Difference between revisions of "Æ"

From Linguifex
Jump to: navigation, search
m (Tones)
m (Morphology)
Line 100: Line 100:
 
TODO: "erhua"
 
TODO: "erhua"
  
*''hæ̊ч'' /hœʔ/ 'to make a mistake' > ''hæ̊rчhæ̊rч'' /hœˤʔ hœˤʔ/ 'peccadillo'
+
*''hæ̊g'' /hœʔ/ 'to make a mistake' > ''hæ̊rghæ̊rg'' /hœˤʔ hœˤʔ/ 'peccadillo'

Revision as of 00:29, 2 July 2018

Æ /ɛ/ is a tonal Lakovic language.

Introduction

Æ is meant to be a Danish jokelang.

Phonology

Consonants

p t tj k f s h m n nj ng l zj r v j /p t c k f s x m n ɲ ŋ l ɹ ʀ v j/

Vowels

Æ vowels
Front Central Back
unrounded rounded
plain phar. plain phar. plain phar. plain phar.
Close i /i/ ir /iˤ/ u /ɨ/ ur /ɨˤ/ ů /u/ ůr /uˤ/
Close-mid e /e/ er /eˤ/ ø /øˤ/ ør /øˤ/ o /o/ or /oˤ/
Open æ /ɛ/ ær /ɛˤ/ æ̊ /œ/ æ̊r /œˤ/ a /a/ ar /aˤ/ å /ɔ/ år /ɔˤ/

Tones

Æ has four register phonations or tones:

Æ tones
Spelling Tone Example IPA Meaning
unmarked modal hæ̊ /hœ/ echo
s stød (weak glottalization) hæ̊s /hœˀ/ steep
b breathy hæ̊b /hœʱ/ to stretch
g checked (strong glottalization) hæ̊g /hœʔ/ to make a mistake

Morphology

TODO: "erhua"

  • hæ̊g /hœʔ/ 'to make a mistake' > hæ̊rghæ̊rg /hœˤʔ hœˤʔ/ 'peccadillo'