Contionary:būti

From Linguifex
Jump to: navigation, search

Pomorian

Etymology

From Old Pomorian būtei. From Proto-Balto-Slavic *būˀtei; cognates include Lithuanian būti, Latvian būt, Proto-Slavic *byti, Old Prussian būtwei, būtun.

From Proto-Indo-European *bʰuH- (“to grow, to prosper” > “to become, to be”). Compare to Sanskrit भवति (bhavati) (“to become, to be”), Latin fīō (“I become”) and English be. The present tense forms come from Proto-Indo-European *h₁es- (“to be”), compare to Ancient Greek εἰμῐ́ (eimí) (“to be, to exist”), Old Irish and English is.

Pronunciation

/ˈbúː.tɪ/

Verb

bū́ti 4th conjugation (third-person present tense ẽs, third-person past tense bū͂)

 1. to be, to exist
  būti kė ne būti - to be or not to be
 2. to be at, to be located
  bądå į damė - I will be at home
  ku tu esi? - where are you
  kniega es ån stalė - the book is on the table
 3. to happen
  ati bąďees - let it be as it is
  vesėli bąde juotrė - the wedding will be tomorrow
  vihe būtų bąde - whatever is to happen will happen

Conjugation

1st conjugation A
Verb forms singular dual plural
1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person
az tu je/ja/jå muvi juvi jova/jėvi jie/jo
Indicative Present esmì esì ẽs(t) esvà està e͂ste esmà estè są́(t)
Past buveĩ buveĩ bū͂ bùvė bū́sta bū́ste bùvome bùvote bū͂vę
Future bą́då bą́desi bą́de(t) bą́deva bą́deta bą́dete bą́dema bą́dete bą́dą(t)
Imperative bą́ďi (ãti) bą́ďe(t) bą́ďima bą́ďita bą́ďite bą́ďima bą́ďite (ãti) bądą́(t)
Infinitive bū́ti
Supine bū́tų
Participles Active Active (short) Passive
Present bùvąťe bùvą buvàme
Past bū́vu bū́ne
Perfective bū́lu bū́tu
Continuous bū́vušu buvą̃ťu
Frequentative bū́náują bū́náute
Participles Active Passive
Present adverbial bùvątau bùvamau
Past adverbial bū́vau bū́nau
Participles
Necessitative bądįtìni
Conditional bą̃dęťi