Proto-Maro-Ephenian

From Linguifex
Jump to: navigation, search
Proto-Maro-Ephenian
Created by Limius
Setting Avrid
Language family
Maro-Ephenian
  • Proto-Maro-Ephenian

Proto-Maro-Ephenian (PME) is the ancient common ancestor of the Maro-Ephenian languages, spoken broadly throughout Ephenia, Eubora, and parts of Suria. This includes Aeranir and its descendants, Dalitian, and many others.

Phonology

Consonant phonemes
Labial Coronal Velar Uvular Glottal
dental lateral post-
alveolar
palato-
velar
plain labial plain labial
Nasal *m *n
Stop voiceless *p *t *tˡ *t́ *ḱ *k *kʷ *q *qʷ
voiced *d *dˡ *d́ *ɡ́ *g *gʷ
aspirated *bʰ *dʰ *dˡʰ *d́ʰ *ɡ́ʰ *gʰ *gʷʰ *ɡ̆ʰ *ɡ̆ʷʰ
Fricative *s *h
Trill *r₁ *r₂
Lateral *l₁ *l₂
Approximate *i̯ *u̯

Sound laws

Consonant phonemes
PME Maro-Stiric Talothic Iscaric Proto-
Fyrdic
Proto-
Maro-
Stiric
Stiric Old
Marian
Proto-
Talothic
Dalitian Proto-
Iscaric
Aeranir
*p *p; *pʰ p, ph p, f *p; *pʰ; *pť p, ph, pt *p p *f; *b
*bʰ *bʰ; b bh, b b *pʰ; *p; *pť ph, p, pt *ɸ; *β f, b *b; *f
*t *t; *tʰ t, th t, ϑ *t; *tʰ; *ts; *ťť t, th, s, tt *t̪; *ts t, ȥ [ts] *þ; *d
*d *d; *dʰ d, dh d *d; *tʰ; *ds; *ďď d, th, s, z *d̪ d *t
*dʰ *dʰ; *d dh, d d *tʰ; *t; *ts; *ťť th, t, s, tt *θ; *ð f, d; b *d
*t̂ *ʈ; *ʈʰ ṭ, ṭh t, ϑ *t; *tʰ; *ts; ťť t, th, s, tt *t; *ts t, ȥ [ts] *þ; *d
*d̂ *ɖ; *ɖʰ ḍ; ḷ, ḍh; ḷh d *d; *tʰ; *ds; *ďď d, th, s, z *d d *t
*d̂ʰ *ɖʰ; *ɖ ḍh; ḷh, ḍ; ḷ d *tʰ; *t; *ts; *ťť th, t, s, tt *r̥; *r̝; d rh [r̥], r; b, d *d
*tˡ *č; *čʰ c, ch č *ts; *ťť s, tt *tɬ; *ts tl [tɬ], ȥ [ts] *þ; *d
*dˡ *ǰ; *ǰʰ j, h ǰ *ds; *ďď s, z *d d *t
*dˡʰ *ǰʰ; *ǰ h, j ǰ *ts; *ťť s, tt *ɬ; *ɮ; d f, l; b, d *d
*t́ *č; *čʰ c, ch č *ts; *ťť s, tt *ts ȥ [ts] *þ; *d
*d́ *ǰ; *ǰʰ j, h ǰ *ds, *ďď s, z *d d *t
*d́ʰ *ǰʰ; *ǰ h, j ǰ *ts; *ťť s, tt *s̠; *z̠; d s, r; b, d *d
*ḱ ś ϑ *k; *kʰ; *ťť k, kh, tt *k c *h; *g
*ǰ; *ǰʰ j, h d *g; *kʰ; *ďď g, kh, z *g g *k; *h
*ǵʰ *ǰʰ; *ǰ h, j d *kʰ; k; *ťť kh, k, tt *x; *ɣ h; Ø, gh [ɣ]; g *g; *h
*k *k; *kʰ; *č k, kh, c k, x, č *k; *kʰ; *ťť k, kh, tt *k c *h; *g
*g *g; *gʰ; *ǰ g, gh, j g, ǰ *g; *kʰ; *ďď g, kh, z *g g *k; *h
*gʰ *gʰ; *g; *ǰʰ; *ǰ gh, g, h, j g, ǰ *kʰ; *k; *ťť kh, k, tt *x; *ɣ h; Ø, gh [ɣ]; g *g; *h
*kʷ *k; *kʰ; *č k, kh, c k, x, č *kʷ; *kʷʰ; *ťť p; t; k,
ph; th; kh, tt
*kʷ cu; c *hw; *gw; *h
*gʷ *g; *gʰ; *ǰ g, gh, j g, ǰ *gʷ; *kʷʰ; *ďď b; d; g,
ph; th; kh, z
*gʷ v [ʋ]; gu *kw; *h
*gʷʰ *gʰ; *g; *ǰʰ; *ǰ gh, g, h, j g, ǰ *kʷʰ; *kʷ; *ťť ph; th; kh,
p; t; k, tt
*xʷ; *ɣʷ f, v [ʋ]; gu *gw; *h
*q *q; *qʰ; *č k, kh, c q, χ, č *k; *kʰ; *ťť k, kh, tt *q q *ħ; *ʕ
*qʷ *q; *qʰ; *č k, kh, c q, χ, č *kʷ; *kʷʰ; +ťť p; t; k,
ph; th; kh, tt
*qʷ qu; q *ħw; *ʕw; *ħ

Nouns

Declension

Noun declension
Singular Plural
athematic thematic pronominal athematic thematic pronominal
Nominative *-s *-os *-s† *-r₁ *-or₁ *-ōs
Vocative *-e
Accusative *-m̥ *-om *-ē *-i *-oy *-ō(n)
Inanimate Nom/Acc *-d *-n̥t *-ont *-er₁
Essive *-u *-ow *-wos *-ur₁ *-owr̥₁ *-uh
Genitive *-s/*-es/*-os *-osyo *-oy *-ir₁ *-obʰos *-stros
Dative *-ey/-oy *-oey/-ōy *-bʰey *-n̥r₃ *-onr̥₃ *-sbʰeys
Ablative *-eyd *-er₂d *-e-e‡ *-n̥s *-ons *-mos
Locative *-sis *-osis *-eys *-sr̥₂ *-osr̥₂ *-esr̥₂


Lexicon

Proto-Maro-Ephenian Roots