Ciêng

From Linguifex
Jump to: navigation, search
Ciêng/Lexicon
Ciêng/Swadesh list


Ciêng
jươn Ciêng
Pronunciation[/jɨən kiəŋ/]
Created byIlL, Praimhín
SettingVerse:Tricin
Native speakers270 million (13b0dd)
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

Ciêng (KEE-əng; natively: /kīəŋ/, Windermere: brits Cieng) is a tonal Ashanic language spoken in Tumhan, inspired by Vietnamese and Welsh. ("What if Vietnamese were rhotic?") It is closely related to Classical Windermere but is not a direct descendant of it.

Diachronics

TODO: cluster reflexes

Waaay before Grimm's law, thus b p were still voiced and tenuis stops > p + low resp. high tone classes

Khmmerization BEFORE tone split

Numbers: thon, rà, tziêu, khuốc, wượr, tai /θɔn, ra, tsiəw, χuək, wɚ:, tai/

whếp = light

whì = dust

Rhìa whươn mì Whền Whết = I live in Whehli (means something different with different tones)

lieb "to put" ~ lliệm

dưan tlẹ = to thank in Ciêng?

tlẹ could be cognate to tănlea "to refuse", dưan is cognate to Windermere şän

khổi = reflexive pronoun

thỏi = learn (~ snoach)

rêng = net

truồng = long

Final + tone reflexes

  • -p < PAsh -b
  • -b *-d *-g should fricativize and become tones, not *-p *-t, *-k
  • snoach ~ thộc (snòχ < *snòk in Classical Wdm)
  • ăwoch ~ wốc "bone"

Phonology

Consonants

m n nr ng /m n (retro n) ŋ/

p t tr tl c qu /p t tʂ tl k kw ʔ/ (/ʔ/ not written)

ph th kh wh /f θ χ χw/

z s rh ll h /s ʃ r̥ ɬ h/

tz ts /ts tʃ/

w r l j /w r l ʒ/

-w- is an onglide

Vowels

ă a â e ê i o ô u ư ao eo êu aư ai oi ôi ia/iê iêu ua/uô uôi ăr ar er ir or ur âr /a ɑ: ɜ ɛ e~ɪ~ɛɪ i~ɪj ɔ əʊ~əʏ u: ɨ: aʊ ɛʊ eʊ aʏ aɪ ɔɪ oɪ iə iəw uə uəj æɹ ɒɹ eɹ iɹ oɹ oɹ əɹ/

Tones

6 tones of Viet

Sample text

UDHR

Ciêng

Sồn khổ sây àng khèn wỗi tề tưr thến mì pòi rhành tề mốc sin. Tzôr jánh llao ngá phuộng long tề ngá mông lla, àng thwàr nạt tzôr tsó thon sa whảy mì rhuỗr dàư khung tweng.

Ciêng Gloss

all person are_born then free bone and equal same in state dignity and get right. they receive down ability reason and ability think back, and must SUBJ they work act one to other in heart of love fellow

Modern Wdm.

Tsor croth fa ășeal pluam te thür mis hăltsăbas tes imłin. Ănam hac răfongüe yas hălpăthin tes hălslith'a, te pdar thușnoa e nam tănse fidoan măceaf nătha mis șăgor hălchăsräf.

English

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.