Template:Qrz-avns-ii5

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search
Inflection of Qrz-avns-ii5
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
'
ᴀᴄᴛ.
 ᴘʀᴇᴠᴇʀʙ: ɪᴍᴘ.: —, —ᴘʟ
ʀᴇᴛ. ɴᴀʀ. ɪʀʀ. ᴏɴᴅ.
ᴀʙs.  —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
 —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
ᴄᴏɴᴊ.  —   — 
ᴘᴀss.  —   —ır   —r   —ır 
*2nd ᴘ. & 3rd ᴘ.sɢ. ᴘᴏs. form, **1st ᴘ.sɢ. & ɪɴᴄʟ. form.Syntax

{{Qrz-avns-ii5||nn=<collective stem>|<collective stem>|g=<mi/me/md/fi/fe/fd>|ns=<singulative stem>|p=<kx/kg/kae/jx/jg/tx/tg/tae/zx/zg>|gs=<m/f>|j=<1/2/3b/3s/4b/4s>|ji=<1/2/3b/3s/4b/4s>|b=<preverb>|at=<absolute preterite>|ct=<conjunct preterite>|pt=<passive preterite>|nar=<narrative>|ai=<absolute irrealis>|ci=<conjunct irrealis>|pi=<passive irrealis>|cnd=<conditional>|m, mb=<imperative>}}

{{Qrz-avns-ii5|nn=|g=|ns=|p=|gs=|j=|at=|ct=|pt=|b=|nar=|ji=|ai=|ci=|pi=|cnd=|m=|mb=}}