Trây

From Linguifex
Jump to: navigation, search


Trây /trɑj/ (natively prits Trây; Windermere: brits Dray) is a Vietnamese-, Bavarian-, and Swiss German-inspired descendant of Classical Windermere. It is official in Venh Trây.

Todo

Diachronics

Final -r vocalizes to -a as in Boarisch

p-, t- > b-, đ-; b, d > p, t

Initial ph th kh from clusters/minor syllables + p t c

y, w > d, v

HGCS on final consonants: -p -t -k -f -th -ch > -f -tz -ch -p -t -c

Chain shift: -l > -ng > -nh?

-t > -ch after i, y, ê, e, a

e, o, ea, oa > e, o, iê, uô

i, u, ie, ua > ê, ô, i, u

ü, üe > y, y

Numbers: tuôn, rât, stêu, smac, myts, đâc, puôt, seb, luôi, thâp, zădau, sryc

svâc = mouth

scăy = forest

sci = star

prith > prêt 'autumn'

hălsieth > hozit 'warmth'

Phonology

Consonants

Nasals: m n ng /m n ŋ/

Plain stops: p t c ' /p t k ʔ/ (unaspirated)

Implosives: b đ /ɓ ɗ/

Affricates: ph th ts tx kh /pf ts̪ ts̺ tʃ kχ/

Voiceless fricatives: f z s x ch /f s̪ s̺ ʃ χ/

Voiced fricatives: v d g /v ð ɣ/

Liquids: r l /r l/

Vowels

ă a â e ê i y o ô u /ə æ ɑ ɛ e i i ɔ o u/

iê uô /iə uə/

ai ây ăi oy ôy au âu ău eu êu iêu iêi uôi

aa âa ea êa ia ya oa ôa ua (iêa, uôa > ia, ua)

y is still /y/ for older speakers.

Grammar

Auxiliaries

Tense auxiliaries

I thou he she it we (exc.) we (inc.) you (pl.) they
mo (present) moa mos mon moz mot mots mop moy mam
chiê (past) chia chiês chiên chiêz chiêt chiêts chiêp chiêi chiêm
be (future) bea bes benh bez bet bets bep băi bem

Emphatic auxiliaries: moa ri, mos sen, mon in ...

Sample text

UDHR, Article 1

TODO: This is just Modern Wdm with Trây sound changes

Chiêm tsoa crot ăxiêl plum te thya mêz hongtlâz tez imsên. Mâm hach răphângy dâz hongpăthên tez hongslit'â, te mot pđaa thunuô sâm tăze phituôn măciêp năthâ mêz xăgoa châsrap.

/kχiəm tsɔɐ̯ krɔts əʃiəŋ pɴum tɛ θyɐ̯ mes .../