Contionary:tëngngü³

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Gwaxol

Etymology

From Nentammmi *téŋjö. Cognate to Noanglo tè⁵jo³, Ravihkeo táuzeo.

Pronunciation

  • (Gwaxol) IPA(key): /təŋŋʉ˥˧/

Verb

tëngngü³

  1. to twist
    (please add the primary text of this usage example)
    (please add an English translation of this usage example)
tëngngü³ inflection
INF/IMPRS sitëngngü-³ FORM/QUOT -ën-¹ sitëngngü³ CAUS -tëngngülöy-³ AG tëngngüyi-³ GER tëngngütikw-³ N (Quality) tëngngühu-³ ADJ (Consistency) -tëngngühox³ ADJ (Similarity) -tëngngüne³ ADJ (Tendency) -nwötëngngü³ PTCP sitëngngü-³ hos
PFV
REAL PST.PFV.REAL PRES.PFV.REAL FUT.PFV.REAL
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengtëngngühi³ setëngngühi³ sekwtëngngühi³ seltëngngühi³ sagtëngngühi³ sotëngngühi³ sektëngngühi³ sengtëngngü³ setëngngü³ sekwtëngngü³ seltëngngü³ sagtëngngü³ sotëngngü³ sektëngngü³ sengtëngngüsi³ setëngngüsi³ sekwtëngngüsi³ seltëngngüsi³ sagtëngngüsi³ sotëngngüsi³ sektëngngüsi³
2 kwëngtëngngühi³ kwërtëngngühi³ kwëstëngngühi³ kwëkwtëngngühi³ kwëltëngngühi³ kwëntëngngühi³ kwotëngngühi³ kwëstëngngühi³ kwëngtëngngü³ kwërtëngngü³ kwëstëngngü³ kwëkwtëngngü³ kwëltëngngü³ kwëntëngngü³ kwotëngngü³ kwëstëngngü³ kwëngtëngngüsi³ kwërtëngngüsi³ kwëstëngngüsi³ kwëkwtëngngüsi³ kwëltëngngüsi³ kwëntëngngüsi³ kwotëngngüsi³ kwëstëngngüsi³
HUM kwartëngngühi³ kwakwtëngngühi³ kwastëngngühi³ kwantëngngühi³ kwagtëngngühi³ kwastëngngühi³ kwartëngngü³ kwakwtëngngü³ kwastëngngü³ kwantëngngü³ kwagtëngngü³ kwastëngngü³ kwartëngngüsi³ kwakwtëngngüsi³ kwastëngngüsi³ kwantëngngüsi³ kwagtëngngüsi³ kwastëngngüsi³
ANIM1 nangtëngngühi³ nastëngngühi³ nakwtëngngühi³ naltëngngühi³ nantëngngühi³ notëngngühi³ naltëngngühi³ nangtëngngü³ nastëngngü³ nakwtëngngü³ naltëngngü³ nantëngngü³ notëngngü³ naltëngngü³ nangtëngngüsi³ nastëngngüsi³ nakwtëngngüsi³ naltëngngüsi³ nantëngngüsi³ notëngngüsi³ naltëngngüsi³
ANIM2 gingtëngngühi³ zetëngngühi³ gwëtëngngühi³ gikwtëngngühi³ gintëngngühi³ gitëngngühi³ hotëngngühi³ gitëngngühi³ gingtëngngü³ zetëngngü³ gwëtëngngü³ gikwtëngngü³ gintëngngü³ gitëngngü³ hotëngngü³ gitëngngü³ gingtëngngüsi³ zetëngngüsi³ gwëtëngngüsi³ gikwtëngngüsi³ gintëngngüsi³ gitëngngüsi³ hotëngngüsi³ gitëngngüsi³
INAN1 hongtëngngühi³ hostëngngühi³ hokwtëngngühi³ gwiltëngngühi³ gwagtëngngühi³ hotëngngühi³ hongtëngngü³ hostëngngü³ hokwtëngngü³ gwiltëngngü³ gwagtëngngü³ hotëngngü³ hongtëngngüsi³ hostëngngüsi³ hokwtëngngüsi³ gwiltëngngüsi³ gwagtëngngüsi³ hotëngngüsi³
INAN2 xostëngngühi³ xokwtëngngühi³ wiltëngngühi³ wagtëngngühi³ xotëngngühi³ tëngngühi³ xostëngngü³ xokwtëngngü³ wiltëngngü³ wagtëngngü³ xotëngngü³ tëngngü³ xostëngngüsi³ xokwtëngngüsi³ wiltëngngüsi³ wagtëngngüsi³ xotëngngüsi³ tëngngüsi³
IRR PST.PFV.IRR PRES.PFV.IRR FUT.PFV.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengtëngngüküm³ setëngngüküm³ sekwtëngngüküm³ seltëngngüküm³ sagtëngngüküm³ sotëngngüküm³ sektëngngüküm³ sengtëngngüköm³ setëngngüköm³ sekwtëngngüköm³ seltëngngüköm³ sagtëngngüköm³ sotëngngüköm³ sektëngngüköm³ sengtëngngüküz³ setëngngüküz³ sekwtëngngüküz³ seltëngngüküz³ sagtëngngüküz³ sotëngngüküz³ sektëngngüküz³
2 kwëngtëngngüküm³ kwërtëngngüküm³ kwëstëngngüküm³ kwëkwtëngngüküm³ kwëltëngngüküm³ kwëntëngngüküm³ kwotëngngüküm³ kwëstëngngüküm³ kwëngtëngngüköm³ kwërtëngngüköm³ kwëstëngngüköm³ kwëkwtëngngüköm³ kwëltëngngüköm³ kwëntëngngüköm³ kwotëngngüköm³ kwëstëngngüköm³ kwëngtëngngüküz³ kwërtëngngüküz³ kwëstëngngüküz³ kwëkwtëngngüküz³ kwëltëngngüküz³ kwëntëngngüküz³ kwotëngngüküz³ kwëstëngngüküz³
HUM kwartëngngüküm³ kwakwtëngngüküm³ kwastëngngüküm³ kwantëngngüküm³ kwagtëngngüküm³ kwastëngngüküm³ kwartëngngüköm³ kwakwtëngngüköm³ kwastëngngüköm³ kwantëngngüköm³ kwagtëngngüköm³ kwastëngngüköm³ kwartëngngüküz³ kwakwtëngngüküz³ kwastëngngüküz³ kwantëngngüküz³ kwagtëngngüküz³ kwastëngngüküz³
ANIM1 nangtëngngüküm³ nastëngngüküm³ nakwtëngngüküm³ naltëngngüküm³ nantëngngüküm³ notëngngüküm³ naltëngngüküm³ nangtëngngüköm³ nastëngngüköm³ nakwtëngngüköm³ naltëngngüköm³ nantëngngüköm³ notëngngüköm³ naltëngngüköm³ nangtëngngüküz³ nastëngngüküz³ nakwtëngngüküz³ naltëngngüküz³ nantëngngüküz³ notëngngüküz³ naltëngngüküz³
ANIM2 gingtëngngüküm³ zetëngngüküm³ gwëtëngngüküm³ gikwtëngngüküm³ gintëngngüküm³ gitëngngüküm³ hotëngngüküm³ gitëngngüküm³ gingtëngngüköm³ zetëngngüköm³ gwëtëngngüköm³ gikwtëngngüköm³ gintëngngüköm³ gitëngngüköm³ hotëngngüköm³ gitëngngüköm³ gingtëngngüküz³ zetëngngüküz³ gwëtëngngüküz³ gikwtëngngüküz³ gintëngngüküz³ gitëngngüküz³ hotëngngüküz³ gitëngngüküz³
INAN1 hongtëngngüküm³ hostëngngüküm³ hokwtëngngüküm³ gwiltëngngüküm³ gwagtëngngüküm³ hotëngngüküm³ hongtëngngüköm³ hostëngngüköm³ hokwtëngngüköm³ gwiltëngngüköm³ gwagtëngngüköm³ hotëngngüköm³ hongtëngngüküz³ hostëngngüküz³ hokwtëngngüküz³ gwiltëngngüküz³ gwagtëngngüküz³ hotëngngüküz³
INAN2 xostëngngüküm³ xokwtëngngüküm³ wiltëngngüküm³ wagtëngngüküm³ xotëngngüküm³ tëngngüküm³ xostëngngüköm³ xokwtëngngüköm³ wiltëngngüköm³ wagtëngngüköm³ xotëngngüköm³ tëngngüköm³ xostëngngüküz³ xokwtëngngüküz³ wiltëngngüküz³ wagtëngngüküz³ xotëngngüküz³ tëngngüküz³
IMP PROH
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengtëngngüzi³, sengtëngngü³ setëngngüzi³, setëngngü³ sekwtëngngüzi³, sekwtëngngü³ seltëngngüzi³, seltëngngü³ sagtëngngüzi³, sagtëngngü³ sotëngngüzi³, sotëngngü³ sektëngngüzi³, sektëngngü³ sengtëngngüxong³ setëngngüxong³ sekwtëngngüxong³ seltëngngüxong³ sagtëngngüxong³ sotëngngüxong³ sektëngngüxong³
2 kwëngtëngngüzi³, kwëngtëngngü³ kwërtëngngüzi³, kwërtëngngü³ kwëstëngngüzi³, kwëstëngngü³ kwëkwtëngngüzi³, kwëkwtëngngü³ kwëltëngngüzi³, kwëltëngngü³ kwëntëngngüzi³, kwëntëngngü³ kwotëngngüzi³, kwotëngngü³ kwëstëngngüzi³, kwëstëngngü³ kwëngtëngngüxong³ kwërtëngngüxong³ kwëstëngngüxong³ kwëkwtëngngüxong³ kwëltëngngüxong³ kwëntëngngüxong³ kwotëngngüxong³ kwëstëngngüxong³
HUM kwartëngngüzi³, kwartëngngü³ kwakwtëngngüzi³, kwakwtëngngü³ kwastëngngüzi³, kwastëngngü³ kwantëngngüzi³, kwantëngngü³ kwagtëngngüzi³, kwagtëngngü³ kwastëngngüzi³, kwastëngngü³ kwartëngngüxong³ kwakwtëngngüxong³ kwastëngngüxong³ kwantëngngüxong³ kwagtëngngüxong³ kwastëngngüxong³
ANIM1 nangtëngngüzi³, nangtëngngü³ nastëngngüzi³, nastëngngü³ nakwtëngngüzi³, nakwtëngngü³ naltëngngüzi³, naltëngngü³ nantëngngüzi³, nantëngngü³ notëngngüzi³, notëngngü³ naltëngngüzi³, naltëngngü³ nangtëngngüxong³ nastëngngüxong³ nakwtëngngüxong³ naltëngngüxong³ nantëngngüxong³ notëngngüxong³ naltëngngüxong³
ANIM2 gingtëngngüzi³, gingtëngngü³ zetëngngüzi³, zetëngngü³ gwëtëngngüzi³, gwëtëngngü³ gikwtëngngüzi³, gikwtëngngü³ gintëngngüzi³, gintëngngü³ gitëngngüzi³, gitëngngü³ hotëngngüzi³, hotëngngü³ gitëngngüzi³, gitëngngü³ gingtëngngüxong³ zetëngngüxong³ gwëtëngngüxong³ gikwtëngngüxong³ gintëngngüxong³ gitëngngüxong³ hotëngngüxong³ gitëngngüxong³
INAN1 hongtëngngüzi³, hongtëngngü³ hostëngngüzi³, hostëngngü³ hokwtëngngüzi³, hokwtëngngü³ gwiltëngngüzi³, gwiltëngngü³ gwagtëngngüzi³, gwagtëngngü³ hotëngngüzi³, hotëngngü³ hongtëngngüxong³ hostëngngüxong³ hokwtëngngüxong³ gwiltëngngüxong³ gwagtëngngüxong³ hotëngngüxong³
INAN2 xostëngngüzi³, xostëngngü³ xokwtëngngüzi³, xokwtëngngü³ wiltëngngüzi³, wiltëngngü³ wagtëngngüzi³, wagtëngngü³ xotëngngüzi³, xotëngngü³ tëngngüzi³, tëngngü³ xostëngngüxong³ xokwtëngngüxong³ wiltëngngüxong³ wagtëngngüxong³ xotëngngüxong³ tëngngüxong³
IPFV
REAL PST.IPFV.REAL PRES.IPFV.REAL FUT.IPFV.REAL
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengtëngngümi³ setëngngümi³ sekwtëngngümi³ seltëngngümi³ sagtëngngümi³ sotëngngümi³ sektëngngümi³ sengtëngngümï³ setëngngümï³ sekwtëngngümï³ seltëngngümï³ sagtëngngümï³ sotëngngümï³ sektëngngümï³ sengtëngngümis³ setëngngümis³ sekwtëngngümis³ seltëngngümis³ sagtëngngümis³ sotëngngümis³ sektëngngümis³
2 kwëngtëngngümi³ kwërtëngngümi³ kwëstëngngümi³ kwëkwtëngngümi³ kwëltëngngümi³ kwëntëngngümi³ kwotëngngümi³ kwëstëngngümi³ kwëngtëngngümï³ kwërtëngngümï³ kwëstëngngümï³ kwëkwtëngngümï³ kwëltëngngümï³ kwëntëngngümï³ kwotëngngümï³ kwëstëngngümï³ kwëngtëngngümis³ kwërtëngngümis³ kwëstëngngümis³ kwëkwtëngngümis³ kwëltëngngümis³ kwëntëngngümis³ kwotëngngümis³ kwëstëngngümis³
HUM kwartëngngümi³ kwakwtëngngümi³ kwastëngngümi³ kwantëngngümi³ kwagtëngngümi³ kwastëngngümi³ kwartëngngümï³ kwakwtëngngümï³ kwastëngngümï³ kwantëngngümï³ kwagtëngngümï³ kwastëngngümï³ kwartëngngümis³ kwakwtëngngümis³ kwastëngngümis³ kwantëngngümis³ kwagtëngngümis³ kwastëngngümis³
ANIM1 nangtëngngümi³ nastëngngümi³ nakwtëngngümi³ naltëngngümi³ nantëngngümi³ notëngngümi³ naltëngngümi³ nangtëngngümï³ nastëngngümï³ nakwtëngngümï³ naltëngngümï³ nantëngngümï³ notëngngümï³ naltëngngümï³ nangtëngngümis³ nastëngngümis³ nakwtëngngümis³ naltëngngümis³ nantëngngümis³ notëngngümis³ naltëngngümis³
ANIM2 gingtëngngümi³ zetëngngümi³ gwëtëngngümi³ gikwtëngngümi³ gintëngngümi³ gitëngngümi³ hotëngngümi³ gitëngngümi³ gingtëngngümï³ zetëngngümï³ gwëtëngngümï³ gikwtëngngümï³ gintëngngümï³ gitëngngümï³ hotëngngümï³ gitëngngümï³ gingtëngngümis³ zetëngngümis³ gwëtëngngümis³ gikwtëngngümis³ gintëngngümis³ gitëngngümis³ hotëngngümis³ gitëngngümis³
INAN1 hongtëngngümi³ hostëngngümi³ hokwtëngngümi³ gwiltëngngümi³ gwagtëngngümi³ hotëngngümi³ hongtëngngümï³ hostëngngümï³ hokwtëngngümï³ gwiltëngngümï³ gwagtëngngümï³ hotëngngümï³ hongtëngngümis³ hostëngngümis³ hokwtëngngümis³ gwiltëngngümis³ gwagtëngngümis³ hotëngngümis³
INAN2 xostëngngümi³ xokwtëngngümi³ wiltëngngümi³ wagtëngngümi³ xotëngngümi³ tëngngümi³ xostëngngümï³ xokwtëngngümï³ wiltëngngümï³ wagtëngngümï³ xotëngngümï³ tëngngümï³ xostëngngümis³ xokwtëngngümis³ wiltëngngümis³ wagtëngngümis³ xotëngngümis³ tëngngümis³
IRR PST.IPFV.IRR PRES.IPFV.IRR FUT.IPFV.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengtëngngükömi³ setëngngükömi³ sekwtëngngükömi³ seltëngngükömi³ sagtëngngükömi³ sotëngngükömi³ sektëngngükömi³ sengtëngngükömï³ setëngngükömï³ sekwtëngngükömï³ seltëngngükömï³ sagtëngngükömï³ sotëngngükömï³ sektëngngükömï³ sengtëngngükömis³ setëngngükömis³ sekwtëngngükömis³ seltëngngükömis³ sagtëngngükömis³ sotëngngükömis³ sektëngngükömis³
2 kwëngtëngngükömi³ kwërtëngngükömi³ kwëstëngngükömi³ kwëkwtëngngükömi³ kwëltëngngükömi³ kwëntëngngükömi³ kwotëngngükömi³ kwëstëngngükömi³ kwëngtëngngükömï³ kwërtëngngükömï³ kwëstëngngükömï³ kwëkwtëngngükömï³ kwëltëngngükömï³ kwëntëngngükömï³ kwotëngngükömï³ kwëstëngngükömï³ kwëngtëngngükömis³ kwërtëngngükömis³ kwëstëngngükömis³ kwëkwtëngngükömis³ kwëltëngngükömis³ kwëntëngngükömis³ kwotëngngükömis³ kwëstëngngükömis³
HUM kwartëngngükömi³ kwakwtëngngükömi³ kwastëngngükömi³ kwantëngngükömi³ kwagtëngngükömi³ kwastëngngükömi³ kwartëngngükömï³ kwakwtëngngükömï³ kwastëngngükömï³ kwantëngngükömï³ kwagtëngngükömï³ kwastëngngükömï³ kwartëngngükömis³ kwakwtëngngükömis³ kwastëngngükömis³ kwantëngngükömis³ kwagtëngngükömis³ kwastëngngükömis³
ANIM1 nangtëngngükömi³ nastëngngükömi³ nakwtëngngükömi³ naltëngngükömi³ nantëngngükömi³ notëngngükömi³ naltëngngükömi³ nangtëngngükömï³ nastëngngükömï³ nakwtëngngükömï³ naltëngngükömï³ nantëngngükömï³ notëngngükömï³ naltëngngükömï³ nangtëngngükömis³ nastëngngükömis³ nakwtëngngükömis³ naltëngngükömis³ nantëngngükömis³ notëngngükömis³ naltëngngükömis³
ANIM2 gingtëngngükömi³ zetëngngükömi³ gwëtëngngükömi³ gikwtëngngükömi³ gintëngngükömi³ gitëngngükömi³ hotëngngükömi³ gitëngngükömi³ gingtëngngükömï³ zetëngngükömï³ gwëtëngngükömï³ gikwtëngngükömï³ gintëngngükömï³ gitëngngükömï³ hotëngngükömï³ gitëngngükömï³ gingtëngngükömis³ zetëngngükömis³ gwëtëngngükömis³ gikwtëngngükömis³ gintëngngükömis³ gitëngngükömis³ hotëngngükömis³ gitëngngükömis³
INAN1 hongtëngngükömi³ hostëngngükömi³ hokwtëngngükömi³ gwiltëngngükömi³ gwagtëngngükömi³ hotëngngükömi³ hongtëngngükömï³ hostëngngükömï³ hokwtëngngükömï³ gwiltëngngükömï³ gwagtëngngükömï³ hotëngngükömï³ hongtëngngükömis³ hostëngngükömis³ hokwtëngngükömis³ gwiltëngngükömis³ gwagtëngngükömis³ hotëngngükömis³
INAN2 xostëngngükömi³ xokwtëngngükömi³ wiltëngngükömi³ wagtëngngükömi³ xotëngngükömi³ tëngngükömi³ xostëngngükömï³ xokwtëngngükömï³ wiltëngngükömï³ wagtëngngükömï³ xotëngngükömï³ tëngngükömï³ xostëngngükömis³ xokwtëngngükömis³ wiltëngngükömis³ wagtëngngükömis³ xotëngngükömis³ tëngngükömis³
FREQ/
ITER
FREQ.REAL/ITER.REAL FREQ.IRR/ITER.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengtëngngüxa³ setëngngüxa³ sekwtëngngüxa³ seltëngngüxa³ sagtëngngüxa³ sotëngngüxa³ sektëngngüxa³ sengtëngngüköğ³ setëngngüköğ³ sekwtëngngüköğ³ seltëngngüköğ³ sagtëngngüköğ³ sotëngngüköğ³ sektëngngüköğ³
2 kwëngtëngngüxa³ kwërtëngngüxa³ kwëstëngngüxa³ kwëkwtëngngüxa³ kwëltëngngüxa³ kwëntëngngüxa³ kwotëngngüxa³ kwëstëngngüxa³ kwëngtëngngüköğ³ kwërtëngngüköğ³ kwëstëngngüköğ³ kwëkwtëngngüköğ³ kwëltëngngüköğ³ kwëntëngngüköğ³ kwotëngngüköğ³ kwëstëngngüköğ³
HUM kwartëngngüxa³ kwakwtëngngüxa³ kwastëngngüxa³ kwantëngngüxa³ kwagtëngngüxa³ kwastëngngüxa³ kwartëngngüköğ³ kwakwtëngngüköğ³ kwastëngngüköğ³ kwantëngngüköğ³ kwagtëngngüköğ³ kwastëngngüköğ³
ANIM1 nangtëngngüxa³ nastëngngüxa³ nakwtëngngüxa³ naltëngngüxa³ nantëngngüxa³ notëngngüxa³ naltëngngüxa³ nangtëngngüköğ³ nastëngngüköğ³ nakwtëngngüköğ³ naltëngngüköğ³ nantëngngüköğ³ notëngngüköğ³ naltëngngüköğ³
ANIM2 gingtëngngüxa³ zetëngngüxa³ gwëtëngngüxa³ gikwtëngngüxa³ gintëngngüxa³ gitëngngüxa³ hotëngngüxa³ gitëngngüxa³ gingtëngngüköğ³ zetëngngüköğ³ gwëtëngngüköğ³ gikwtëngngüköğ³ gintëngngüköğ³ gitëngngüköğ³ hotëngngüköğ³ gitëngngüköğ³
INAN1 hongtëngngüxa³ hostëngngüxa³ hokwtëngngüxa³ gwiltëngngüxa³ gwagtëngngüxa³ hotëngngüxa³ hongtëngngüköğ³ hostëngngüköğ³ hokwtëngngüköğ³ gwiltëngngüköğ³ gwagtëngngüköğ³ hotëngngüköğ³
INAN2 xostëngngüxa³ xokwtëngngüxa³ wiltëngngüxa³ wagtëngngüxa³ xotëngngüxa³ tëngngüxa³ xostëngngüköğ³ xokwtëngngüköğ³ wiltëngngüköğ³ wagtëngngüköğ³ xotëngngüköğ³ tëngngüköğ³
CVB
Coreferent Switch-referent Coreferent Switch-referent
Foreground additive tëngngüngä³ tëngngüngäng³ Mediary tëngngünwa³ tëngngünwang³
Background additive tëngngüne³ tëngngüneng³ Comparative tëngngüki³ tëngngüking³
Conditional tëngngüra³ tëngngürang³ Simultaneous tëngngüha³ tëngngühang³
Counterfactual tëngngüxi³ tëngngüxing³ Causal tëngngütï³ tëngngütïng³
Alternative tëngngülë³ tëngngülëng³ Purposive tëngngüxa³ tëngngüxang³
Abessive tëngngüngö³ tëngngüngöng³ Adverbial tëngngüro³ tëngngürong³