Difference between revisions of "Is Burunking/history"

From Linguifex
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="wikitable" style="text-align: center;" width="90%;" |- ! rowspan="2;" | !! rowspan="2;" | Ø !! colspan="8;" | Fortis !! colspan="8;" | Lenis |- ! p !! t !! k !! tz...")
(No difference)

Revision as of 20:07, 13 July 2018

Ø Fortis Lenis
p t k tz ts N L R b d g z s n l r
a a fa ta ka sa sha nga ya za ba da ga ha xa na la ra
e e fe te ke se she nge ye ze be de ge he xe ne le re
o o fo to ko so sho ngo yo zo bo do go ho xo no lo ro
i i fi chi ki shi ngi yi zi bi ji gi xi ni li ri
ai ya cha kya sha nga ya za bya ja gya xa nga ya za
ei ye che kye she nge ye ze bye je gye xe nge ye ze
eu yo cho kyo sho ngo yo zo byo jo gyo xo ngo yo zo
u u fu su pu su shu mu yu zu bu zu bu fu xu nu lu ru
au ua fa sua pa sua shua ma yua zua bua zua ba fa nua lua rua
oi ue fe sue pe sue shue me yue zue bue zue be fe nue lue rue
+C VVCVL ViCVL n, m u rV
Fin. s sh ng i z
First Second +h
a i u ha he hi ho hu
a e o aa ai ei au ou
e i ee ii eu yu
i e ee ye yo
o u oo oi oo uu
u o we oi wo