Windermere/Accents

From Linguifex
Jump to: navigation, search


Comparison

Mi ngith doan chea chmi dur es tach imchäth mis mogor litheath. Fi Pida Brăwied chea sray bintăbiets: "Łănam mot mea ra hăngüs?"
Std. Bjeheondian: [mi ŋið duən xiə xmi duɐ ʔes t⁼ax ʔimxɜð miz moˈgɔɐ liðiəð ‖ vi p⁼ida bʁəwiːd xiə zʁaj bint⁼əˈbiːts | ɬəˈnam mot miə ʁa (h)əŋʏz?]
Swe chea chmi chnung e müets imchäth hăsüs, se doan chäth chea plawăsma: "Șrüch stiw! Ruay mi tsum immognas tach dunse, immălin thaf müets, imchustiw liew, imchusmäch thaf müets, imchumüets tach, te doan imchutach."
Std. Talman:
Std. Bjeheondian: [zwe xiə xmi xnʊŋ ʔɛ myːts ʔimˈxɜð həzʏz ze duən xɛð xiə plawəzma | ʃʁʏyx stiw ‖ ʀuːj mi tsʊm ʔimogˈnaz tax dʊnze | ʔiməˈlin ðav myːts | ʔimxʊstiw liːw | ʔimxʊsmɛɣ ðaː myːts | ʔimxʊmyːts tax | te duən ʔimxutax]
Prăyon nga fi Pida Brăwied chea tăbiets: "Wăhang, hos ruay mea ra hăngüs, srüe placäp e do croth hiboath șaf ti'uar?"
Std. Talman:
Std. Bjeheondian: [pʁəˈjon ŋa vi piˈda bʁəwiːd xiə təbiːts | wəhaŋ hos ʁuːj miə ʁa həŋʏyz, zʁyː pləkɛp ʔe do kʁoð ibuəθ ʃaf tiʔuɐ]
Ăfifay chea că'aw e fid: "Lea sed die placănărnga, fi Pida? Bang ruay tsor ti'uar palüc, sach se făbeang imti'uar nătha yaf croth mălem!"
Std. Talman:
Std. Bjeheondian: [ʔəvivaj xiə kəʔaw ʔe vid | liə zed diː pləkənɐŋa, vi pida ‖ baŋ ʁuːj tsɔɐ tiʔuɐ palʏk, zaɣze vəbiəŋ ʔimtiʔuɐ nəða jaf kʁoð məlem]
"Fi Pida chea sngiem șaf chäth mi ngil, "Fi chäth se eth ruay hăltsrüeng te thăpal fănaw."
Std. Talman:
Std. Bjeheondian: [vi pida xiə zŋiːm ʃaf xɜð mi ŋil, vi xɜð ze ʔeð ʁuːj həltsʁyːŋ te ðəpal vənaw]

Sandbox

TODO: use the vowel shifts for Eevo?

Standard Pategian (Tamrona): /vny:t taʊ, vi tsu:m rɪ mɔt eɪmi wɔ:kər, rɪ ɬɛ:f lɪ:w møyts taɪ rɪ draɪl vɑ tɑ:mraʊnɑ:/

Standard Bjeheondian (Sănach): /vnʊɪt taɔ, vi tsu:m rɪ mɔt ɪ:mi wɔ:kər, rɪ ɬə:f lɪ:w mø:ts tae rɪ drael vɑ sənɑ:x/

Wiebian: /vnoɪt taɔ, vi tsu:m ʀɪ mɔt ɪ:mi wɔ:kəʀ, ʀɪ ɬə:f lɪ:w mø:ts tae ʀɪ dʀael vɑ wɪ:p/

Theater pronunciation: /vny:t təʊ, vi tsu:m riə mɔt iəmi woəkər, riə ɬə:f liəw myəts təi riə [???]/

Bălang:

Euldondjama:

Bjeheondian accents

Bjeheondian accents tend to have more conservative consonants but less conservative vowels.

Voiceless stops /p t k/ are usually unaspirated [p⁼ t⁼ k⁼] in Bjeheondian accents. Voiced stops /b d g/ are fully voiced. Front fricatives /f θ s/ are by default voiced [v ð z]; they only devoice to [f θ s] when followed by an "inherently voiceless" consonant, i.e. one of /p t k ts x h ʔ/. (Thus obstruent voicing assimilation can be said to work like in Slavic languages or Israeli Hebrew.)

Standard USB

/əm ən əl ər/ become [m̩ n̩ l̩ ɐ] in closed unstressed syllables.

Standard Bjeheondian Windermere keeps ä as a separate vowel /ɐ~ɜ/ except before r.

/r/ is uvular [ʁ] and vocalizes when not before a vowel, as follows:

 • ar = är → [aɐ~a]
 • er → [ɛɐ]
 • ear → [eɐ]
 • or → [ɔɐ]
 • oar → [oɐ]
 • ir = ier → [iɐ]
 • ür = üer → [yɐ]
 • ur = uar → [uɐ]

Vocalization of R has caused a chain vowel shift:

 • ie üe ue ea oa > [ɪ ø ʊ ɛ̝ ɔ̝]
 • i u e o > [əɪ əʊ ae ao]
 • a ä > [ɒ̝ æ̝] (like Hungarian a e)

The intonation is like Israeli Hebrew except it's stress-timed.

Fincreaș

Classical Windermere stays distinct unlike in other dialects.

Broad Fincreaș

Wieb

The Wiebian accent is the source of the change of /r/ to uvular [ʀ] in Bjeheondian (cf. Phnom Penh Khmer and Israeli Hebrew).

Other Bjeheondian accents are shifting towards the Wieb accent.

Tsăloș

Ä is like /e/

Ü is exolabial like swedish

While u is endolabial

And ü is typically a monophthong while i is between /i:/ and /əi/

Ea, ie, oa and ua are lax

Tumhanian accent

/fi pɻits̠ tə'mɛː ja ŋɔs̠'ɻɛːx ɬəu/ Fi brits Dămea ya ngothreach Ław