Changes

Jump to: navigation, search

Ash

58 bytes removed, 14 April
no edit summary
|-
! Glottal
| {{IPA|/ʔ~h/}}
|-
! Nasal
{| class="wikitable"
| {{IPA|//ˈwat.haʔa.ka//}}| → {{IPA|/ˈwahˈwaʔ.ta.ka/}}
| → {{IPA|[ˈʔɔ̯ɑħ.t̠ɐ.ʁɐ]}}
| → ''oahdaga'' "during the day"
! {{IPA|//h-//}}
| [ħ.P]
| [ʔħ.P͡F]
| /ʔ.ᴰN/
|}
{{gloss
|phrase=emmõõ bo ao ehbadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbo̞ ˈʔɑːʊ̯ je̞ħˈpɑʔje̞ħˈpɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC ao PROX-TV-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=Ao is braiding my hair
|{{gloss
|phrase=emmõõ bo ee ehbadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbʊ ˈje̞j‿je̞ħˈpɑʔˈje̞j‿je̞ħˈpɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC PROX PROX-TV-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=you are braiding my hair
|{{gloss
|phrase=emmõõ bo ee eebadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbʊ ˈje̞j‿je̞ɪ̯ˈβɑʔˈje̞j‿je̞ɪ̯ˈβɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC PROX PROX-REFL.PROX-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=I am braiding my hair
| :PYR
| Fire (by extension core or centre)
|-
| ''baa''
| ''ba''
| :INST
| Hand and instrumental (things held; implements and tools)
|-
| —
|gloss=POSS-head TOP:STAT
|translation=head (on the body)
}}
 
|{{gloss
|phrase=՚mmõõ go
|IPA=[ʔm̩ˈmũ̯õ̞ː‿ᵑɡʊ]
|gloss=POSS-head TOP:ACT
|translation=head (detached from the body)
}}
{{gloss
|phrase=emmõõ bo ao ehbadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbo̞ ˈʔɑːʊ̯ je̞ħˈpɑʔje̞ħˈpɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC ao PROX-TV-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=Ao is braiding my hair
|{{gloss
|phrase=nendsãndsada
|IPA=[ɲᶡɪn̠ˈd̠͡z̠ɑ̃n̠ɲɪn̠ˈd̠͡z̠ɑ̃n̠.d̠͡z̠ɐ.ðɐ]
|gloss=SUB-VEN-LOC:LIQ.FREQ.IND-CVB:LOC
|translation=by the (bottom of the) waterfall<br />(lit. "where water comes gushing down")
|{{gloss
|phrase=neldsãndsada
|IPA=[ɲᶡɪɬɲɪɬ.t̠͡s̠ɑ̃n̠.d̠͡z̠ɐ.ðɐ]
|gloss=SUB-AND-LOC:LIQ.FREQ.IND-CVB:LOC
|translation=by the (top of the) waterfall<br />(lit. "where water goes gushing down")
{{gloss
|phrase=<u>dodsa</u> go nõŋgo oŋgoone?|IPA=[ˈd̠o̞ʔˈd̠o̞ħ.t̠͡s̠ɐ‿ɣʊ ˈn̠õ̞ŋ.ɡo̞ wʊŋˈɡu̯oː.ɲɪ]
|gloss=<u>smoke.FREQ.IND</u> TOP:ACT Q-CVB:DUR DIST-VEN-LOC:ACT.TRANS.OPT
|translation=when does the <u>train</u> arrive?
{{gloss
|phrase=meyya bahba go
|IPA=[ˈmᵇe̞jˈme̞j.jɐ ˈβɑħ.pɐ‿ɣʊ]
|gloss=fire-CVB:SEMB dog TOP:ACT
|translation=a brown dog
|{{gloss
|phrase=meyya bahba go oada
|IPA=[ˈmᵇe̞jˈme̞j.jɐ ˈβɑħ.pɐ‿ɣo̞ ˈwɔ̯ɑː.ðɐ]
|gloss=fire-SEMB dog TOP:ACT shine.STAT.IND
|translation=a light brown dog
532
edits

Navigation menu