Template:Front/aid/Bearlandic

From Linguifex
Jump to: navigation, search

Oss makē a niw zytī, sgryf dess nam inn dē onndrig dos.


<createbox> width=24 break=no buttonlabel=Mak nu a zytī! </createbox>

Nikkt zykirr oss dē ginn?
Innhaut vugē
  • Oss ji will hellf mar nikkt iss zykirr oss dē ginn, pogg oss bytrē dē sgillig ginns durg ausbrytē zess.
  • Vug a niw, bihúftnē grúping.
  • A anderr hellfig túing iss sgauē dē liss oss giwilltnē zytiss oss fillgikolltnē zytiss dē dē nikkt zyt.
  • Gef tallig enn ytsprakig invoss.
  • Hirr kuss ji a liss oss bihúftnē templates finntē.
Wikihauting