Literature:The Lord's Prayer/Cwengâr

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search
  • Â ês nàl,
  • te rhà pemoc c’hŷn,
  • tebogw rhà ngŷtyn nâr,
  • tenârh rhà mad,
  • cwâ âr êrhô cwed.
  • Pelârh rhà gôl ês nanyr dô ês,
  • ô fogwên rhà ês dulh ês môlyn,
  • o fogwên ês edaf te bôlyn dulh ês,
  • ô acwêgw rhà ês dô fôlyn,
  • Cwârh Du.