Template:Front/banner/Kihā́mmic

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Vámô ančá Lingûifeksá,
lû́ kázmogtramû́ û́ikīhottarakámû kétômû tôkémû méčû ragnū́t!
Tapyā́ 1,019 tsatámā é tarakámā mámû ímī: Expression error: Unrecognized punctuation character ",".% mnốmī goal.
Tapyā́ there are 9 stub-ámī é 3 tsatámī that need expanding.