Ciêng

From Linguifex
Revision as of 21:40, 30 October 2020 by IlL (talk | contribs) (Diachronics)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Ciêng/Lexicon
Ciêng/Swadesh list


Ciêng
jươn Ciêng
Pronunciation /jɨən kiəŋ/
Created by IlL, Praimhín
Setting Verse:Tricin
Region Bjeheond
Native speakers 270 million  (13b0dd)
Language family
Writing system Windermere script

Ciêng (KEE-əng; natively: /kīəŋ/, Windermere: Cieng) is a tonal Ashanic language spoken in Tumhan, inspired by Vietnamese and Welsh. ("What if Vietnamese were rhotic?") It is closely related to Classical Windermere but is not a direct descendant of it.

Diachronics

TODO: cluster reflexes

Waaay before Grimm's law, thus b p were still voiced and tenuis stops > p + low resp. high tone classes

Khmmerization BEFORE tone split

Numbers: thon, rà, tziêu, khuốc, wượr, tai /θɔn, ra, tsiəw, χuək, wɚ:, tai/

whếp = light

whì = dust

Rhìa whươn mì Whền Whết = I live in Whehli (means something different with different tones)

lieb "to put" ~ lliệm

dưan tlẹ = to thank in Ciêng?

tlẹ could be cognate to tănlea "to refuse", dưan is cognate to Windermere şän

khổi = reflexive pronoun

thỏi = learn (~ snoach)

rêng = net

truồng = long

Final + tone reflexes

  • -p < PAsh -b
  • -b *-d *-g should fricativize and become tones, not *-p *-t, *-k
  • snoach ~ thộc (snòχ < *snòk in Classical Wdm)
  • ăwoch ~ wốc "bone"

Phonology

Consonants

m n nr ng /m n (retro n) ŋ/

p t tr tl c qu /p t tʂ tl k kw ʔ/ (/ʔ/ not written)

ph th kh wh /f θ χ χw/

z s rh ll h /s ʃ r̥ ɬ h/

tz ts /ts tʃ/

w r l j /w r l ʒ/

-w- is an onglide

Vowels

ă a â e ê i o ô u ư ao eo êu aư ai oi ôi ia/iê iêu ua/uô uôi ăr ar er ir or ur âr /a ɑ: ɜ ɛ e~ɪ~ɛɪ i~ɪj ɔ əʊ~əʏ u: ɨ: aʊ ɛʊ eʊ aʏ aɪ ɔɪ oɪ iə iəw uə uəj æɹ ɒɹ eɹ iɹ oɹ oɹ əɹ/

Tones

6 tones of Viet

Sample text

UDHR

Ciêng

Sồn khổ sây àng khèn wỗi tề tưr thến mì pòi rhành tề mốc sin. Tzôr jánh llao ngá phuộng tề ngá mông lla, àng thwàr nạt tzôr tsó thon sa mảy mì rhuỗr dàư khung tweng.

Ciêng Gloss

all person are_born then free bone and equal same in state dignity and get right. they receive down ability reason and ability think back, and must SUBJ they work act one to other in heart of love fellow

Modern Wdm.

Tsor croth fa ășeal pluam te thür mis hăltsăbas tes imłin. Ănam hac răfongüe yas hălpăthin tes hălslith'a, te pdar thușnoa e nam tănse fidoan măceaf nătha mis șăgor hălchăsräf.

English

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.