Contionary:téaí

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Alternative forms

Etymology

Derived from téa

Pronunciation

(Anrish) IPA: /te̯aːˈi/

Verb

téaí (runic:‧ᛏᛆᛁᛁᛌ‧)

  1. (transitive) To make weary, tire, bore
  2. (impersonal, predicative) To be time-consuming, tiresome, boring

Inflection

Inflection of téaí
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Inflection of téaí
 Ⅳ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.    ʟ  ıb  ʟ
'
ᴀᴄᴛ.
 ᴘʀᴇᴠᴇʀʙ: ɪᴍᴘ.: —, —ᴘʟ
ʀᴇᴛ. ɴᴀʀ. ɪʀʀ. ᴏɴᴅ.
ᴀʙs.  —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
 —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
ᴄᴏɴᴊ.  —   — 
ᴘᴀss.  —   —ır   —r   —ır 
*2nd ᴘ. & 3rd ᴘ.sɢ. ᴘᴏs. form, **1st ᴘ.sɢ. & ɪɴᴄʟ. form.
Conjugation of téaí (weak class 1)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 téai téaio téais téaisi
2 téaið téaieð téaisuð téaisið
3 téaí téaié téaisú téaisí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 téaie téaieo téaise téaiseo
2 téaiðe téaieðo téaisiðe téaiseðo
3 téaine téaieno téaisine téaiseno