Contionary:hlýí

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

Causative of hlǿé

Pronunciation

(Anrish) IPA: /ɬɤi̯ˈi/

Verb

hlýí (runic:‧ᚹᚣᛁᛌ‧)

  1. (transitive) to cool, chill
  2. (figuratively) to touch up, make more appealing
  3. (intransitive, impersonal) to become less warm, cool down
    Hlýese mata.
    ᛬ᚹᚣᛖᛞᛖ‧ᛘᚭᛏᚭ᛬
    The food has cooled (and is ready to eat).

Inflection

Inflection of hlýí
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Inflection of hlýí
 Ⅳ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.    ʟ  ıb  ʟ
'
ᴀᴄᴛ.
 ᴘʀᴇᴠᴇʀʙ: ɪᴍᴘ.: —, —ᴘʟ
ʀᴇᴛ. ɴᴀʀ. ɪʀʀ. ᴏɴᴅ.
ᴀʙs.  —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
 —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
ᴄᴏɴᴊ.  —   — 
ᴘᴀss.  —   —ır   —r   —ır 
*2nd ᴘ. & 3rd ᴘ.sɢ. ᴘᴏs. form, **1st ᴘ.sɢ. & ɪɴᴄʟ. form.
Conjugation of hlýí (weak class 1)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 hlýi hlýio hlýis hlýisi
2 hlýð hlýieð hlýisuð hlýisið
3 hlýí hlýié hlýisú hlýisí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 hlýie hlýieo hlýise hlýiseo
2 hlýiðe hlýieðo hlýisiðe hlýiseðo
3 hlýine hlýieno hlýisine hlýiseno