Changes

Jump to: navigation, search

Ash

No change in size, 14 April
no edit summary
! {{IPA|//h-//}}
| [ħ.P]
| [ʔħ.P͡F]
| /ʔ.ᴰN/
|}
{{gloss
|phrase=emmõõ bo ao ehbadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbo̞ ˈʔɑːʊ̯ je̞ħˈpɑʔje̞ħˈpɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC ao PROX-TV-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=Ao is braiding my hair
|{{gloss
|phrase=emmõõ bo ee ehbadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbʊ ˈje̞j‿je̞ħˈpɑʔˈje̞j‿je̞ħˈpɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC PROX PROX-TV-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=you are braiding my hair
|{{gloss
|phrase=emmõõ bo ee eebadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbʊ ˈje̞j‿je̞ɪ̯ˈβɑʔˈje̞j‿je̞ɪ̯ˈβɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC PROX PROX-REFL.PROX-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=I am braiding my hair
{{gloss
|phrase=emmõõ bo ao ehbadsas
|IPA=[ʔɪmˈmũ̯õ̞ː‿ᵐbo̞ ˈʔɑːʊ̯ je̞ħˈpɑʔje̞ħˈpɑħ.t̠͡s̠ɐs̠]
|gloss=PROX-POSS-head TOP:CRESC ao PROX-TV-hand.FREQ.IND-CONJ
|translation=Ao is braiding my hair
{{gloss
|phrase=<u>dodsa</u> go nõŋgo oŋgoone
|IPA=[ˈd̠o̞ʔˈd̠o̞ħ.t̠͡s̠ɐ‿ɣʊ ˈn̠õ̞ŋ.ɡo̞ wʊŋˈɡu̯oː.ɲɪ]
|gloss=<u>smoke.FREQ.IND</u> TOP:ACT Q-CVB:DUR DIST-VEN-LOC:ACT.TRANS.OPT
|translation=when does the <u>train</u> arrive?
532
edits

Navigation menu