Template:Front/banner/Kihā́mmic

From Linguifex
< Template:Front/banner
Revision as of 06:58, 20 January 2017 by Chrysophylax (talk | contribs) (Text replacement - "Category:Conlangs" to "Category:Languages")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Vámô ančá Lingûifeksá,
lû́ kázmogtramû́ û́ikīhottarakámû kétômû tôkémû méčû ragnū́t!
Tapyā́ 1,019 tsatámā é tarakámā mámû ímī: Expression error: Unrecognized punctuation character ",".% mnốmī goal.
Tapyā́ there are 9 stub-ámī é 3 tsatámī that need expanding.