Contionary:sérí

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

From Middle Anrish sérin, from Old Anrish stœ́rena, from Proto-Germanic *stōrijaną

Pronunciation

(Anrish) IPA: /seːˈri/

Verb

sérí (runic:‧ᛞᛖᚱᛁᛌ‧)

  1. (transitive) To make big, enlarge
  2. (impersonal, predicative) To be big, large; (of people) to be muscular
    Sérte gò.
    ᛬ᛞᛖᚱᛏ‧ᚷᚮᛌ᛬
    He is buff.

Related terms

Inflection

Inflection of sérí
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Inflection of sérí
 Ⅳ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.    ʟ  ıb  ʟ
'
ᴀᴄᴛ.
 ᴘʀᴇᴠᴇʀʙ: ɪᴍᴘ.: —, —ᴘʟ
ʀᴇᴛ. ɴᴀʀ. ɪʀʀ. ᴏɴᴅ.
ᴀʙs.  —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
 —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
ᴄᴏɴᴊ.  —   — 
ᴘᴀss.  —   —ır   —r   —ır 
*2nd ᴘ. & 3rd ᴘ.sɢ. ᴘᴏs. form, **1st ᴘ.sɢ. & ɪɴᴄʟ. form.
Conjugation of sérí (weak class 1)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 séri sério séris sérisi
2 sérið sérieð sérisuð sérisið
3 sérí sérié sérisú sérisí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 série sérieo sérise sériseo
2 sériðe sérieðo sérisiðe sériseðo
3 sérine sérieno sérisine sériseno