Template:Qrz-avcompn-ii

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search
Inflection of Qrz-avcompn-ii
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
sɢ.  —   — —   — —   — — 
ᴘʟ.  — —   ——   —ıb —   — — 
ᴄᴏʟ.  —   — — 
'
ᴀᴄᴛ.
 ᴘʀᴇᴠᴇʀʙ: ɪᴍᴘ.: —, —ᴘʟ — 
ʀᴇᴛ. ɴᴀʀ. ɪʀʀ. ᴏɴᴅ.
ᴀʙs.  — —   —ıs —, 
 —d*, —ım**
 — —   —ıs —, 
 —d*, —ım**
ᴄᴏɴᴊ.  — —   — — 
ᴘᴀss.  — —   —ır—   —r—   —ır — 
*2nd ᴘ. & 3rd ᴘ.sɢ. ᴘᴏs. form, **1st ᴘ.sɢ. & ɪɴᴄʟ. form.Syntax

{{Qrz-compn-ii|n=<stem>|g=<mi/me/md/mor/miur/fi/fe/fd>|compp, compl, compn, comph=<compound>}}

{{Qrz-compn-ii|n=|g=|compp=|compl=|compn=|comph=}}