Contionary:hut¹

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Gwaxol

Etymology

From Nentammmi *hus. and Wascotl *-ati

Pronunciation

Pronoun

hut¹

  1. third-person pronoun
    inanimate 2 ergative
    (please add the primary text of this usage example)
    (please add an English translation of this usage example)
Personal pronouns
ERG ACC INTR GEN DAT
1SG lïm² lïn⁵ lön⁴ ye¹ yil²
1PL yäl⁴ lossa⁶ tön⁴ nwu⁴ yil⁵
2SG ha³ hu⁴ ngäm³ mäy³ yil¹
2PL nëm¹ kwon⁴ keng¹ mey¹ yil³
3SG.HUM xo¹ xö¹ ngul¹ ngö¹ hox²
3PL.HUM thëm¹ thï⁵ yi¹
3.ANIM1 ngex¹ rer¹ mäk⁶ kwon¹ küy¹
3.ANIM2 ngel¹ rel¹ mäl⁶ kwol¹ kül¹
3.INAN1 hus¹ tïnz⁴ xanz⁵ nzë²
3.INAN2 hut¹ hanz¹