User:Dē Graut Bʉr/Template:Front/banner

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search
Velkomm oss Linguifex,
vryt wiki oss maktallsanymann kuss ferrsgryvē!
Dē bisgryf nuiglyk 1,023 zytiss enn talls: Expression error: Unrecognized punctuation character ",". % oss oss dúl.
Dē zyt nuiglyk 9 ginns enn 3 zytiss di bihúf ausbryting.