Template:Front/banner/Kihā́mmic

From Linguifex
Jump to: navigation, search
Vámô ančá Lingûifeksá,
lû́ kázmogtramû́ û́ikīhottarakámû kétômû tôkémû méčû ragnū́t!
Tapyā́ 972 tsatámā é tarakámā mámû ímī: 32.4% mnốmī goal.
Tapyā́ there are 9 stub-ámī é 3 tsatámī that need expanding.