User:Chrysophylax/Sandbox

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Conjugation tables

Armed with that knowledge here are a few conjugations:

ayt, "to run" drb, "to fall"
imperf perf imperf perf
active 1 sg áytat éytet dárbat dérbet
2 sg áytap éytep dárbap dérbep
3 sg áyta éyte dárba dérbe
1 du inc láytat léytet ladárbat ledérbet
1 du noninc láytal léytel ladárbal ledérbel
2 du páytal péytel padárbal pedérbel
3 du áytal éytel dárbal dérbel
1 pl inc náytawat néytewet nadárbawat nedérbewet
1 pl noninc náytawan néytewen nadárbawan nedérbewen
2 pl páytawan péytewen padárbawan pedérbewen
3 pl áytawan éytewen dárbawan dérbewen
middle 1 sg áyŧat éyŧet dárbđat dérbđet
2 sg áyŧap éyŧep dárbđap dérbđep
3 sg áyŧa éyŧe dárbđa dérbđe
1 du inc láyŧat léyŧet ladárbđat ledérbđet
1 du noninc láyŧal léyŧel ladárbđal ledérbđel
2 du páyŧal péyŧel padárbđal pedérbđel
3 du áyŧal éyŧel dárbđal dérbđel
1 pl inc náyŧawat néyŧewet nadárbđawen nedérbđewet
1 pl noninc náyŧawan néyŧewen nadárbđawen nedérbđewen
2 pl páyŧawan péyŧewen padárbđawen pedérbđewen
3 pl áyŧawan éyŧewen dárbđawen dérbđewen
passive 1 sg aytánkat eyténket darbánkat derbénket
2 sg aytánkap eyténkep darbánkap derbénke
3 sg aytánka eyténke darbánka derbénke
1 du inc laytánkat leyténket ladarbánkat lederbénket
1 du noninc laytánkal leyténkel ladarbánkal lederbénkel
2 du paytánkal peyténkel padarbánkal pederbénkel
3 du aytánkal eyténkel darbánkal derbénkel
1 pl inc naytánkwat neyténkwet nadarbánkwat nederbénkwet
1 pl noninc naytánkwan neyténkwen nadarbánkwan nederbénkwen
2 pl paytánkwan peyténkwen padarbánkwan ederbénkwen
3 pl aytánkwan eyténkwen darbánkwan derbénkwenrwk, "to speak" gdw, "to give"
imperf perf imperf perf
active 1 sg rówkot rúwkut gódwot gúdwut
2 sg rówkop rúwkup gódwop gúdwup
3 sg rówko rúwku gódwo gúdwu
1 du inc lorówkot lurúwkut logódwot lugúdwut
1 du noninc lorówkol lurúwkul logódwol lugúdwul
2 du porówkol purúwkul pogódwol pugúdwul
3 du rówkol rúwkul gódwol gúdwul
1 pl inc norówkowot nurúwkuwut nogódwot nugúdwut
1 pl noninc norówkowon nurúwkuwun nogódwon nugúdwun
2 pl porówkowon purúwkuwun pogódwon pogúdwun
3 pl rówkowon rúwkuwun gódwon gúdwun
middle 1 sg rówkŧot rúwkŧut gođwot guđwut
2 sg rówkŧop rúwkŧup gođwop guđwup
3 sg rówkŧo rúwkŧu gođwo guđwu
1 du inc lorówkŧot lurúwkŧut logođwot luguđwut
1 du noninc lorówkŧol lurúwkŧul logođwol luguđwul
2 du porówkŧol purúwkŧul pogođwol puguđwul
3 du rówkŧol rúwkŧul gođwol guđwul
1 pl inc norówkŧowot norúwkŧuwut nogođwot nuguđwut
1 pl noninc norówkŧowon norúwkŧuwun nogođwon nuguđwun
2 pl porówkŧowon norúwkŧuwun pogođwon puguđwun
3 pl rówkŧowon rúwkŧuwun gođwon guđwun
passive 1 sg rowkónkot rukúnkut godwónkot gudwúnkut
2 sg rowkonkop rukúnkup godw'ónkop gudwúnkup
3 sg rowkónko rukúnku godwónko gudwúnku
1 du inc lorowkónkot lurukúnkut logodwónkot lugudwúnkut
1 du noninc lorowkónkol lurukúnkul logodwónkol lugudwúnkul
2 du porowkónkol purukúnkul pogodwónkol pugudwúnkul
3 du rowkónkol rukúnkul godwónkol gudwúnkul
1 pl inc norowkónkwot nurukúnkwut nogodwónkwot nugudwúnkwut
1 pl noninc norowkónkwon nurukúnkwun nogodwónkwon nugudwúnkwun
2 pl porowkónkwon purukúnkwun pogodwónkwon pugudwúnkwun
3 pl rowkónkwon rukúnkwun godwónkwon gudwúnkwun