Contionary:ⲧⲱⲩⲛ

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Maryan Coptic

Pronunciation

 • (Central) IPA: /toːwn/, [toˑu̯n]
 • (Nahlic) IPA: [tɑ̃ˑʊ̯̃n]
 • (Cholevic) IPA: [to̞ːu̯n]
 • (Thebian) IPA: [t̪ɔːu̯n]

Noun

ⲧⲱⲩⲛ (tōun) m.

 1. resurrection, rising

Verb

ⲧⲱⲩⲛ (tōun) irt. (construct ⲧⲉⲛ, pronominal ⲧⲱⲛ-, qualitative ⲧⲟⲩⲛ)

 1. (reflexive) to rise
 2. (reflexive, + ⲉ̀-) to rise to
 3. (reflexive, + ⲉϫⲉⲛ) to rise against
 4. (reflexive, + ϧⲁ) to rise from beneath
 5. (reflexive, + ⲉϩⲣⲁⲓ) to rise up
 6. (reflexive, + ϧⲉⲛ) to rise from
  ϯⲛⲁⲧⲱⲛⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲉⲣⲙⲉ.
  Tinatōnei ḫen nekerme.
  I shall rise from the ashes.

Conjugation

Conjugation of ⲧⲱⲩⲛ 
infinitive ⲉ̀ⲧⲱⲩⲛ negative infinitive ⲉ̀ϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ
imperative ⲧⲱⲩⲛ negative imperative ⲉⲙⲡⲉⲣⲧⲱⲩⲛ
singular plural
1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person
masculine feminine masculine feminine
Durative sentences
ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲛ̀ⲑⲟ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲑⲱⲩ
present simple present ϯⲧⲱⲩⲛ ⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲧⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲧⲉⳕⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲥⲉⲧⲱⲩⲛ
circumstantial ⲉⲓⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲩⲧⲱⲩⲛ
preterite ⲛⲁⲓⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲕⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁϥⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲥⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲩⲧⲱⲩⲛ
relative ⲉϯⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⳕⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲩⲧⲱⲩⲛ
future simple future ϯⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲭⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲧⲉⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉϥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲧⲉⳕⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲩⲛ
circumstantial ⲉⲓⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲭⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲣⲉⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲕⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⳕⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲩⲛⲁⲧⲱⲩⲛ
preterite ⲛⲁⲓⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲭⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲣⲉⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁϥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲁⲩⲛⲁⲧⲱⲩⲛ
conditional ⲉⲛⲁⲓⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲁⲭⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲁⲣⲉⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲁⲥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩⲛⲁⲧⲱⲩⲛ
relative ⲉϯⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲭⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲥⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲉⳕⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲩⲛⲁⲧⲱⲩⲛ
Non-durative sentences
ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲛ̀ⲑⲟ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲑⲱⲩ
past affirmative ⲁⲓⲧⲱⲩⲛ ⲁⲕⲧⲱⲩⲛ ⲁⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲁϥⲧⲱⲩⲛ ⲁⲥⲧⲱⲩⲛ ⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲩⲧⲱⲩⲛ
negative ⲉⲙⲡⲓⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲩⲧⲱⲩⲛ
affirmative preterite ⲛⲉⲁⲓⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲁⲕⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲁⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲁϥⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲁⲥⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲁⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲁⲩⲛⲁⲧⲱⲩⲛ
negative preterite ⲛⲉⲙⲡⲓⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲉⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲩⲧⲱⲩⲛ
relative ⲉⲧⲁⲓⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲁⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲩⲛ
aorist affirmative ϣⲁⲓⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲕⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ϣⲁϥⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲥⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲩⲧⲱⲩⲛ
negative ⲉⲙⲡⲁⲓⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲩⲧⲱⲩⲛ
optative affirmative ⲉⲓⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲕⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉϥⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲥⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲩⲉⲧⲱⲩⲛ
negative ⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲛⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲛⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲛⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲛⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲛⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲛⲩⲧⲱⲩⲛ
jussive,
causative
jussive ⲙⲁⲣⲓⲧⲱⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲙⲁⲣⲩⲧⲱⲩⲛ
affirmative causative ⲑⲣⲓⲧⲱⲩⲛ ⲑⲣⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲑⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲑⲣⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲑⲣⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲑⲣⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲑⲣⲉⳕⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲑⲣⲩⲧⲱⲩⲛ
negative causative ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲓⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲉⳕⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲩⲧⲱⲩⲛ
Subordinate clause
ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲛ̀ⲑⲟ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲑⲱⲩ
conditional affirmative ⲁⲓϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲕϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁϥϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲥϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲛϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲧⲱⲩⲛ
negative ⲁⲓϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲁⲕϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲁϥϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲁⲥϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲁⲛϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲁⲩϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ
conjunctive affirmative ⲉⲛⲧⲁⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⳕⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲩⲧⲱⲩⲛ
negative ⲉⲛⲧⲁϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⲕϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⲥϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲉⳕⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ ⲉⲛⲧⲩϣⲧⲉⲙⲧⲱⲩⲛ
limitative,
expectative
limitative ϣⲁϯⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲧⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲧⲉⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲧⲉϥⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲧⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲧⲉⳕⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ϣⲁⲧⲩⲧⲱⲩⲛ
expectative ⲉⲙⲡⲁϯⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲕⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲥⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⳕⲧⲉⲛⲧⲱⲩⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲩⲧⲱⲩⲛ