Contionary:gangna

From Linguifex
Jump to: navigation, search

Valthungian

Etymology

From Middle Valthungian gangn, gǣn from Old Valthungian gangan, gaen from Griutungi gangan, gǣn, cf. Gothic gaggan (but no short equivalent) from Proto-Germanic ganganą, gāną.

Pronunciation

(Valthungian) IPA: /ˈgɑŋ.nɑ/, /ge̞ːn/

Verb

gangna, gǣn v.i.

  1. to go.

Inflection

Class 7 Strong Verb (Anomalous): gangna, gǣn ‘to go’
Infinitive   Standard Inverse Standard Inverse
gangna, gǣn   Present Indicative Present Subjunctive
1sg. ik ganga, ik gēm gangik, gǣmik ik ganga gangik
2sg. þū gangis, þū gǣs gangistu, gǣstu þū gangas gangastu
3sg.m. is gangiþ, is gǣþ gangiðis, gǣðis is ganga gangis
Present Participle 3sg.f. sī gangiþ, sī gǣþ gangiþ sī, gǣþ sī sī ganga ganga sī
gangnaþs, gǣnþs 3sg.n. it gangiþ, it gǣþ gangiðit, gǣðit it ganga gangit
1du. wit gangma, wit gǣm gangant, gǣnt wit gangam gangant
1pl. wīs gangma, wīs gǣm gangmas, gǣms wīs gangam gangams
2du. ǧut gangiþ, ǧut gǣþ gangist, gǣst ǧut gangaþ gangast
Past Participle 2pl. jūs gangiþ, jūs gǣþ gangiþs, gǣþs jūs gangaþ gangaþs
gangnas, gǣns 3pl.m. īs gangnaþ gangnaþs īs gangan gangans
3pl.f. ižas gangnaþ gangnaþs ižas gangan gangans
3pl.n. iža gangnaþ gangnaþs iža gangan gangans
  Past Indicative Past Subjunctive
Imperative 1sg. ik īǧa īǧik ik īǧa īǧik
gang, gǣ 2sg. þū īǧis īǧistu þū īǧis īǧistu
gangaða, gǣða 3sg.m. is īǧa īǧis is īǧe īǧis
3sg.f. s·īǧa īǧa sī s·īǧe īǧe sī
3sg.n. it īǧa īǧit it īǧe īǧit
gangma, gǣm 1du. wit īǧim īǧint wit īǧim īǧint
1pl. wīs īǧim īǧims wīs īǧim īǧims
gangiþ, gǣþ 2du. ǧut īǧiþ īǧist ǧut īǧiþ īǧist
2pl. jūs īǧiþ īǧiþs jūs īǧiþ īǧiþs
gangnaþa, gǣnþa 3pl.m. īs īǧin īǧins īs īǧin īǧins
3pl.f. ižas īǧin īǧins ižas īǧin īǧins
3pl.n. iža īǧin īǧins iža īǧin īǧin