User:Chrysophylax/sketch-2

From Linguifex
Jump to: navigation, search

Morphology

Nouns

Nouns fall into several noun classes, w- (animate), l-(tools), n-(spirits and locations), ø- (inanimate) which in turn are inflected for grammatical case and number (singular-plural)

Example paradigm for the animate noun dar

Number Singular Plural
absolutive ẉ́dar udári
ergative udárano udáranoi
vocative udáre udárei

Collective nouns may be formed by replication following CVC > CV-CVC, e.g., dano ‘fruit’ → dadano ‘a harvest of fruits’.

Pronouns

Pronouns have a slightly different set of inflections.

First person singular "I"
Number Singular Plural
absolutive in ini
ergative inis inisi
genitive inisi inisii

Example text

JRR Tolkien, LotR, pp 412-3:

 1. Gondor! Gondor, between the Mountains and the Sea!
 2. West Wind blew there; the light upon the Silver Tree
 3. Fell like bright rain in gardens of the Kings of old.
 4. O proud walls! White towers! O wingèd crown and throne of gold!
 5. O Gondor, Gondor! Shall men behold the Silver Tree,
 6. Or West Wind blow again between the Mountains and the Sea?
 1. Gondor! Gondor, daits nanarsizara
 2. gauts naits nuna ẉ́bolbezi; zazal daursibana ditso
 3. zal dodolzena unár udár dadaurisigora ẉ́dolbe.

Hūnnir hār Tanwār

ekʲãgs koymuns

 1. T, N → 0 / #_V
  ano ( ← dano) ‘fruit’, anar ( ← nanar) ‘mountain range’

Sketch 2a

 1. T K → θ χ / R_V
  arθano ( ← ardano) ‘tall fruit’ , arχaitso ( ← argaitso) ‘high stronghold’
 2. au → ō /
  adōr ( ← adaur)
 3. in polysyllabic words e, a, o → ø / _#
  arχaits ẉ́dar ( ← arχaitso ẉd́ar)

Sketch 2b

 1. N → 0 / V_V
  iis ( ← inis)

Sketch 2c

 1. e, i → je, ji / #_
  jedéro ( ← edéro), jin ( ← in)
 2. ai → æː
  gæːtso ( ← gaitso) ‘stronghold’
 3. j, w → ji, wi / _C
  wizazal ( ← ẉ́zazal) ‘jewellery smith’
 4. ṇ, ṛ, ḷ → in, ir, il / _C
  índor ( ← ṇ́dor) ‘place by river’
 5. oi → ū
 6. unstressed [front], [back] → ĭ, ə̆
  ardə̆nə̆ ( ← ardano), absolutive widə̆r (← wídar) ‘lord’ but ə̆dárə̆nə̆ ( ← udárano) in the ergative.
 7. loss of word-final ĭ and ə̆
  argæːts ( ← argæːtsə̆)
 8. fortition of ĭ, ə̆ → e, u / C_C
  arendur ( ← arĭndə̆r)
 9. loss of remaining ĭ and ə̆
  ergative dárun ( ← ə̆dárə̆n) ‘lord’


Number Singular Plural
absolutive wídar dar
ergative dárun (← ə̆dárə̆nə̆) dárunu ( ← ə̆dárə̆nū)
vocative dar dáre
genitive dárus ( ← ə̆dárə̆sĭ) dáruse ( ← ə̆dárə̆sī)
Number Singular Plural
absolutive arendur arendur
ergative arendur (← arĭndə̆r) arendur ( ← arĭndə̆r)
vocative arendur arendur
genitive arendures( ← arĭndə̆rĭsĭ) arenduresi ( ← arĭndə̆rĭsī)

wrādes bhasyos

Prima derivatio

 • dar
 • dal
 • dan
 • dats
 • nar
 • nal
 • nan
 • nats
 • zar
 • zal
 • zan
 • zats
 • gar
 • gal
 • gan
 • gats
 • der
 • del
 • den
 • dets
 • ner
 • nel
 • nen
 • nets
 • zer
 • zel
 • zen
 • zets
 • ger
 • gel
 • gen
 • gets
 • dor
 • dol
 • don
 • dots
 • nor
 • nol
 • non
 • nots
 • zor
 • zol
 • zon
 • zots
 • gor
 • gol
 • gon
 • gots
 • dur
 • dul
 • dun
 • duts
 • nur
 • nul
 • nun
 • nuts
 • zur
 • zul
 • zun
 • zuts
 • gur
 • gul
 • gun
 • guts
 • dir
 • dil
 • din
 • dits
 • nir
 • nil
 • nin
 • nits
 • zir
 • zil
 • zin
 • zits
 • gir
 • gil
 • gin
 • gits
 • dair
 • dail
 • dain
 • daits
 • nair
 • nail
 • nain
 • naits
 • zair
 • zail
 • zain
 • zaits
 • gair
 • gail
 • gain
 • gaits
 • daur
 • daul
 • daun
 • dauts
 • naur
 • naul
 • naun
 • nauts
 • zaur
 • zaul
 • zaun
 • zauts
 • gaur
 • gaul
 • gaun
 • gauts

Secunda derivatio

 • da-dar
 • da-dal
 • da-dan
 • da-dats
 • na-nar
 • na-nal
 • na-nan
 • na-nats
 • za-zar
 • za-zal
 • za-zan
 • za-zats
 • ga-gar
 • ga-gal
 • ga-gan
 • ga-gats
 • de-der
 • de-del
 • de-den
 • de-dets
 • ne-ner
 • ne-nel
 • ne-nen
 • ne-nets
 • ze-zer
 • ze-zel
 • ze-zen
 • ze-zets
 • ge-ger
 • ge-gel
 • ge-gen
 • ge-gets
 • do-dor
 • do-dol
 • do-don
 • do-dots
 • no-nor
 • no-nol
 • no-non
 • no-nots
 • zo-zor
 • zo-zol
 • zo-zon
 • zo-zots
 • go-gor
 • go-gol
 • go-gon
 • go-gots
 • du-dur
 • du-dul
 • du-dun
 • du-duts
 • nu-nur
 • nu-nul
 • nu-nun
 • nu-nuts
 • zu-zur
 • zu-zul
 • zu-zun
 • zu-zuts
 • gu-gur
 • gu-gul
 • gu-gun
 • gu-guts
 • di-dir
 • di-dil
 • di-din
 • di-dits
 • ni-nir
 • ni-nil
 • ni-nin
 • ni-nits
 • zi-zir
 • zi-zil
 • zi-zin
 • zi-zits
 • gi-gir
 • gi-gil
 • gi-gin
 • gi-gits
 • da-dair
 • da-dail
 • da-dain
 • da-daits
 • na-nair
 • na-nail
 • na-nain
 • na-naits
 • za-zair
 • za-zail
 • za-zain
 • za-zaits
 • ga-gair
 • ga-gail
 • ga-gain
 • ga-gaits
 • da-daur
 • da-daul
 • da-daun
 • da-dauts
 • na-naur
 • na-naul
 • na-naun
 • na-nauts
 • za-zaur
 • za-zaul
 • za-zaun
 • za-zauts
 • ga-gaur
 • ga-gaul
 • ga-gaun
 • ga-gauts