Pamarėska/Swadesh list

From Linguifex
Jump to: navigation, search

Here is a 207 word Swadesh list to compare different dialects of Pomorian which are sometimes considered to be a group of closely related languages. The Pomorian proper, North-Western, Hel and Central are using the standard orthography in the table, while Eastern and Ežerina - the eastern orthography to represent their phonology better.

No. English Pomorian
Proper
North-Western
(Kulnå)
Heliska
(Jastarnia)
Central
(Bodekąptė)
Eastern
(Kirschsal)
Ežerina
(Geisiava)
1 I az jes es jas as ja
2 you (singular) tu tu tu tu tu to
3 he je je ji je is on
4 we mu me me
5 you (plural) (j)vu
6 they jie, anie ei, anė ė, anė jie, anie ī, anī jī, anī
7 this ši si si ši sy syş
8 that ta ą ā ta ta taş
9 here šiet sie sie šie šīt šiet
10 there tuo tuo tuo tūt tūt
11 who ka ka ka ka ka
12 what či ci ci či cy cy
13 where ku, kame ku, kame ku, kame kude, kåme kuda, kome kud, kom
14 when kadå kada kada kådå kada kod
15 how ko ko ko kokå kōk
16 not ne ne ne ne ņe ņe
17 all vihe vihe vihe vih viši viş
18 many duogė duogė duogė daugė duodz̦a daudz̦
19 some celi keli keli celi cali ceļ
20 few celku kelkå kelkå celku calku calko
21 other ine, ane ine, ane ane inši, an ine, ane inş
22 one jene jeine jeine vien īne jeden
23 two dva, dvi dva, dvi dva, dvi dū, dvė dvo, dvei dū, dvē
24 three try trije, try třy trė, trio trȳ, trī trȳ
25 four cetūri ceturi cetiri cetūri catūri četūr
26 five pęči penci pēci pęc pęçi pęç
27 big veliu, debale veli, store veli, store velik, duog veļu, dabale veļ, vjeļki
28 long dilge dilge dilge dilg dyuge dylg
29 wide plaste pluslu pluslu plost plaste plost
30 thick pile pile pile pel stāre gęsty
31 heavy smuge, vågu muglu muglu vågu smoge, vāške vāški
32 small male, lieku mule, lieku mule mål, lieku līku mal, ļiek
33 short certe, kartu certe certe cert, kårtik korte kort
34 narrow ązu ąze oaze ązu ąsku ąsk
35 thin tene, tenu tęve tēve tenik tuoku tauk
36 woman dzena dzena dzena kåbieta dzena kobjēta
37 man (adult male) vyre vyre vyre vyr, zman vīre, zmāne vīr
38 man (human being) zmū zmū zmū zmanenav zmānevine zmonen
39 child čįde, berme cindå, berme cinde, berme čįd, berm čįde, barme čęd, berm
40 wife dzena dzena dzena zåna dzana žana
41 husband mąze dzenike, mąze dzenike, moaze mąz, dzenik mąz̦e mąž
42 mother mūti mūti mūti mūti mūti mūç
43 father ate, tata ate, tata ate, tata ati, atik ate, tato oçek, tato
44 animal tvore, (zvėri) tvore, zvėri tvore, zvėri tvorin zvēri tvār, zvēr
45 fish zū, ūrba zū, ūrba zuv, rȳba
46 bird puti, putyni pouti, putyni pouti, putyni puti, putyka puti, putīni pauç
47 dog hū, hųka hū, hunka hū, hunka sū, sųka suņ, pjes
48 louse uši uši uši uši uši, uşaļa vuš
49 snake džyvåtå, ądži, žmyja dzyvåtå, zelki, žmyja zelki zelka gāde, zalka, ądžy žmīja zelka, ądz̦
50 worm čirvi čirvi čirvi čirvi čirmuvi čirmuv
51 tree dervå dambu, derva dambu, derva dervå dervå dervå
52 forest derū, meďa derū derū derū derū, medz̦a, dziru las, medz̦
53 stick stalbå, pūlia stalbå stalbå pūlia, stalb logzda pulika, logza
54 fruit uodze, fruht uogle, fruht uogli, fruht uodz, fruht ōdz̦e, fruht ovoc
55 seed sėmę sėmę sėmę sėmę seimę sēmuv
56 leaf lieste, lapi lėste lėste liest, lapi lopo lapo
57 root krake, karči karci kerci kšak kšake kšak
58 bark (of a tree) kara kara kara kåra skora kora
59 flower kvėte, kvėtka kvėte, kvėtka kvėte, kvėtka kvėt, kvėtka kielia kvėt, kvėtka
60 grass zėlia, trū zoli, zėlia zēli zalynia zieļa, trū zela, truv
61 rope virvi, šnure, tąge virvja, šnure šnure, tange virvi, šnur, tąg virva, tąge virf, šnur
62 skin plėnia, skara plėna plėna plėnia, skåra pliena, skora
63 meat męså męså measå męså męso męso
64 blood krū krū krū krū krave krav
65 bone kasti kasti kesti kåsti kuole koşç
66 fat (noun) tuoke, tuoči tuoke tuoke tuok, tuoči tōçi tuoč
67 egg ejå jejå jejå ejå ajo jajo
68 horn rage rage rage rag roge rog
69 tail stage stage stage ast stage stog
70 feather petrå, pluogzda petrå petrå petrå pluogzda plaugzda
71 hair vålå våla våla åliå oļo oļșo
72 head galva galva galva galva galva galva
73 ear uoha vuoha vuoha uohå uoho auho
74 eye aka aka aka aka acy ačy
75 nose nase nosi nēsi nas nāse nōs
76 mouth uoste uoste uoste uost burnu born
77 tooth ząbe zambe zambe ząb ząbe ząb
78 tongue (organ) įzū įzū iezū įzū įzū įzuv
79 fingernail naguti naguti naguti naguti naguti naguç
80 foot pada peda peda pada pada pada
81 leg naga naga naga naga naga naga
82 knee kali celi keli kali kali kali
83 hand rąka ranka ranka rąka rąka rąka
84 wing purna purna purna parna skrīly skrieļ
85 belly vėdere vėdere vėdere vėder viedare vēder
86 guts ątraba antra antra ątraba, grabė ątraba, grobe wątrab, grob
87 neck zardlia, gurdlia zarlia, gurlia gurlia zardliå, gurdlia gurkļa gurçļa
88 back spyna, tūlu spyna, tūlu nuzodu, tūlu nåzoda nuzāda spyna
89 breast pirši, grądi pirši, grądi pirši, grądi pirši grądz̦a pirș
90 heart širdi sirdi sirdi širdi šyrdi šyrdz̦
91 liver peceni peceni peceni peceni jekna jekna
92 to drink pėti pėti pėti pėti peiti pēç
93 to eat ėsti jėsti jėsti ėsti ēsti, dzarti ēșç, džerç
94 to bite kąsti kąsti koasti kąsti kąsti kāșç
95 to suck sūpti sūpti sūpti serboti serbūti serbāç
96 to spit pluoti pjuoti pjuoti piuoti pjōti pjauç
97 to vomit rūgti rūgoti rūgoti rūgti rūgti, rūdzieti rūdzēç
98 to blow dųti dumti dumti dųti dųti dūç
99 to breathe dvesti dvesoti dvesoti dvesti dvesti dvēșç
100 to laugh smieti, smijoti smieti smieti smijoti smijāti smijāç
101 to see vydėti vydėti vydėti vydėti, žirėti z̦ūrti, vīdiet žyrēç
102 to hear kluohti kluohti kluohti džirsti skyuti skȳç
103 to know vėsti, žinoti vėsti, žinoti vėsti, žinoti žinoti veisti, zynāti vēșç, znāç
104 to think duomoti, godėti mūsti, mūslyti duomoti, mūsti duomoti, godėti dōmāti, gādieti mȳslīç, gādēç
105 to smell ąhti, smirdėti ąhti, smirdėti oahti, smirdėti ąšioti, smirdėti ąšīti, smirdieti ąšȳç, smirdz̦iç
106 to fear bajoti bujoti bujoti bėti sę bajāti bajāç šę
107 to sleep supoti, svepoti supoti, svepoti supoti, svepoti supoti, svepoti supāti, svepāti supāç, svepāç
108 to live džyti, dživėti dzyti, dzivėti dzyti, dzivėti dživėti dzyvieti džyvēç
109 to die merti merti merti merti marti merç
110 to kill novyti, maryti novyti, muryti novyti, muryti novyti, maryti nāvīti, marīti nāvīç, marȳç
111 to fight valįti kerti kerti valįti ūļįti vaļąç
112 to hunt pavyti, luoti luoti luoti lavoti medoti polevaç
113 to hit klesti, audirti klesti, audirti klesti, audirti klesti, audirti kļasti, uodyrti kleșç
114 to cut rėzti, čirpti rėzti, cirpti rėzti, cirpti rėzti riežīti, cyrti rēșç, carç
115 to split dėlyti, celti skelti škelti dėlyti, celti čalti čelç
116 to stab stębti, tūkoti stembti, tūkoti stembti, tūkoti stębti, tūkoti stębti, tyukāti stęç, tūkāç
117 to scratch dręskoti, češyti dropti, dręskoti dreasti dropti, češyti glaubti česaç
118 to dig rūti rūti rūti kåpti kopti, rūti kopāç
119 to swim pluokti, plavuoti pluoti pluoti pluokti, plavuoti pluokti plaukç, plyvāç
120 to fly leksti, skryti lektoti, skryti lektėti, skryti pirėti parieti lechç, pirēç
121 to walk jeti, skendėti jeiti,skendėti jeiti, jeati jeti, hådyti īti, ļīskāti jeç, hodz̦īç
122 to come priejeti, padieti priejeiti priejeiti padieti prījati, padīti podēç
123 to lie (as in a bed) legti legti legti legti ļagti lechç
124 to sit sėdėti sėdėti sėdėti sėdėti șēdieti šīdēç
125 to stand stoti stoti stoti stoti stāti stāç
126 to turn (intransitive) virsti virsti virsti virsti, sukoti vyrtīti, sukti sukoti
127 to fall påsti, griūhti påsti, griūhti påsti, gřyhti påsti, griūhti kryuti grūchç
128 to give doti doti doti doti dāti dāç
129 to hold turimoti, håltyti turyti, håltyti håltyti tarkoti turimīti tšymç
130 to squeeze skrudyti, skruosti skrudyti skrudyti skrausti skruosti skraușç
131 to rub terti terti terti terti tarti terç
132 to wash mūti, piroti muiti myti mūti myudīti mūç
133 to wipe pęrti skėstyti škiestyti tyroti, čiestyti tierāti, drozti tyrāç, čȳstīç
134 to pull vilkti vilkti vilkti vilkti uzvalčīti uzvelkç
135 to push talkti, turkoti talkti, turkoti talkti, turkoti talkti, turkoti tolkti, turkāti tolkç
136 to throw mesti, metoti mesti, metoti mesti, metoti metoti metāti meșç
137 to tie vįzti vįzti vįzti vįzti suvįzti vęșç
138 to sew siūti siūti syti siūti šyuti šȳç
139 to count lėčyti, skėtoti lėčyti lėčyti lėčyti, skėtoti leičīti, skeitāti ļīčȳç
140 to say tarti tarti, dzirsti tarti tarti, mulvėti dzyrsti, mulvieti mulvīç
141 to sing grimti, pieti zingėti, spieti zingėti, spieti gremti, pieti grimti, spieti špievāç
142 to play gąsti, spylėti gąsti, špylėti špylėti spylėti spīļieti grāç
143 to float pluodįti pluodinti pluodinti pluodįti plōdįti plyvēç
144 to flow tekti tekti tekti tekti takti techç
145 to freeze salnėti, merzįti salnėti, marzauti salnėti, marzauti salnėti, merzįti salnieti, marznąti merząç
146 to swell pūhti pūhti pūhti pūhti pūhti pūchç
147 sun suolna suolna suolna sulnika suolika saulna
148 moon mėna mėna mėna mėnsi mienike mēņș
149 star zvėgzda zvėgzda zvėgzda luoksna lōksna zvēgzda
150 water vądū vądū vądū vądū vądū voduv
151 rain lietu lietu lietu lietu ļyuvu ļūv
152 river rieva, rynuva rynuva rynuva rieva rīva rieva
153 lake ezerå ezerå ezerå ezerå az̦aro ežero
154 sea mariå murjå muře mariå mario maro
155 salt sale sale sale sal soli sol
156 stone akmū akmū akmū akmū akmū akmuv
157 sand mili mėli mėli pyšu zigzda pīšek
158 dust pūli pūli pyli pūli pyuli pōli
159 earth zemia zemja zeme zemia zemja zemia
160 cloud uodra, dęga vuodra, dęga vuodra, dęga uodra, dęga dąga dąga
161 fog migla, bląde bląde bląde migla, bląd migla, bląde migla
162 sky neba neba neba neba ņaba nebo
163 wind vėje vėje vėje vėje vietra vētš
164 snow sneige sneige sneige snėg snēge snēg
165 ice ledu ledu ledu ledu ledu ļed
166 smoke dūme dūme dūme dūm dyume dūm
167 fire ųgni ugni igni ųgni ųgni ogņ
168 ash peli peli peli peliani pelāni peli
169 to burn degti (dzegti) degti degti degti dagti džechç
170 road darga, stedzia darga, pąti darga, stedze pąti pąti darga, pąç
171 mountain kalna kalna kalna garba gara, kalna gōra
172 red ruode, čirvene ruod, cirvine ruod, cirvine rūd, čirven rūde, vormine čyrven
173 green zeli zeli zeli zeli z̦aļani zeļon
174 yellow džilte dzilte dzilte džilte dzyute džylt
175 white bėle bėle bėle bėl bēle bēl
176 black čiršine kiršine kiršine čiršin cyršyne čirche
177 night nakti nakti nakti nakti nakti nochç
178 day dieni dieni dieni dieni dīni dieņ
179 year jore jore jore jor jāre jōr
180 warm teplu teplu teplu teplu taplu tep
181 cold salde salde kalde, salde sald kolde hold
182 full pilne pilne pilne piln pyune piln
183 new nauje nauje nauje nauj nuoje nauv
184 old vėtuhe vėtuhe vėtuhe vėtuh vietuhe vētuch
185 good lėpe lėpe lėpe lėp, dabru leipe, dabru lēp
186 bad zule, gode zule, gode zule, gode zulu, god zulu, gāde zul
187 rotten nielu nielu nielu nielu nielu nielu
188 dirty mėlu, maku makru makru mėlu, maku mēline, moku mēlin
189 straight risku rihku rihku risku kreihu risku
190 round krągu krągu krągu krągu krągu krągu
191 sharp (as a knife) astre astre astre astru astru ošč
192 dull (as a knife) mękte mękte mękte mįktu mįktu męcht
193 smooth lygu, tekume lygu, tekume lygu, tekume lygu lȳgu lēg
194 wet valge valge valge valg vyuge vilge
195 dry suohe suohe suohe suoh sōhe sauch
196 correct arvu, tike arvu, tike tike årvu, tik tyke tyke
197 near blize, tuove tuovė tuvė blizė bļiz̦i, tōvi bļiz
198 far doli dolė dolė daul dōļi daule
199 right dešine desine desine dešin tykruo tykau
200 left lėve lėve lėve lėv keiruo lēv
201 at prie prie prie prie prī pry
202 in į į į į į į
203 with sų, su su su
204 and a, i, je o, je o, je a, i ā, i ā, i
205 if jei jėku
206 because ba, li ba, li ba ba, li ba ba
207 name imnę imnę imnę imnę imnę imnę