090=''ruas''
+
|wrd090=''rhuỗr''
|wrd091=''tsălaw''
+
|wrd091=''lao''
 
|wrd092=''hür''
 
|wrd092=''hür''
|wrd093=''tsrin''
+
|wrd093=''trin''
|wrd094=''cișloł''
+
|wrd094=''llổr''
|wrd095=''mey''
+
|wrd095=''mề''
|wrd096=''boar''
+
|wrd096=''phor''
|wrd097=''clües''
+
|wrd097=''tlửơr''
|wrd098=''scath''
+
|wrd098=''cả''
 
|wrd099=''tsał''
 
|wrd099=''tsał''
 
|wrd100=''tăfi''
 
|wrd100=''tăfi''
|wrd101=''tuay''
+
|wrd101=''tuồi''
 
|wrd102=''whìm''
 
|wrd102=''whìm''
|wrd103=''yat mi-snar'', ''snar'' (adjectival "knowing")
+
|wrd103=''thạ''
|wrd104=''crea''
+
|wrd104=''trẹ''
|wrd105=''srua''
+
|wrd105=''rhúa''
|wrd106=''yat mi-fănach''
+
|wrd106=''náy''
|wrd107=''meac''
+
|wrd107=''mẹc''
|wrd108=''mărit''
+
|wrd108=''tsươn''
|wrd109=''răchta''
+
|wrd109=''toa''
|wrd110=''tsüp''
+
|wrd110=''tzứp''
|wrd111=''pgu ya-'' (''ya-'' = with)
+
|wrd111=''pu da''
|wrd112=''răchoy''
+
|wrd112=''chồi''
|wrd113=''łer''
+
|wrd113=''sềr''
|wrd114=''lean''
+
|wrd114=''llen''
|wrd115=''thămu''
+
|wrd115=''''
|wrd116=''yäth''
+
|wrd116=''dủa''
|wrd117=''ător''
+
|wrd117=''thồr''
|wrd118=''mătil''
+
|wrd118=''thì''
|wrd119=''łămay''
+
|wrd119=''mai''
|wrd120=''lut''
+
|wrd120=''llụt''
|wrd121=''seaf''
+
|wrd121=''zẻo''
|wrd122=''drel''
+
|wrd122=''rhê''
|wrd123=''tol'' (to be lying)
+
|wrd123=''tôi'' (to be lying)
|wrd124=''dur'' (to be sitting)
+
|wrd124=''thùr'' (to be sitting)
|wrd125=''plang'' (to be standing)
+
|wrd125=''tlang'' (to be standing)
|wrd126=''crămats''
+
|wrd126=''már''
|wrd127=''łăpaw''
+
|wrd127=''phao''
|wrd128=''rüe''
+
|wrd128=''rừa''
|wrd129=''cwił''
+
|wrd129=''quỉr''
|wrd130=''flie''
+
|wrd130=''tlia''
|wrd131=''thăned''
+
|wrd131=''nện''
|wrd132=''tișrü''
+
|wrd132=''rhư''
|wrd133=''ieth''
+
|wrd133=''ỉa''
|wrd134=''scaw''
+
|wrd134=''cao''
|wrd135=''tsoy''
+
|wrd135=''tzôi''
|wrd136=''trăchin''
+
|wrd136=''cin''
|wrd137=''măreth''
+
|wrd137=''rễ''
|wrd138=''clea''
+
|wrd138=''tlé''
|wrd139=''nung''
+
|wrd139=''nùng''
|wrd140=''ngil''
+
|wrd140=''ngì''
|wrd141=''ngichnur''
+
|wrd141=''nur''
|wrd142=''tmus''
+
|wrd142=''mủr''
|wrd143=''eaf''
+
|wrd143=''ẻo''
|wrd144=''smin''
+
|wrd144=''min''
|wrd145=''răbo''
+
|wrd145=''rộ''
|wrd146=''cnuș''
+
|wrd146=''nủr''
 
|wrd147=''niệt''
 
|wrd147=''niệt''
|wrd148=''chad''
+
|wrd148=''cán''
|wrd149=''scie''
+
|wrd149=''chìa''
|wrd150=''blon''
+
|wrd150=''sồn''
|wrd151=''trămäy''
+
|wrd151=''mảy''
|wrd152=''yoch''
+
|wrd152=''dổi''
|wrd153=''păträng''
+
|wrd153=''sênh''
|wrd154=''chlem''
+
|wrd154=''tlêm''
|wrd155=''măruth''
+
|wrd155=''''
|wrd156=''căthin''
+
|wrd156=''thìn''
|wrd157=''tăfis''
+
|wrd157=''phir''
 
|wrd158=''whịm''
 
|wrd158=''whịm''
 
|wrd159=''nưa''
 
|wrd159=''nưa''
 
|wrd160=''pì''
 
|wrd160=''pì''
|wrd161=''yănif''
+
|wrd161=''nĩu''
 
|wrd162=''huồm''
 
|wrd162=''huồm''
|wrd163=''păłoa''
+
|wrd163=''''
|wrd164=''măchup''
+
|wrd164=''chụp''
 
|wrd165=''nam''
 
|wrd165=''nam''
 
|wrd166=''dùi''
 
|wrd166=''dùi''
Line 171: Line 171:
 
|wrd170=''zùm''
 
|wrd170=''zùm''
 
|wrd171=''char''
 
|wrd171=''char''
|wrd172=''ăthaw''
+
|wrd172=''tháo''
 
|wrd173=''llể''
 
|wrd173=''llể''
|wrd174=''cwie''
+
|wrd174=''quia''
|wrd175=''feas''
+
|wrd175=''pểr''
|wrd176=''cdos''
+
|wrd176=''tsuồr''
 
|wrd177=''llền''
 
|wrd177=''llền''
 
|wrd178=''nấy''
 
|wrd178=''nấy''
|wrd179=''lă'och''
+
|wrd179=''lổi''
|wrd180=''sieth''
+
|wrd180=''zỉa''
 
|wrd181=''iêr''
 
|wrd181=''iêr''
 
|wrd182=''tàm''
 
|wrd182=''tàm''
Line 189: Line 189:
 
|wrd188=''trã''
 
|wrd188=''trã''
 
|wrd189=''san''
 
|wrd189=''san''
|wrd190=''fădua''
+
|wrd190=''thùa''
|wrd191=''cămua''
+
|wrd191=''mua''
|wrd192=''thảu''
+
|wrd192=''thảo''
 
|wrd193=''tluồng''
 
|wrd193=''tluồng''
 
|wrd194=''sim''
 
|wrd194=''sim''

Revision as of 21:50, 15 August 2019

No. English Ciêng
1 I rhìa
2 you (singular) sên (masculine), sêr (feminine)
3 he in (masculine), ir (feminine)
4 we tzá (exclusive), phàng (inclusive)
5 you (plural) tham
6 they tzôr
7 this __ se
8 that __ fi
9 here rădun se, dunse
10 there rădun fi, dumfi
11 who
12 what rhà
13 where
14 when
15 how
16 not thìa
17 all xôn
18 many whe
19 some chung
20 few sứp
21 other thà
22 one thon
23 two
24 three ziêu
25 four chôi
26 five mượr
27 big xir
28 long truồng
29 wide tlệp
30 thick núc
31 heavy tlểu
32 small thồi
33 short ngày
34 narrow tlửr
35 thin rhể
36 woman na
37 man (adult male)
38 man (human being) chổ
39 child chảư
40 wife
41 husband
42 mother
43 father ếp
44 animal ngàng (triêm means 'farm animal')
45 fish tỗ
46 bird rhười
47 dog tao
48 louse tzít
49 snake lliềr
50 worm chình
51 tree phửr
52 forest chây
53 stick than
54 fruit muộn
55 seed đrỏr
56 leaf nui
57 root phốn
58 bark (of a tree) tlẻ
59 flower dar
60 grass rhả
61 rope sấy
62 skin nèo
63 meat
64 blood trẹ
65 bone whồi
66 fat (noun) xưng
67 egg trịt
68 horn sạy
69 tail dìa
70 feather ma
71 hair thao
72 head ngừa
73 ear pây
74 eye whĩ
75 nose trí
76 mouth whay
77 tooth lỗr
78 tongue (organ) trổi
79 fingernail thía
80 foot rhúp
81 leg whạm
82 knee mựt
83 hand tlên
84 wing tzuôi
85 belly (mi-sme = inside)
86 guts lua
87 neck nầy
88 back -
89 breast ???
90 heart rhuỗr
91 liver lao
92 to drink hür
93 to eat trin
94 to bite llổr
95 to suck mề
96 to spit phor
97 to vomit tlửơr
98 to blow cả
99 to breathe tsał
100 to laugh tăfi
101 to see tuồi
102 to hear whìm
103 to know thạ
104 to think trẹ
105 to smell rhúa
106 to fear náy
107 to sleep mẹc
108 to live tsươn
109 to die toa
110 to kill tzứp
111 to fight pu da
112 to hunt chồi
113 to hit sềr
114 to cut llen
115 to split
116 to stab dủa
117 to scratch thồr
118 to dig thì
119 to swim mai
120 to fly llụt
121 to walk zẻo
122 to come rhê
123 to lie (as in a bed) tôi (to be lying)
124 to sit thùr (to be sitting)
125 to stand tlang (to be standing)
126 to turn (intransitive) már
127 to fall phao
128 to give rừa
129 to hold quỉr
130 to squeeze tlia
131 to rub nện
132 to wash rhư
133 to wipe ỉa
134 to pull cao
135 to push tzôi
136 to throw cin
137 to tie rễ
138 to sew tlé
139 to count nùng
140 to say ngì
141 to sing nur
142 to play mủr
143 to float ẻo
144 to flow min
145 to freeze rộ
146 to swell nủr
147 sun niệt
148 moon cán
149 star chìa
150 water sồn
151 rain mảy
152 river dổi
153 lake sênh
154 sea tlêm
155 salt
156 stone thìn
157 sand phir
158 dust whịm
159 earth nưa
160 cloud
161 fog nĩu
162 sky huồm
163 wind
164 snow chụp
165 ice nam
166 smoke dùi
167 fire
168 ash rhỏ
169 to burn ngún
170 road zùm
171 mountain char
172 red tháo
173 green llể
174 yellow quia
175 white pểr
176 black tsuồr
177 night llền
178 day nấy
179 year lổi
180 warm zỉa
181 cold iêr
182 full tàm
183 new lềm
184 old pể
185 good tồ
186 bad ci
187 rotten
188 dirty trã
189 straight san
190 round thùa
191 sharp (as a knife) mua
192 dull (as a knife) thảo
193 smooth tluồng
194 wet sim
195 dry uôr
196 correct
197 near rịt
198 far dềm
199 right tzi
200 left chối
201 at
202 in mì chùa
203 with da
204 and tề
205 if
206 because tsin
207 name cum