Northeadish

From Linguifex
Jump to navigation Jump to searchNortheadish
Druðþþᵫ̄ðeſc (Druþýðesk)
Pronunciation[drʊˈθyːðɛsk]
Created byBenJamin P. Johnson,

creator of:

curator of:

Date2000
SettingEurope, vaguely
Indo-European
 • Germanic
  • South Germanic
   • Northeadish
Language codes
BRCLnthd

Northeadish is a Germanic language which, while similar to North and West Germanic languages due to many areal similarities, does not belong to either of these branches. The name “Northeadish” is a compound of ‘north’ and ‘thead’ (an ancient word referring to a folk or people). A late sound change (metathesis) in the language caused the word *nurþ ‘north’ to become *nruþ, which, being difficult to pronounce, corrected itself through a process of stop-insertion (becoming *n̩druþ). Later still, the nasal component of word-initial pre-nasalized stops (all of which occur only because of this process) were deleted, leaving present-day druðþ. A similar process occurs with other Germanic words such as ‘morning’ (*murganazmruganm̩bruganbrugɴ).

Writing Systems

Alphabet & Pronunciation

Northeadish-a-cap.gif Northeadish-a.gif
Northeadish-a-mac-cap.gif Northeadish-a-mac.gif
Northeadish-ae-cap.gif Northeadish-ae.gif
Northeadish-ae-mac-cap.gif Northeadish-ae-mac.gif
Northeadish-b-cap.gif Northeadish-b.gif
Northeadish-c-cap.gif Northeadish-c.gif
Northeadish-q-cap.gif Northeadish-q.gif
Northeadish-d-cap.gif Northeadish-d.gif
Northeadish-dh-cap.gif Northeadish-dh.gif
[a,ə]
aſc
‘ash’
[ɑː]
āher
‘maple’
[ɛ]
æſʌ
‘ass’
[eː]
ǣðra
‘vein’
[b]
berca
‘birch’
[k]
cᵫn
‘family’
[(u̯)k(w)]
qᵫtɴ
‘quince’
[d]
dag
‘day’
[ð,θ]
ǣða
‘either’
Northeadish-e-cap.gif Northeadish-e.gif
Northeadish-e-mac-cap.gif Northeadish-e-mac.gif
Northeadish-f-cap.gif Northeadish-f.gif
Northeadish-g-cap.gif Northeadish-g.gif
Northeadish-gw-cap.gif Northeadish-gw.gif
Northeadish-h-cap.gif Northeadish-h.gif
Northeadish-hw-cap.gif Northeadish-hw.gif Northeadish-hw-final.gif
Northeadish-i-cap.gif Northeadish-i.gif
Northeadish-i-mac-cap.gif Northeadish-i-mac.gif
[ɛ]

‘horse’
[eː]
ēc
‘oak’
[f]
feha
‘cattle’
[ɡ]
geva
‘gift’
[(u̯)ɡ(w)]
aᵹa
‘terror’
[h,ç,x]
hagʌ
‘hail’
[(u̯)x(w)]
ƕal
‘whale’
[ɪ]
iecʌ
‘shard’
[iː]
īs
‘ice’
Northeadish-i-dot-cap.gif Northeadish-i-dot.gif
Northeadish-l-cap.gif Northeadish-l.gif
Northeadish-l-syl-cap.gif Northeadish-l-syl.gif
Northeadish-m-cap.gif Northeadish-m.gif
Northeadish-m-syl.gif
Northeadish-n-cap.gif Northeadish-n.gif
Northeadish-n-syl.gif
Northeadish-ng-cap.gif Northeadish-ng.gif
Northeadish-ng-syl-cap.gif Northeadish-ng-syl.gif
[j]
iār
‘year’
[l]
laga
‘lake’
[ɫ̩,əɫ]
lītʌ
‘small’
[m]
man
‘man’
[m̩,əm]
meðᴍ
‘gift’
[n]
nōðþ
‘need’
[n̩,ən]
nevɴ
‘nephew’
[ŋ(ɡ)]
eŋᵹ
‘Ingwaz’
[ŋ̍(ɡ),əŋ(ɡ)]
cᵫnx
‘king’
Northeadish-o-cap.gif Northeadish-o.gif
Northeadish-o-mac-cap.gif Northeadish-o-mac.gif
Northeadish-oe-cap.gif Northeadish-oe.gif
Northeadish-oe-mac-cap.gif Northeadish-oe-mac.gif
Northeadish-p-cap.gif Northeadish-p.gif
Northeadish-r-cap.gif Northeadish-r.gif
Northeadish-r-syl.gif
Northeadish-s-cap.gif Northeadish-s.gif Northeadish-s-final.gif
Northeadish-t-cap.gif Northeadish-t.gif
[ɔ]
åns
‘deity’
[oː]
ōðʌ
‘land’
[œ]
œ̄l
‘oil’
[øː]
œ̄g
‘island’
[p]
perðþ
‘luck’
[ɾ]
rēðþ
‘wheel’
[ɾ̩,əɾ]
regʌ
‘rule’
[s,z]
ſeᵹʌ
‘sun’
[t]
treᵹ
‘tree’
Northeadish-th-cap.gif Northeadish-th.gif
Northeadish-u-cap.gif Northeadish-u.gif
Northeadish-u-mac-cap.gif Northeadish-u-mac.gif
Northeadish-ue-cap.gif Northeadish-ue.gif
Northeadish-ue-mac-cap.gif Northeadish-ue-mac.gif
Northeadish-v-cap.gif Northeadish-v.gif
Northeadish-w-cap.gif Northeadish-w.gif
Northeadish-au-cap.gif Northeadish-au.gif
Northeadish-au-mac-cap.gif Northeadish-au-mac.gif
[θ]
þrun
‘thorn’
[ʊ]
ucs
‘ox’
[uː]
ūra
‘aurochs’
[ʏ]
ᵫvʌ
‘evil’
[yː]
ȳq
‘toad’
[v,w]
veða
‘wood’
[w]
wᵫn
‘joy’
[ɔ,ɒ]
ål
‘ale’
[ɔː]
ā̊hʌ
‘seed’

(NB: The Northeadish alphabet, while latin-based, contains several characters which are not readily representable using the standard Unicode latin subsets. The forms presented are a rough approximation of the actual letters shown in the table above. Typically, however, when appropriate characters or fonts are unavailable, Northeadish is written using the Reform Alphabet)

Orthography

a

The letter ‹a› can double as a short open low vowel and a schwa.

 • ‹a› is pronounced as [ə]:
  • At the end of a word or morpheme when unstressed.
   • vata ‘water’ [vá.tə]
   • (ec) vacna ‘(I) awake’ [vák.nə]
  • In the definite article:
   • þa ‘the’ [θə]
   • þas ‘of the’ [θəs]
  • When unstressed before non-sonorant phonemes (usually before /s/ or /t/).
   • mīnas ‘of my’ [mí:n.əs]
   • grōtat ‘big’ [gróːtət]
  • In unstressed prefixes ba-, ga-, ha-, and ta-.
   • haqelðþ ‘this evening’ [hə.kwɛ́lθ]
   • balīvɴ ‘to stay behind’ [bə.líːv.n̩]
  • In inflexional suffixes; specifically, in the past and subjunctive tenses of verbs, in the second person conjugation of verbs (all tenses), in the third person present singular indicative, and in the superlative forms of adjectives.
   • grœ̄taſt ‘biggest’ [grǿː.təst]
   • helpaðþ ‘helps’ [hɛ́l.pəθ]
  • In other common unstressed suffixes:
   • -ag (‘-y’ adjective ending)
   • -cunðag ‘able’ [cʊ́n.ðəg]
   • dǣgag ‘doughy’ [déː.gəg]
  • -tag (‘-ty’ decimal ending)
   • tvæntag ‘twenty’ [tvɛn.təg]
   • ſecstag ‘sixty’ [sɛks.təg]
  • -aðþ (‘th’ nominal ending)
   • daᵹaðþ ‘death’ [daug.wəθ]
   • hœ̄gaðþ ‘coziness’ [høː.gəθ]
  • -at (nominative and accusative neuter ending for adjectives)
   • gōðat ‘good’ [goː.ðət] (also gōðþt.)
   • yvlat ‘bad’ [ʏ.vlət] (also yvʌt.)
 • ‹a› is pronounced as [a] in all other cases.
  • man ‘man’ [man]
  • ſcap ‘shape’ [skap]

æ and e

The letters ‹æ› and ‹e› are both pronounced as [ɛ]; however, ‹æ› only occurs as the i-umlaut of ‹a›. (Historically, ‹æ› was pronounced [æ].)

 • hændɴ ‘to catch’ [hɛn.dn̩], from *handjaną
 • henðɴ ‘to catch’ [hɛn.ðn̩], from *henþaną

ǣ and ē

Similarly, ‹ǣ› and ‹ē› are both pronounced as [eː], but ‹ǣ› only occurs as the i-umlaut of ‹ā› while ‹ē› is the realization of the Proto-Germanic diphthong *ai or the result of ŋ-deletion after *e. (Historically, ‹ǣ› was pronounced [æː].)

 • bǣgʀ ‘quarrels’, plural of bāg.
 • ſtēn ‘stone’, from *stainaz.
 • þēht ‘tight’, from *þenhtaz.

q, ᵹ, and ƕ

The “labiovelar” letters ‹q›, ‹ᵹ›, and ‹ƕ› have several possible articulations depending on their placement in a word and their proximities to other vowels and consonants. The letter ‹ᵹ› in particular is the realization of Germanic verschärfung, which comes from Proto-Germanic combinations such as *gg, *gw, *ww, and *gwj. It may also arise from an intervocalic *w in certain circumstances. The other labiovelar consonants, *hw and *kw, followed the pattern of *gw later in the development of Northeadish. The rules for these letters, while many, are all the same. ‹q›, ‹ᵹ›, and ‹ƕ› are pronounced as:

 • [k, g, x], respectively, between two consonants, or after a consonant when word-final.
  • ſteŋqdȳr ‘skunk’ [stɛŋk.dyːr]
  • æŋᵹleſca ‘English’ [ɛŋg.lɛs.kə]
  • hulɧ ‘hollow’ [hʊlx]
 • [kʊ, gʊ, xʊ], respectively, after a consonant and before a syllabic.
  • ſeŋqɴ ‘to sink’ [sɛŋ.kʊn]
  • æŋᵹʌ ‘angle’ [ɛŋ.gʊl]
  • arƕʀ ‘arrows’ [ar.xʊr]
 • [kw, gw, xw] before a vowel, when after a consonant or word-initial.
  • qerna ‘millstone’ [kwɛr.nə]
  • aŋᵹa ‘narrow’ [aŋ.gwə]
  • melcƕīt ‘calcium’ [mɛlk.xwiːt]
 • [ukʊ, ugʊ, uxʊ] after a vowel and before a syllabic.
  • ſleqɴ ‘to extinguish’ [slɛu.kʊn]
  • baᵹᴍ ‘tree’ [bau.gʊm]
  • ſeƕɴ ‘to see’ [sɛu.xʊn]
 • [ukw, ugw, uxw] when intervocalic.
  • eqarn ‘acorn’ [ɛu.kwarn]
  • beᵹa ‘grain, cereal’ [bɛu.gwə]
  • aƕa ‘water’ [au.xwə]
 • [uk, ug, ux] after a vowel and before a consonant or when word-final.
  • þeq ‘thick’ [θɛuk]
  • daᵹ ‘dew’ [daug]
  • ſeɧcunðag ‘visible’ [sɛ́ux.kʊn.ðəg]
 • In simpler terms:
  • The “nucleus” (k, g, or x) is always fully pronounced.
  • The onset labiovelar is not pronounced when not preceded by a vowel.
  • The coda labiovelar is not pronounced when word-final or before a consonant.
  • The coda labiovelar becomes vocalic ([ʊ]) when followed by a syllabic.
 • When any labiovelar consonant is followed by ‹v›, the pronunciation of ‹v› changes from [v] to [w].
  • treᵹvetſcap ‘dendrology’ [trɛug.wɛt.skap]
  • naɧventʀ ‘next winter’ [naux.wɛnt.r̩]

h

The letter h may have three different pronunciations depending on its position relative to neighboring phonemes.

 • ‹h› is pronounced as [h] when initial except before a sonorant.
  • hūs ‘house’ [huːs]
  • helpɴ ‘to help’ [hɛl.pn̩]
 • Before a sonorant, ‹h› is pronounced as [x].
  • hryg ‘back’ [xɾʏg]
  • hnuta ‘nut’ [xnʊ.tə]
 • After a back vowel, ‹h› is pronounced as [x] (c.f. German “ach-laut”).
  • þrūh ‘through’ [θruːx]
  • hlah ‘laugh’ [xlax]
 • After a front vowel, ‹h› is pronounced as [ç] (c.f. German “ich-laut”).
  • tehɴ ‘ten’ [tɛç.n̩]
  • līht ‘easy’ [liːçt]

ƕ, ɧ

In addition to the pronunciation complexities mentioned above, the letter ƕ has the additional complication of an orthographic convention whereby it is written as ‹ɧ› when in final position in a word or word segment.

ſ, s

The letter ‹s› sports both phonemic and orthographic variation.

 • It is written as s when word- or word-segment-final; otherwise it is written as ſ.
  • þas ſeᵹlas ſcīn ‘the sun’s rays’ [θəs sɛugləs skiːn]
 • It is voiced [z] when intervocalic or after a vowel before a syllabic; otherwise, it is always unvoiced [s].
  • rīſɴ ‘to rise’ [riː.zn̩]
  • æſʌ ‘donkey’ [ɛ.zl̩]

v

The letter ‹v› has two pronunciations.

 • It is pronounced [w] after a labiovelar consonant (‹q›, ‹ᵹ›, or ‹ƕ›).
  • treᵹvetſcap ‘dendrology’ [trɛug.wɛt.skap]
  • naɧventʀ ‘next winter’ [naux.wɛnt.r̩]
 • In all other instances, it is pronounced as [v].
  • varm ‘warm’ [varm]
  • vruðþ ‘word’ [vrʊθ]

ðþ, vf

The letters ‹ð› and ‹v› become unvoiced at the end of a word or before another unvoiced consonant (see Obstruent Devoicing), but when they occur word- or word-segment-finally, the voiced consonants remain in the orthography.

Deprecated Characters

Three letters – all of them short vowels – are no longer used in Northeadish: ‹ı›, ‹o›, and ‹œ›. NB: This may have to change if I bring ı back into the language in light of the new rules surrounding i-umlaut and first umlaut. TBD...

Syllabics

There are five “syllabics” in the Northeadish alphabet, all of which stem from syllabic sonorants (or, depending on dialect, a sonorant – specifically a nasal or liquid – preceded by a schwa). When a schwa is followed by a sonorant consonant, it becomes a syllabic. Conversely, when a syllabic is followed by a vowel, it reverts to its non-syllabic equivalent. (We do this in English too; in fact, most languages have some version of this – we just don’t usually have the same sort of rules around how it’s spelled.)

 • When a schwa is followed by a sonorant, they form a syllabic:
  • a+l → ʌ, *apalaz ‘apple’ → apʌ
  • a+m → ᴍ, *aþala-dōmaz ‘nobility’ → aðʌdᴍ
  • a+n → ɴ, *etaną ‘to eat’ → etɴ
  • a+ŋ → x, *kuningaz ‘king’ → cȳnx
  • a+r → ʀ, *fader ‘father’ → faðʀ
 • When a syllabic is followed by a vowel, it reverts to a non-syllabic sonorant; however, this change does not apply to x:
  • ʌ+V → lV, yvʌ ‘bad’ → neuter yvlat
  • ᴍ+V → mV, mēðᴍ ‘gift’ → dative mēðma
  • ɴ+V → nV, œ̄ðbrucɴ ‘fragile’ → feminine œ̄ðbrucna
  • ʀ+V → rV, faðʀ ‘father’ → gentive plural fæðra
  • but x+V → xV, cynx ‘king’ → genitive plural cynxa, not **cynŋa
 • When two syllabics occur in succession, the first syllabic is reduced to a non-syllabic sonorant (since, per the rule above, a syllabic may also be interpreted as beginning with a schwa). The same exception also exists for x.
  • ʌ+S → lS, yvʌ ‘bad’ → masculine yvlʀ
  • ᴍ+S → mS, mēðᴍ ‘gift’ → accusative plural mēðmɴ
  • ɴ+S → nS, œ̄ðbrucɴ ‘fragile’ → masculine œ̄ðbrucnʀ
  • ʀ+S → rS, faðʀ ‘father’ → dative plural fæðrᴍ
  • but x+V → xV, cynx ‘king’ → plural cynxʀ, not **cynŋʀ

Punctuation

For the most part, punctuation in Northeadish is the same as it is in English or most European languages. There tend to be a few more commas than English, (for example, commas are required before any subordinate conjunction), though not quite as many as might be found in German. Quotation marks, which tend to vary in every language, are represented by a single mid-level (reverse) comma (just as single quotes in English, but slightly lower). E.g.

Northeadish-marie.gif

‘She said, “Let them eat cake!”’ (For display purposes, standard-height quotes are used exclusively in this text.)

There are also some spacing conventions regarding quotation marks which allow for most base-level punctuation to occupy the same space as the quotation mark(s), so a series like ,” would be stacked:

Northeadish-quotes-stacked.gif

The only truly odd punctuation mark in Northeadish is the question mark, which is really more of a comma over a period, or a sort of inverse semicolon:

Northeadish-quest.gif

This sign is falling out of use, however, and a standard question mark is used now almost interchangeably with the older symbol.

Abbreviations

Logographemes: Symbols

There are several common abbreviations found in Northeadish, most inherited from early Germanic writings in Old English or Old Norse. The following symbols are considered proper for most writing in Northeadish:

&
ænðþ, ōc, iah, ōɧ This is equivalent to the ampersand used in most modern writing.
It can stand in for all translations of ‘and’. When used to replace
the suffix ‘-ōɧ’, it is written as if it were a letter of the word.
Northeadish-thet.gif
þa, þɴ, þet, þas, þer, þᴍ This character fills in for any declension of the definite article,
though in some texts or scenarios it may be appropriate to add a
letter to indicate case or number.
Northeadish-het.gif
het, hī, hes, hem, hen Like the previous symbol, this originally stood for the proximal
definite article, though now it has been relegated to the neuter
pronoun ‘it’ and is sometimes also used as an abbreviation for the
masculine .
Northeadish-thaet.gif
þæt This symbol stands in for the subordinate conjunction þæt.
Northeadish-xer.gif
-r, -ʀ The raised comma may be added to particles (determiners, pronouns,
prepositions, &c) to indicate a rhotic ending. It is sometimes
used in longer words to indicate a plural or masculine declension,
though this is not generally acceptable in professional writing.
The most common examples can be found below.
Northeadish-ther.gif
þer This symbol, while widely used, is more correctly transcribed as
þr in professional writing (see above).
Northeadish-her.gif
her ‘her, hers’
Northeadish-ner.gif
ner ‘noöne’
Northeadish-hwer.gif
ƕer ‘who’
Northeadish-tel.gif
tel This indicates the preposition tel. This differs from other
abbreviations using the raised comma in that the rest all indicate
some form of rhotic (either ‹r› or ‹ʀ›).

Morphographemes: Scribal Shorthand

In addition to the common abbreviations above, some texts use a sort of “scribal shorthand” which takes the place of most common inflections of both nouns and verbs, as well as adjectives (if they are inflected at all). Most commonly, this type of shorthand replaces pronouns with a single-character signifier, surrounded by periods, appended to the front of their accompanying verb. Inflection of the verb is thereby also elided. In cases where i-umlaut occurs in the paradigm (usually in the second and third person singular), the vowel may optionally change, or a raised comma may be added to the vowel.

(.... = gaŋɴ)

Normally only the root of the verb is used, but in some cases, there are also further abbreviations for common verbs.

[more details coming soon]

Alternative Writing Systems

The Reform Alphabet

In addition to the standard alphabet (also called the “Standard Literary Alphabet”), Northeadish can also be written with a simplified script called simply the “Reform Alphabet.” Whereas the Standard Literary Alphabet conforms to many of the rules of more traditional Germanic languages such as Old English, Old Norse, Old Saxon, &c, the Reform Alphabet is much more consistent with the orthographic conventions of modern Germanic languages like Swedish, Icelandic, or Dutch, and can be a bit of a stickler for function and efficiency at the expense of form and æsthetics.

á eðe é ef i
Aa Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii
[a] [b] [d] [ð] [e,ə] [f] [g] [h,x] [iː]
jot el em en ó er es
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
[j] [k] [l] [m] [n] [ɔ] [p] [r] [s]
ú wo ý azet þé å ø
Tt Uu Vv Ww Yy Zz Þþ Åå Øø
[t] [ʊ] [v] [w] [ʏ] [z] [θ] [ɔː] [øː]

Non-alphabetic variants:

Áá Éé el em en eng er
[ɑː] [eː] [ɫ̩] [m̩] [n̩] [ŋ̩] [r̩]
ng Óó Úú ugw uhw ukw Ýý
[ŋ] [oː] [uː] [ʊgw] [ʊxw] [ʊkw] [yː]

The Reform Alphabet has many fewer letters than the Standard Literary Alphabet (twenty-seven as opposed to forty-four), and, alphabetically, long and short variants of vowels are considered the same letter. It follows the standard alphabetical order of other Germanic languages (that is, the standard Latin order, followed by thorn, a-ring, and o-slash). Unlike Icelandic, however, long vowels are not considered separate letters alphabetically. Long vowels are indicated by an acute accent, as in Icelandic or Faroese; those long vowels which no longer have a short equivalent (i, and ø) can be written without any diacritic.

The names of the letters are standardized to Latin letters and are no longer associated with earlier runic names. All characters fall within the Basic Latin and Latin-1 Supplement Unicode character ranges. The schwa is represented by ‘e’ rather than ‘a’. Syllabics do not have their own characters, but are instead represented by digraphs of a vowel (usually ‘e’) and the corresponding sonorant. The labiovelar letters are broken down by their equivalent onsets (always ‘u’), nuclei (g, h, or k), and codas (always ‘w’), and only those parts which are pronounced are written out; i.e., they are written as Cw- when word-initial, -uCw- when medial, and -uC when word-final. (A ‘u’ is used before a syllabic instead of ‘w’.) The velar nasal is represented by the digraph ‘ng’.

Punctuation in the reform alphabet uses no special symbols (such as the lowered quotation mark). Single- and double-quotes are written at their standard height and are not kerned with lower punctuation, and only the standard question mark is used.

The Hyper-Reform Alphabet

There is also the “hyper-reform alphabet,” which does not have official status, but is in common use on the internet. It is largely based on the rules of the Standard Reform Alphabet, but, whereas the Reform Alphabet is simplified to the Basic Latin and Latin-1 Unicode Subsets, the Hyper-Reform Alphabet is further simplified to include only twenty-three letters of the Basic Latin set; no Latin-1 Supplement characters are used, nor are ‘c’, nor ‘q’, nor ‘x’. All other sounds are represented by digraphs.

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Yy Zz

Non-alphabetic variants:

aa dh ee ng oa aw oe th oo ue

The Eastheadish Alphabet

[NB: table coming soon... updating fonts...]

Some phonetic differences exist in Eastheadish in the table above, mainly because this alphabet represents an earlier realization of the Northeadish language; for instance, the sounds /ɪ/, /o/, and /œ/ still existed in the language at that time, and syllabics had not yet developed from earlier /ə/+sonorant. Initial sonorants after /h/ were merely unvoiced. Other differences include /z/ as a separate grapheme from /s/, /ɛ/ and /eː/ not distinct because of umlaut. However, even as many of these sounds or conventions are no longer used, the Eastheadish alphabet continues to be used to transcribe modern Northeadish in a sort of nostalgically sentimental way.

Approximately 500 years ago, the Eastheadish alphabet was used nearly exclusively to write what is now considered Middle Northeadish. The name ‘Eastheadish’ came into being when the Eastern dialect of Northeadish started to diverge. Many years later, the few remaining speakers of Eastheadish found themselves part of the Soviet Union in what is modern-day Slovakia and Hungary. An effort was made by the Soviets in the 1940s to create a Cyrillic-based alphabet for the language, but this was eventually abandoned as the population was so small. Vladimir Zubarev, the last known native speaker of Eastheadish, died on August 31st, 1977 at the age of 103.


Phonology

In opposition to historical sound changes which have shaped the development of the language so far, this section refers to those synchronic changes which occur within the present spoken language when certain sounds find themselves in certain positions.

Final Obstruent Devoicing

This is a phenomenon common to all Germanic languages at some stage of their evolution. What this means for Northeadish is that the voiced continuant obstruents (i.e. ‘ð’, ‘v’, and ‘ſ’) become unvoiced at the end of a word. Orthographically, this does not affect ‘ſ’, since it is not voiced when final anyway. However, ‘ð’ and ‘v’ would be expected to change to ‘þ’ and ‘f’, respectively. In order to preserve the root of the words to which this rule applies, however, ‘ð’ and ‘v’ are preserved and merely followed by ‘þ’ and ‘f’, respectively.

 • dœ̄vnɴ ‘to become deaf’, but dōvf [doːf] ‘deaf’.
 • clǣðʀ ‘clothes’, but clǣðþ [kleːθ] ‘cloth’.

See also Orthography

Assimilation and Insertion of [ð]

The letter ‹ð› is slippery. It appears in the darnedest places. In addition to its refusal to go away when it is unvoiced, as above, it also pops up as a result of two specific sound changes when other letters get near /r/.

Do you have one of those friends who just wants everyone to get along and goes around trying to make everyone happy? In the Northeadish alphabet, ‹ð› is that friend. Meanwhile, ‹r› is that friend that you all sort of have to be nice to but no one really likes. ‹d› and ‹n› in particular can’t stand to be around ‹r›. Whenever ‹d› finds itself stuck talking to ‹r›, it usually just kind of walks away, leaving ‹ð› to take over the conversation. ‹n›, on the other hand, is ready to punch it out with ‹r›, and ‹ð› is always rushing in to break things up. At least that’s how I like to think of them, but some might say I’m spending too much time with my letters.

Change of [d] to [ð]: d → ð / __r

This means simply that the letter ‹d› becomes ‹ð› when followed by ‹r› or ‹ʀ›. While this is an historical sound change in the language, it is persistent, which means that it is still going on in the language and may appear without warning in inflections. So, in other words, some words are permanently and irrevocably altered (e.g. *fader ‘father’ → /fadr̩/ → faðʀ: this word will never be written with a ‹d› in any form), while others will dither depending on what tense or case they may find themselves in (e.g. ænd ‘end’, but ænðʀ ‘ends’).

Insertion of [ð]: Ø → ð / n__r

Very similar to the above rule, this means simply that whenever ‹n› finds itself next to ‹r› or ‹ʀ›, ‹ð› magically appears between then. Once again, some of these are permanent sound changes (e.g. *þunraz ‘thunder’ → /þunr̩/ → þunðʀ, which will never become **þunʀ again), while others are variable (e.g. mīn ‘mine’, but with dative feminine ending ‘-ʀ’ → mīnðʀ). (We actually had a variant of this rule in English, too, which is no longer persistent, but which gave us words like thunder from the same PGmc. *þunraz.)

Assimilation of Coronal Consonants before [st]: t,d,þ,ð → Ø / __st

That is, the letters /t/, /d/, /þ/, and /ð/ are deleted when followed by /st/ in the same syllable. This rule is common to most older Germanic languages in various forms, and is a reflex of an earlier rule of IndoEuropean. This is the same rule that gives us the word best from earlier *'batistaz: batist → betest → betst → best, or last, a reflex of latest. In Northeadish this specifically applies to superlative adjectives (where –ſt is added to an adjective) and to the second person singular indicative past and present forms of verbs.

I-Umlaut: V[+back] → [+front]

While i-umlaut (also known as “i/j-umlaut” or sometimes just “umlaut”) is no longer productive in Northeadish, it does continue to have an impact on inflections (much as it does in modern German), appearing in the following environments:

 • Verbs:
  • Second person present indicative of strong verbs
  • Third person present indicative of strong verbs
  • Second person imperative of strong verbs
 • Nouns:
  • Plural forms of monosyllabic nouns.
  • Feminine nouns with the suffix –aðþ (nominal ending)
  • Feminine nouns with the suffix -x (nominal ending)
  • Nouns with the suffix -a (masculine agentive ending)
  • Nouns with the suffix -ena (feminine ending)
  • Nouns with the suffix -aſtra (feminine agentive ending)
 • Adjectives:
  • Comparative adjectives
  • Superlative adjectives
  • Adjectives with the suffix –ag
  • Adjectives with the suffix –lec
 • Adverbs
  • Adverbs with the suffix –ega
  • Adverbs with the suffix –līga

Syllabics

There are five “syllabics” in the Northeadish alphabet, all of which stem from syllabic sonorants (or, depending on dialect, a sonorant – specifically a nasal or liquid – preceded by a schwa). When a schwa is followed by a sonorant consonant, it becomes a syllabic. Conversely, when a syllabic is followed by a vowel, it reverts to its non-syllabic equivalent. (We do this in English too; in fact, most languages have some version of this – we just don’t usually have the same sort of rules around how it’s spelled.)

 • When a schwa is followed by a sonorant, they form a syllabic:
  • a+l → ʌ, *apalaz ‘apple’ → apʌ
  • a+m → ᴍ, *aþala-dōmaz ‘nobility’ → aðʌdᴍ
  • a+n → ɴ, *etaną ‘to eat’ → etɴ
  • a+ŋ → x, *kuningaz ‘king’ → cᵫnx
  • a+r → ʀ, *fader ‘father’ → faðʀ
 • When a syllabic is followed by a vowel, it reverts to a non-syllabic sonorant; however, this change does not apply to x:
  • ʌ+V → lV, ᵫvʌ ‘bad’ → neuter ᵫvlat
  • ᴍ+V → mV, mēðᴍ ‘gift’ → dative mēðma
  • ɴ+V → nV, œ̄ðbrucɴ ‘fragile’ → feminine œ̄ðbrucna
  • ʀ+V → rV, faðʀ ‘father’ → gentive plural fæðra
  • but x+V → xV, cᵫnx ‘king’ → genitive plural cᵫnxa, not **cᵫnŋa
 • When two syllabics occur in succession, the first syllabic is reduced to a non-syllabic sonorant (since, per the rule above, a syllabic may also be interpreted as beginning with a schwa). The same exception also exists for x.
  • ʌ+S → lS, 'ᵫvʌ ‘bad’ → masculine ᵫvlʀ
  • ᴍ+S → mS, mēðᴍ ‘gift’ → accusative plural mēðmɴ
  • ɴ+S → nS, œ̄ðbrucɴ ‘fragile’ → masculine œ̄ðbrucnʀ
  • ʀ+S → rS, faðʀ ‘father’ → dative plural fæðrᴍ
  • but x+V → xV, cᵫnx ‘king’ → plural cᵫnxʀ, not **cᵫnŋʀ

Assimilation of [ɾ]: ɾ → Ø / __ɾ̩

A complicated name for a simple sound change: when ‹r› is followed by ‹ʀ›, it is deleted. This applies mostly to nominative plural nouns and comparative adjectives ending in ‹-ʀ›.

Insertion of [ə] after Voiced Obstruent: Ø → ə / C[+voice]___+[-voice]

When a root ends in a voiced obstruent (i.e. ‹b›, ‹d›, ‹g›, ‹v›, ‹ð›, or ‹ſ›), a schwa is inserted before unvoiced suffixes, (e.g. second person singular indiciative -ſt, third person singular present indicative -ðþ, nominal ending -ðþ, feminine agentive ending -aſtra, or superlative ending -ſt). This also applies to ‹t› – an unvoiced obstruent – before the third person present indicative and nominal -ðþ. (However, as already discussed in the Coronal Consonant Assimilation rule, ‹t› is deleted before ſt.)

Pronouns

Personal Pronouns

Nom. Gen. Dat. Acc.
1sg ec mīn mīr mec I, my, (to) me, me
2sg þū þīn þīr þec thou, thy, (to) thee, thee
3sg.masc i hes hem hen he, his, (to) him, him
3sg.neu het hesii hem het it, its, (to) it, it
3sg.fem ſīi her her ſī she, her, (to) her, her
1du vet xcʀ xc xc we two, our, (to) us, us
2du iᵫt iᵫŋcʀ iᵫŋc iᵫŋc you/ye two, your, (to) you, you
1pl i ɴſʀ ɴs ɴs we all, our, (to) us, us
2pl i iȳr iȳc iȳc you/ye all, your, (to) you, you
3pl ſīi hīr hīm ſīn they, their, (to) them, them

Relative Pronouns

What follows here are the “true” relative pronouns, though several words may take over this function, such as those mentioned in the Indefinite Pronouns below (qer, qīr, and qet), the word ſᴍ.

Nom. Gen. Dat. Acc.
masc. ſā þaſɴ þᴍ þɴ
neu. het þaſɴ þᴍ þat
fem. ſū þera þera þā
pl. þē þera þᴍ þā

Reflexive Pronouns

Gen. Dat. Acc.iii
1sg mīn mīſc meſc
2sg þīn þīſc þeſc
3sg ſīn ſīr, ſīſciv ſec, ſeſciv
1du xcʀ xcſc xcſc
2du iᵫŋcʀ iᵫŋcſc iᵫŋcſc
1pl ɴſʀ ɴſc ɴſc
2pl iȳr iȳſc iȳſc
3pl ſīr ſīm, ſīſciv ſec, ſeſciv

Other Pronouns

Nom. Gen. Dat. Acc.
inter. ƕer ƕes ƕem ƕen who, whose, to whom, whom
inter.pl. ƕīr ƕīr ƕīm ƕīn who, &c, plural.
rel. qer qes qem qen who/which, &c
rel.pl. qīr qīr qīm qīn who/which, &c, plural.
gen. man hes hem man one, one’s, &c
non-sp. þer þes þem þen “singular ‘they’”
neg. ner nes nem nen noöne, noöne’s, &c
sel. ƕet ƕesii ƕem ƕet which (one), &c
sel.rel. qet qesii qem qet that/which, &c

i When the following word begins with a vowel, numerals and pronouns ending in a vowel are followed by ‹r›. This applies to the numbers tvē, tvō, and þrī, and the pronouns hī, ſī, vī, and iȳ. E.g. ſī gǣðþ ‘she goes’, but ſīr ærðþ ‘she is’.

ii The neuter genitive forms may also be rendered as hets, ƕets, and qets, though that is more vernacular and not standard.

iii By definition, reflexive pronouns cannot exist in the nominative case.

iv Though it is in common usage, having been assimilated from the other reflexive pronouns, the words ſeſc and ſīſc are technically not correct. The common –ſc ending on the reflexive dative and accusative pronouns comes from an earlier compounding of the third person reflexive pronoun (ſec) onto the non-reflexive pronouns, much in the same way that the North Germanic medio-passive was formed. Appending ſec onto itself is redundant, but assimilation will out.

Numbers

The first three numbers decline according to case and gender. In addition, all higher numbers ending in these numbers will decline accordingly (e.g. 21, 22, 23, 31, 32, 33, &c. Eleven and twelve are exceptions: see Indeclinable Numerals.)

In addition to the numerals, ‘two’ and ‘three’ also have distributive forms. The dual distributive is equivalent to the English ‘both’; there is not a direct equivalent for the trial distributive, but it would translate to ‘all three’.

(For the declension of the number ‘one’, see the Indefinite Article.)

Dual Numeral (‘two’)

Nom. Gen. Dat. Acc.
masc. tvēi tvēg tvēm tvan
neu. tvōi tvēg tvēm tvōi
fem. tvōi tvēg tvēm tvōi

Dual Distributive (‘both’)

Nom. Gen. Dat. Acc.
masc. bēðþ bēg bēðᴍ þrēðɴ
neu. bōðþ bēg bēðᴍ bōðþ
fem. bōðþ bēg bēðᴍ bōðþ

Trial Numeral (‘three’)

Nom. Gen. Dat. Acc.
masc. þrīi þrēg þrem þren
neu. þrīi þrēg þrem þren
fem. þrīi þrēg þrem þrīi

Trial Distributive (‘all three’)

Nom. Gen. Dat. Acc.
masc. þrēðþ þrēg þrēðᴍ þrēðɴ
neu. þrēðþ þrēg þrēðᴍ þrēðþ
fem. þrēðþ þrēg þrēðᴍ þrēðþ

Undeclinable Numerals

# 1# #0 #00 #000 #000#
0 (nat) -tehɴ -tag hundraðþi þūshund -liōnii
1 (ēn) elevf tehɴ ent hund ēn þūshund meliōn
2 (tvō) tvelevf tventag tvō hundraðþ tvō þūshᵫnðʀ beliōn
3 (þrī) þrītehɴ þrītag þrī hundraðþ þrī þūshᵫnðʀ þreliōn
4 feur feurtehɴ feurtag feur hundraðþ feur þūshᵫnðʀ qaðreliōn
5 fem femtehɴ femtag fem hundraðþ fem þūshᵫnðʀ qenteliōn
6 ſecs ſecstehɴ ſecstag ſecs hundraðþ ſecs þūshᵫnðʀ ſecsteliōn
7 ſevɴ ſevɴtehɴ ſevɴtag ſevɴ hundraðþ ſevɴ þūshᵫnðʀ ſevɴteliōn
8 aht ahtehɴ ahtag aht hundraðþ aht þūshᵫnðʀ ahteliōn
9 neᵹɴ neᵹɴtehɴ neᵹɴtag neᵹɴ hundraðþ neᵹɴ þūshᵫnðʀ neᵹɴteliōn
10 tehɴ tventag tehɴtagiii tehɴ hundraðþ tehɴ þūshᵫnðʀ decteliōn
11 elevf tventag ēn eleftagiii elevf hundraðþ elevf þūshᵫnðʀ undecteliōn
12 tvelevf tventag tvō tveleftagiii tvelevf hundraðþ tvelevf þūshᵫnðʀ dūdecteliōn…

Ordinal Numbers

To make most numbers ordinal, simply add –ðþ to the end of its cardinal counterpart. When a number ends in an unvoiced consonant or a syllabic (most notably -ɴ), add . The numbers ‘one’ and ‘two’, as well as any numbers ending with them, are the only glaring exceptions to this rule.

0 - 9 neᵹɴþ
1 fᵫrſt 10 tehɴþ
2 anðʀ 11 elefþ
3 þrīðþ 12 tvelefþ
4 feurðþ 1X -tehɴþ
5 femðþ X0 -tagaðþ
6 ſehſþ X00 hundaðþi
7 ſevɴþ X000 þūshundaðþ
8 ahtaðþ X000x -liōnðþ

i Our English word ‘hundred’ is actually a compound of two words, from Proto-Germanic *hundą ‘hundred’ and *raþjō ‘count’. In Northeadish, the singular word hund ‘hundred’ does not have the –raðþ ending, but it is added in the plural. Note, however, that –raðþ is dropped for ordinals.

ii The larger “-illion” numbers, borrowed in most languages from Latin roots, start out simply enough in Northeadish: meliōn and beliōn are fairly direct borrowing. By the third iteration, ‘trillion’, the initial ‹t› has been replaced to make it resemble the native word for ‘three.’ The fourth through sixth iterations are also fairly standard, but the seventh through ninth are indisputably nativized. The tenth iteration, decteliōn, is back to a Latin root, but the ‹te› preceding –liōn since the fifth iteration has been retained. Numerals higher than decteliōn are still in dispute among Northeadish scholars; fortunately they are not used often enough to cause many problems.

iii In addition to the standard forms (“one hundred, one hundred ten, &c.”) Northeadish also retains the terms tehɴtag ‘“ten-ty’”, eleftag ‘“eleven-ty’”, and tveleftag ‘“twelf-ty’”, hearkening back to an earlier duodecimal system.

Articles & Determiner

Definite Article (‘the’)

Nom. Gen. Dat. Acc.
masc. þa, þɴi þas þᴍ þɴ
neu. þet þas þᴍ þet
fem. þa, þɴi þer þer þa, þɴi
pl. þa, þɴi þer þᴍ þa, þɴi

i When the following word begins with a vowel, the masculine, feminine, and plural nominative article and the feminine and plural accusative article change from þa to þɴ (much in the same way English a changes to an.)

Indefinite Article (‘a’, ‘an’, ‘one’)

Nom. Gen. Dat. Acc.
masc. ēn ēnas ēnᴍ ēnɴ
neu. ent ēnas ēnᴍ ent
fem. ēna ēnðʀ ēnðʀ ēna

Possessives & other Determiners (‘my’, ‘this’, ‘which’, &c)

Possessives, demonstratives, and other determiners decline like ēn, but also have a plural. (Ēn does have a plural which is used in very specific circumstances, but in those cases it is not considered a determiner.) All determiners in Northeadish end in ‹n›, ‹r›, ‹ʀ›, ‹s›, or ‹t›. Each will have a slightly different declension depending on this final letter. (NB: These are not dissimilar to the declension of adjectives, but since these words are used more frequently and have a few other quirks, I do not want to conflate the two categories here.)

‹n›-stem

All determiners which end in ‹n› follow the first paradigm, which is like ēn. (Note that, as with the indefinite article, the stressed vowel is shortened for the neuter singular nominative and accusative. This is common to all determiner paradigms, because the phonology of Northeadish does not allow a long vowel in a “heavy” syllable, i.e. when a long vowel is followed by more than one consonant.)

Unique to these determiners in ‹n› is the declension of the feminine genitive and dative and the plural genitive, where ‹ð› is inserted before the ending to break up the illegal ‹nr› combination that would otherwise result (see Phonology: Insertion of [ð]). Included in this first category are mīn ‘my’, þīn ‘thy, your’, ſīn ‘his, her, its’, ēn ‘a, an, one’, and iēn ‘yon, yonder’.

Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc.
iēn ‘that, yon’ mīn ‘my, mine’ ſīn ‘his, her, hers, its’ þīn ‘thy, thine, your, yours (sg.)’
Masc. iēn iēnas iēn iēnɴ mīn mīnas mīn mīnɴ ſīn ſīnas ſīn ſīnɴ þīn þīnas þīn þīnɴ
Neu. ient ient ment ment ſent ſent þent þent
Fem. iēna iēnðʀ iēnðʀ iēna mīna mīnðʀ mīnðʀ mīna ſīna ſīnðʀ ſīnðʀ ſīna þīna þīnðʀ þīnðʀ þīna
Pl. iēn mīn ſīn þīn

‹r›-stem

Those determiners ending in ‹r›, including her ‘her’, hīr ‘their’, ƕīr ‘whose’, iȳr ‘your’, qīr ‘whose’, and ſīr ‘their (rfl.)’ decline as follows. (Her does not have a long vowel, so the neuter singular is not shortened.) The main distinction with this and the next group is that those declensions in ‹ʀ› (feminine genitive and dative and plural genitive) are deleted because of the phonology of the language (See Phonology: Assimilation of [ɾ].)

Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc.
her ‘her, hers’ hīr ‘their, theirs’ ƕīr ‘whose (pl.)’ iȳr ‘your, yours (pl.)’ qīr ‘whose (rel. pl.)’
Masc. her heras her herɴ hīr hīras hīr hīrɴ ƕīr ƕīras ƕīr ƕīrɴ iȳr iȳras iȳr iȳrɴ qīr qīras qīr qīrɴ
Neu. hert hert hert hert ƕert ƕert irt irt qert qert
Fem. hera her her hera hīra hīr hīr hīra ƕīra ƕīr ƕīr ƕīra iȳra iȳr iȳr iȳra qīra qīr qīr qīra
Pl. her hīr ƕīr iȳr qīr

‹ʀ›-stem

Similar to those determiners in ‹r› are those in ‹ʀ›; the main difference between them is that the syllabic becomes non-syllabic is all but a few of the declensions. This group includes the first and second person dual and plural possessives iᵫŋcʀ ‘your’, ɴſʀ ‘our’, and xcʀ ‘our’.

Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc.
iᵫŋcʀ ‘your, yours (du.)’ ɴſʀ ‘our, ours (pl.)’ xcʀ ‘our, ours (du.)’
Masc. iᵫŋcʀ iᵫŋcras iᵫŋcr iᵫŋcrɴ ɴſʀ ɴſras ɴſr ɴſrɴ xcʀ xcras xcr xcrɴ
Neu. iᵫŋcʀt iᵫŋcʀt ɴſʀt ɴſʀt xcʀt xcʀt
Fem. iᵫŋcra iᵫŋcʀ iᵫŋcʀ iᵫŋcra ɴſra ɴſʀ ɴſʀ ɴſra xcra xcʀ xcʀ xcra
Pl. iᵫŋcr ɴſr xcr

‹s›- and ‹t›-stems

Finally the last two groups are those determiners in ‹s› (hes ‘his, its’, ƕes ‘whose’, nes ‘noöne’s’, qes ‘whose’, and þes ‘their’) and those in ‹t› (hat ‘this’, ƕat ‘what’, ƕet ‘which’, iat ‘that, yonder’, nat ‘no, none’, qat ‘which’, qet ‘which’, and þat ‘that’). The only difference between the two is the neuter singular, which is elided after ‹t›.

Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc.
hes ‘his, its’ ƕes ‘whose (sg.)’ nes ‘noöne’s’ qes ‘whose (rel.)’ þes ‘“their” (sg.), someone’s’
Masc. hes heſas heſ heſɴ ƕes ƕeſas ƕeſ ƕeſɴ nes neſas neſ neſɴ qes qeſas qeſ qeſɴ þes þeſas þeſ þeſɴ
Neu. heſt heſt ƕeſt ƕeſt neſt neſt qeſt qeſt þeſt þeſt
Fem. heſa heſʀ heſʀ heſa ƕeſa ƕeſʀ ƕeſʀ ƕeſa neſa neſʀ neſʀ neſa qeſa qeſʀ qeſʀ qeſa þeſa þeſʀ þeſʀ þeſa
Pl. heſ ƕeſ neſ qeſ þeſ
Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc.
hat ‘this’ ƕat ‘what’ ƕet ‘which one’ iat ‘that, yonder’
Masc. hat hatas hat hatɴ ƕat ƕatas ƕat ƕatɴ ƕet ƕetas ƕet ƕetɴ iat iatas iat iatɴ
Neu. hat ƕet ƕat iat
Fem. hata hatʀ hatʀ hata ƕata ƕatʀ ƕatʀ ƕata ƕeta ƕetʀ ƕetʀ ƕeta iata iatʀ iatʀ iata
Pl. hat ƕat ƕet iat
Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc. Nom. Gen. Dat. Acc.
nat ‘no, none’ qat ‘what (rel.)’ qet ‘which one (rel.)’ þat ‘that’
Masc. nat natas nat natɴ qat qatas qat qatɴ qet qetas qet qetɴ þat þatas þat þatɴ
Neu. nat qat qet þat
Fem. nata natʀ natʀ nata qata qatʀ qatʀ qata qeta qetʀ qetʀ qeta þata þatʀ þatʀ þata
Pl. nat qat qet þat

Correlatives & Pro-Forms

The Northeadish system of correlatives is similar to those in many other Germanic languages, though, through analogy, it has grown to be far more extensive than any other. The correlative system is based on six simple roots:

P.I.E. P.Gmc. Nthd.
*k- *h- h- (proximal)
*t- *þ- þ- (medial)
*i- *j- i- (distal)
*kʷ- *hw-
ƕ- (interrogative)
q-i (relative)
*n- *n- n- (negative)

Though the Northeadish correlative system is more thorough than those of other Germanic languages, it is still by no means complete. Many other common words already hold the place of some of the correlatives; they are noted below.

Deictics

Proximal (h-) Medial (þ-) Distal (i-)
place: -ar har ‘here’ þar ‘there’ iar ‘yonder, elsewhere’
to a place: -aðra haðra ‘hither’ þaðra ‘thither’ iaðra ‘yonder’
from a place: -arɴ harɴ ‘hence’ þarɴ ‘thence’ iarɴ ‘“yence”, from yonder’
time: -an han ‘now’ þan ‘then’ ian ‘yore, elsewhen’
thing: -at hat ‘this’ þat ‘that’ iat ‘something else’
personii: -er heriii ‘her’ þeriv ‘they (sg.)’ ier ‘someone else’
manner: -ū ‘like this’ þūv ‘thou’ vi ‘yes’
reason: -ī viii ‘herefore, he’ þī ‘therefore’ ‘elsewhy’
result: -us hus ‘herewith’ þus ‘thus’ ius ‘elsewith’
abstract: -et het ‘it’ þet ‘the’ ietix ‘yet’

Qualifiers

Interrogative (ƕ-) Relative (q-) Negative (n-)
place: -ar ƕar ‘where’ qar ‘where’ nar ‘nowhere’
to a place: -aðra ƕaðra ‘whither’ qaðra ‘whither’ naðra ‘to nowhere’
from a place: -arɴ ƕarɴ ‘whence’ qarɴ ‘whence’ narɴ ‘from nowhere’
time: -an ƕan ‘when’ qan ‘when’ nan ‘never’
thing: -at ƕat ‘what’ qat ‘what’ nat ‘nothing’
personii: -er ƕer ‘who’ qer ‘who’ ner ‘noöne’
manner: -ū ƕū ‘how’ ' ‘how’ vii ‘in no way, now’
reason: -ī ƕī ‘wherefore, why’ ‘wherefore, why’ ‘for no reason’
result: -us ƕus ‘wherewith’ qus ‘wherewith’ nus ‘-’
abstract: -et ƕet ‘which’ qet ‘which’ net ‘not’

i Northeadish q- is believed to have developed from a stressed ƕ-, and is used exclusively for relatives. This is one piece of evidence that the Northeadish people may have lived for a time in proximity to a Uralic-speaking population which preserves the distinction between interrogative and relative adverbs and pronouns, though others argue that Proto-Norse may have borrowed heavily from Sami and Finnic (and vice versa), yet it did not assimilate this sort of distinction.

ii These pronouns also decline in regular ways. See Pronouns.

iii Her has been replaced by the dative and accusative inflection of the third person singular feminine pronoun ſī in Northeadish (‘her’, from *hėzō), though if the correlative were assimilated, it would have meant something like ‘this person’. Similarly, the inflections which would have been extrapolated from this form would have been occupied by the third person singular masculine pronoun: genitive hes ‘his’, dative hem ‘him’, and accusative hen ‘him’.

ivThe medial version of the above, þer (‘that person’), has come to be used as a non-specific third person singular pronoun, much like we use they, them, or their in (prescriptively-incorrect-but descriptively-happening-whether-you-like-it-or-not) English to refer to someone whose gender is unknown, e.g. “Someone left their book here.”

vÞū has been replaced entirely by the second person singular nominative pronoun (‘thou’, from *þū).

viİū has been replaced entirely by the “affirmative rebuke” (‘yes, it is’, ‘“yuh-huh”’, from *?).

vii shares a space with the descendant of *nu, whose primary semantic role was taken over by han (above), but which is still widely used, particularly in th sense of ‘right now, immediately’.

viii shares a space with the third person masculine singular pronoun (‘he’, from *hėz), though does still appear occasionally with the meaning ‘for this reason.’

ixİet has been replaced entirely by the adverb ‘yet’ (from *juta).

Verbs

I haven't got quite as far as describing the verbs yet, but everyone likes a good conjugation of their favorite irregular verbs, right? So here you go:

verɴ ‘to be’

Preterit Present Imperative
Infinitive: Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
verɴ ec var vǣra æm ſī(a)
þū varſt vǣraſt ærſt ſī(a)ſt ſī
Present
Participle:
hī/ſī var vǣra ærðþ ſī(a)
vet vāra vǣrma ara ſīma ſīma
verɴða iᵫt vārſt vǣrſt arſt ſīſt ſīſt
Past
Participle:
vārᴍ vǣrᴍ arᴍ ſīm ſīm
vārðþ vǣrðþ arðþ ſīðþ ſīðþ
gaverɴ ſī vārɴþ vǣrɴþ arɴþ ſīnðþ

gān~ganɴ ‘to go’

Preterit Present Imperative
Infinitive: Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
gān~ganɴ ec gæŋ gæŋa gām~gaŋa gaŋa
þū gæŋſt gæŋaſt gǣſt~gæŋſt gaŋaſt gǣ~gaŋ
Present
Participle:
hī/ſī gæŋ gæŋa gǣðþ~gæŋðþ gaŋa
vet gæŋa gæŋma gā~gaŋa gaŋama gā~gaŋa
gānða~gaŋɴða iᵫt gæŋſt gæŋaſt gāſt~gaŋſt gaŋaſt gāſt~gaŋſt
Past
Participle:
gæŋᴍ gæŋᴍ gām~gaŋᴍ gaŋᴍ gām~gaŋᴍ
gæŋðþ gæŋaðþ gāðþ~gaŋðþ gaŋaðþ gāðþ~gaŋðþ
gagān~gagaŋɴ ſī gæŋɴþ gæŋɴþ gānðþ~gaŋɴþ gaŋɴþ

dōn ‘to do’

Preterit Present Imperative
Infinitive: Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
dōn ec dæðþ dǣða dōm dōa
þū dæſt dǣðaſt dœ̄ſt dōaſt dœ̄
Present
Participle:
hī/ſī dæðþ dǣða dœ̄ðþ dōa
vet dāða dǣðma dōma
dōnða iᵫt dāðaſt dǣðaſt dōſt dōaſt dōſt
Past
Participle:
dāðᴍ dǣðᴍ dōm dōm dōm
dāðaðþ dǣðaðþ dōðþ dōaðþ dōðþ
gadān ſī dāðɴþ dǣðɴþ dōnðþ dōnðþ

ſtān~ſtandɴ ‘to stay, to stand, to be’

Preterit Present Imperative
Infinitive: Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
stān~standɴ ec ſtōðþ ſtœ̄ða ſtām~ſtanda ſtanda
þū ſtōſt ſtœ̄ðaſt ſtǣſt~ſtændaſt ſtandaſt ſtǣ~ſtand
Present
Participle:
hī/ſī ſtōðþ ſtœ̄ða ſtǣðþ~ſtændaðþ ſtanda
vet ſtōða ſtœ̄ðma ſtā~ſtanda ſtandma ſtā~ſtanda
ſtānða~ſtandɴða iᵫt ſtōðaſt ſtœ̄ðaſt ſtāſt~ſtandaſt ſtandaſt ſtāſt~ſtandaſt
Past
Participle:
ſtōðᴍ ſtœ̄ðᴍ ſtām~ſtandᴍ ſtandᴍ ſtām~ſtandᴍ
ſtōðþ ſtœ̄ðaðþ ſtāðþ~ſtandaðþ ſtandaðþ ſtāðþ~ſtandaðþ
gaſtān~gaſtandɴ ſī ſtōðɴþ ſtœ̄ðɴþ ſtānðþ~ſtandɴþ ſtandɴþ