Template:Front/newlang/Bearlandic

From Linguifex
Jump to: navigation, search

Will ji mak a tall? Makē dē stellig kuss iss fill verk mar dē yntings iss fak mazig! Os makē jiess ygiss tall mut ji bipal:

  • lautlirr - dē lauts oss dē tall.
  • talrekolls - dē strukkting oss dē tall.
  • worrtsgatt - dē worrts enn worrtbʉk oss dē tall. Vúr a nam inn inn dē onndrig fakk os ginnē oss makē jiess tall.

<createbox> break=no preload=Template:New/Language buttonlabel=Mak nu a tall! </createbox> Sgau oss gitt enn dē talllirrdill os mirr invoss oss talllirr.