Literature:Ring verse

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search


Translations


(Type the name of your language in the box)

English

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all, and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

Skundavisk

Þree rings for ðe elfkynings under ðe heven,
Seven for ðe dwergherren in here haller out steen,
Neun for ðe sterflijken mænne, eewe to døþ orlagd,
Een for ðe Mørke Herr, up his mørke seet,
In ðet land Mordor, hwar ðe skaduws liggen.
Een ring, um hir alle te overheersen, een ring um hir te finden,
Een ring, um hir alle te bringen, and in ðe mørke hir binden,
In ðet land Mordor, hwar ðe skaduws liggen.

Wiobian

Modern Greater Wiobian Pinyin English

nak Schmött - hes Mekern-Peiþ-Ƕah-Hauer,
rut Schmött - hes Uoßuor-Schliems-Strer,
båg Schmött - hes Endands-Muol-Winkli,
Schmöttnull - hes Bekeds-Schüng-Sioner,
tur Måtå-Min, Krüng-Schliems-Huy.
Schmöttnull puom enþein, ao-ẞeihli,
Schmöttnull dack&bespuol tur Schüngti,
tur Måtå-Min, Krüng-Schliems-Huy.

nọk mợd - héi śen-pí-ho-hoi,
żỵd mợd - héi u-su lím dżai,
pò mợd - héi nỏn-mù-źing-lì,
mợd-nòu - héi śái-śing-śun-na,
tòi mò-do-mỳn, dżyng-lím-hei.
mợd-nòu pum zỳn, o-séi-lì,
mợd-nòu tọk-bu tòi śing-ći,
tòi mò-do-mỳn, dżyng-lím-hei.

Three Rings for the celestial Elven-kings,
Seven Rings for the Dwarves of stone palaces,
Nine Rings for the mortals whose days are numbered,
One [lit. Ur-] Ring for the absolute dark lord [lit. throne] -
In the Land of Mordor, the Shadows' dwelling.
One Ring [shall] find [them] all and be their master,
One Ring [shall] gather and envelop [them] in the darkness -
In the Land of Mordor, the Shadows' dwelling.

Soc'ul'

Ñ'uiue Ta Ýan-yañ'ou je āhaímun'mi cuj,

Zál Xilau-riýan xaïjentes xeu nu eý,

Ed Láduóc āhleyāi suxad,

Jál Riýan Cur pfiá cur nu eý

Muj Mordor eý āhañ'suíz Colpmux.

Ñ'uiue Jál āhyan' jutux, Ñ'uiue Jál āheu,

Ñ'uiue Jál āhjey jutxux, nezats ez'e curjí eý

Muj Mordor eý āhañ'suíz Colpmux.

{{interlinear |Ñ'uiue Ta Ýan-yañ'ou je āh-aí-mun'mi cuj, |ring three ýan-king.PL for REL-CL1>CL1-{be under} sky ||display-messages=no|italics2=no|italics3=no|ablist=COMP:comparative:comparison_(grammar)}}

Zál

seven

Xilau-riýan

little person-lord

xaïjentes

hall

xeu

stone

nu

CL1.POSS

eý,

in

Zál Xilau-riýan xaïjentes xeu nu eý,

seven {little person}-lord hall stone CL1.POSS in


{{interlinear |Ed Láduóc āh-leyāi suxad, |nine mortal REL-{be fated} die ||display-messages=no|italics1=yes|italics2=no|italics3=no}}

Jál

one

Riýan

lord

Cur

dark

pfiá

throne

cur

dark

nu

CL1.POSS

on

Jál Riýan Cur pfiá cur nu eý

one lord dark throne dark CL1.POSS on


Muj

land

Mordor

Mordor

in

āh-añ'-suíz

REL-CL4>CL4-lie

Colpmux.

shadow

Muj Mordor eý āh-añ'-suíz Colpmux.

land Mordor in REL-CL4>CL4-lie shadow


Ñ'uiue

ring

Jál

one

āh-yan'

REL-rule

jutux,

all

Ñ'uiue

ring

Jál

one

āh-eu,

REL-find

Ñ'uiue Jál āh-yan' jutux, Ñ'uiue Jál āh-eu,

ring one REL-rule all ring one REL-find


Ñ'uiue

ring

Jál

one

āh-jey

REL-bring

jutxux,

bind

nezats

all

ez'e

NZ

cur-jí

dark-ADJ.VBZ

in

Ñ'uiue Jál āh-jey jutxux, nezats ez'e cur-jí eý

ring one REL-bring bind all NZ dark-ADJ.VBZ in


Muj

land

Mordor

Mordor

in

āh-añ'-suíz

REL-CL4>CL4-lie

Colpmux.

shadow

Muj Mordor eý āh-añ'-suíz Colpmux.

land Mordor in REL-CL4>CL4-lie shadow