Qazhrian/Lexicon

From Linguifex
Jump to: navigation, search
 • us = bunch, cluster (φussos)
 • nërsh = fire
 • qësan = tree (lessanos)
 • dashen nê = play with
 • /nɔ/ = I (nā)
 • wer /weɾ/ = you (sg) (veir)
 • tëzh /təʒ/ = child (tectas)
 • kavër /kavəɾ/ = woman (cabnants)
 • rronn /ron/ = man (rondom)
 • yënal /jənaʟ/ = water (jenā, jena3-)
 • wëkj /wəc/ = name (velis)
 • /qə/ = in front of
 • bas /bas/ = head (bastom)
 • xer /dzeɾ/ = bird (δoirom)
 • wōr /wɔɾ/ = king (vērom)
 • ōrr /ɔr/ = big
 • gaus /gəus/ = long
 • qau /qəu/ = peace
 • qe! = hello! / be quiet! (doublet of qau)
 • breħ /breχ/ = clam
 • Qazhrem, kje Lazhrem /qaʒɾəm/ = Qazhra
 • Tensarem, kje Densarem /tensaɾem/ = Thensarian
 • bintëlisral /bintəʟisɾaʟ/ = republic
 • hou /hu/ = to, for
 • cōgan /tsɔgan/ = to stand
 • eg /eg/ = south (oec-, oecc-)
 • hemm /hem/ = north (simm-)
 • rroc'hër /roxəɾ/ = east (roscer-)
 • gōs /gɔs/ = west (gāss-)
 • qawōr /qawɔɾ/ = so, then (ȝavēre)
 • garv /gaɾv/ = heavy
 • xrōman = lazy
 • nous = fox
 • sauv = dog
 • mrēsh = brown
 • aqet = jump
 • krok = over
 • stiëv = idea
 • kadër = flower
 • kjin? kjoun? = blue (*φesnum)
 • qel = fast, quick (from *leq 'flow'; ~ leānos 'river' from *leqnos)
 • gjōn 'river' (< leānos)
 • rraigh = to turn
 • bëroug = lip
 • kōm = 1
 • tic = 2
 • nērk = 3
 • xauv = 4
 • solec = 5
 • sōm = 6
 • rōzh = 7
 • qozh = 8
 • bērk = 9
 • ħer = 10
 • yōg = 11
 • nai = 12