User:Aquatiki/KiYavona

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

KiYavona

*PB Consonants
Labial Coronal Palatal Velar
Nasal *m *n
Voiceless *p *t *c~ɕ *k
Voiced *b~β *d~l *ɟ~ʑ * g~ɣ

>

*PY Consonants
Labial Coronal Palatal Velar
Nasal *m *n
Stop unvoiced *p *t *c *k
voiced *b *d *g
Fric. unvoiced *s *h
voiced *z
Approximant *w *l *j
Trill *r

>

Yavonan Consonants
Labial Dental Alveolar Post. Velar
Nasal plain m n ŋ
labializ. ŋʷ
palatal.
Voiced. implosive ɓ ɗ ɠ
prenasal. ᵐb ⁿd ⁿdʒ ᵑɡ
labializ. dzʷ dʒʷ ᵑgʷ
pren.lab. ᵐbʷ
Unvoic. aspirated tsʰ tʃʰ
labializ. tsʷ tʃʷ
Fric. plain f θ s ʃ x
labializ. θʷ ʃʷ
prenasal. ᵐf ⁿθ ⁿs
pren.lab. ᵐfʷ ⁿθʷ ⁿʃʷ
palatal.
Approximant w l j
Trill plain r
labializ.
*PB Vowels
Front Back
High *i *u
Near
Mid *e *o
Low *a

>

*PY Vowels
Front Back
High *i *u
Near
Mid
Low *a

>

Yavonan Vowels
Front Back
High i u
Mid e o
Low ɑ
V, CV, VV, CVV, N V, CV, CGV, NCGV, N

VV, CVV, CGVV, NCGVV

V, CV

Gen

Categories:
N=mnŋṃṇṁṅ
P=ɓɗɠbdgjḅḍġĵḇḡ
B=ptckçṭċḳḉ
F=fðsʃxḟþṡṣqh
Q=zvǝʊȝ
G=wlyrř
V=ieaou
Rewrite Rules
h|nth
b|mb
d|nd
g|ng
ɓ|lb
ɗ|ld
ɠ|lg
j|nj
ṃ|mw
ṇ|ngw
ṁ|my
ṅ|ny
ḅ|bw
z|ns
ḍ|dzw
ġ|gw
ĵ|jw
ḇ|mbw
ḡ|ngw
c|ts
ç|ch
ṭ|tw
ċ|tsw
ḳ|kw
ḉ|chw
ð|th
ḟ|fw
þ|thw
ṡ|sw
ṣ|shw
q|mf
v|mfw
ǝ|nthw
ʊ|nshw
ȝ|fy
^lb|bl
^ld|ll
^lg|gl
ʃ|sh
ŋa|nga
ŋe|nge
ŋo|ngo
ŋu|ngu
ŋi|ngi
oo|ō
uu|ū
ee|ë
aa|ā
yi|i
ii|ī
Syllable Types
V
GV
NV
PV
BV
FV
QV
This is a tag to help User:Aquatiki backup all his files