Fifth Linguifex Relay

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search


The Fifth Linguifex Relay was a conlang relay, a game of conlingual telephone, on Linguifex. The relay text was written in Tíogall by the relaymaster IlL. The text passed through eleven translations before being retranslated into Tíogall.

Texts

The original text was provided by IlL in his Tíogall language. The text is a love poem written by a (Tíogall equivalent of a) high school girl, for posting on a fanfiction website to represent her shipping of an original character, Toiréir Gruaid, with the charismatic male scientist character Stearras Seille from the TV show ___. The poem uses the Burns stanza, which is more common in Tíogall poetry than in English poetry.

Toħdádhéach - Warming Up to You

The relay ran from May 22nd, 2017 until June 7th, 2017, and included 5 languages on the wiki (Tíogall, Windermere, Dyrel, I Kronurum, and Rejistanian).

Original text

Original Tíogall IPA English

Toħdádhéach
Toiréir Gruaid

[...]

Ós fusta liorna séiltigh snáibh
Forádhú ná dean bhfúinn’ lior sóibh,
Cuín éasraigh fuínn’ bhóg an ŋatéav,
Ímeann an cáidear –
Tsáŋód ri mbocaín rús dean traebh
Ag romhar féadar.

/tɔhdaːˈðeːx/
/tœɾiːl gɾyəd/

[...]

/ɵːs ˈfʊstə ˈʟɪlnə ˈsiːlti sneːv/
/ˈfɔɾaːðʉː naˈ dɛn vyːn ʟɪl søːv/
/kiːn ˈeːsɾi fyːn vɵːg ən ŋateːv/
/ˈiːmən ən ˈkeːdəl/
/tsaːˈŋɵːd ɾi ˈmɔkiːn ɾʉːs dɛn tɾeːv/
/əg ˈrɵːwəl ˈfeːdəl/

Warming Up to You
Toiréir Gruaid

[...]

Though I know you will wither as a corpse, [Or: Even when you have withered as a corpse]
I still gladly bask in your warmth, [Or: I would still bask in memories of your warmth]
For the same warmth nurtures curiosity,
The leaves of knowledge -
A garden that you have planted in this plot of land,
and forever will keep.

Windermere

Windermere IPA English

Misithcuar
Toyril Grüed

[...]

Tuach yasnar nga łen hefrăchta mineab,
rie łobănnea mis hălsieth łen,
tsin nga s­ădoan hălsieth łocămșuth sa hălsăchemnar –
sa imcnul sa hălsnar;
sa tslües, mong łen tănnăret fe mis ceth snüe,
te hef'ăloth șa-tăgoa.

/mɪsɪθ'kuər/
/'tø:rɪl gry:d/

[...]

/tuəx jɐ'snar ŋɐ ɬe̞n he̞v̥rɘx'ta mɪ'niəp/
/ri: ɬo̞bɨn'niə mɪs hɘl'si:θ ɬe̞n/
/tsɪŋ ŋɐ sɘdo̞ən hɘl'si:θ ɬo̞kɨm'ʃuθ sɐ hɘlsɘxe̞m'nar/
/sɐ ʔɪmknul sɐ hɘl'snar/
/sɐ tsly:s mo̞ŋ ɬe̞n tɨnnɘ're̞t fe̞ mɪs ke̞θ sny:/
/te̞ he̞vʔɘ'lo̞θ ʃɐtɘ'go̞ə/

Warming Up to You
Toiréir Gruaid

[...]

Even knowing that you will die in the end,
I bask in your warmth,
For the same warmth nurtures curiosity,
The leaves of knowledge -
A garden that you have planted in this plot of land,
and will keep forever.

Dyrel

Dyrel English

Doln Polvy
Doryl +rud


Dovena veŕy veponada na suŕy sene adnar sirsuysarad
Adyr venu suí eïalanar veympolvy
Udemi era venuŕy losar eïponadasa dodolnsar
Iroï ponadaí sodomyl
Uvesonŕy na suŕy adyr era doma alsualanasar
Lav na sene imormodan sirdoemeru.

More Enjoyment
[dɵɹɪl gɹut]


Even though I know that you will die in the end
I so enjoy being in your warmth
Because this warmth increases desire to know
There are leaves of knowledge
A garden that you placed on this earth
And that forever remains

Kharrash

Kharrash IPA English

zhok djayor
Dorrilj Gorrot

di hashe helj njarheng rok gadj ngikh
di zhok djayor hazhad helj falh chalh
heng falh zhid zhagh hashe djod.
hashe chogh ghar shogh yang
ljazh ezh helj tot heng yegh chalh
hazhad zhod zhogh shogh gadj zhe.

[ʒɤkʰ d͡ʒajɤr]
[dɤɹˀiʎ gɤɹˀɤtʰ]

[di haʃe heʎ ɲar̥eŋ rɤkʰ gad͡ʒ ŋiχ
di ʒɤkʰ d͡ʒajɤr haʒad heʎ h̪͆aɬ t͡ʃʰaɬ
heŋ h̪͆aɬ ʒid ʒaʁ haʃe d͡ʒɤd
haʃe t͡ʃʰɤʁ ʁar ʃɤʁ jaŋ
ʎaʒ eʒ heʎ tʰɤtʰ heŋ jeʁ t͡ʃʰaɬ
haʒad ʒɤd ʒɤʁ ʃɤʁ gad͡ʒ ʒe]

Much enjoyment
Daryl Garrett

Though I know you die in the end
I much like staying in your fire
Because said fire makes me want to know.
Knowledge-leaves go to
(A) meadow you put in the world
And will stay for ages.

I Kronurum

I Kronurum IPA English

Alanni

Náŕa angr nédor, nwo setr wonaftógwartan gar jóstosjet, arajur

i-étŕirum ó þetren okrerumaftó alangur

as ór okren nédor tró angr arajti ke·aleinåtrur ini,

man nwo noraftó farkahirumaftó ór i-arajten nwo bréfeþrum jóhlásánur arajur

man won wartaftó tróśenasig étrénu ini– Dogrili Gogrot

/ˈʔɑ.la.nːi/

/ˈnɑi̯.rɐ ˈʔɑŋ.gr̩ ˈnei̯.do̞ɾ | ˈnʷo̞ ˈse̞.tr̩ wo̞.naf.tu̹.ˈgʷɑɾ.tɐn ˈgɑɾ ju̹.ˈsto̞j.sje̞t | ˈʔɑ.ɾa.juɾ/
/ʔi.ˈei̯t.ri.ɾum ʔu̹ ˈθe̞.tɾe̞n ʔo̞.kɾɛ.ɾu.maf.ˈtu̹ ʔɑ.ˈlɑŋ.guɾ/
/ˈʔɑs ʔu̹ɾ ˈʔo̞.kɾe̞n ˈnei̯.do̞ɾ ˈtɾu̹ ˈʔɑŋ.gr̩ ˈʔɑ.ɾaj.ti ke̞.ʔɑ.ˈlei̯.nɑ.tɾuɾ ˈʔi.ni | /
/ˈmɑn ˈnʷo̞ nei̯.do̞.ɾaf.ˈtu̹ fɑɾ.ka.hi.ɾu.maf.ˈtu̹ ʔu̹ɾ ʔi.ˈʔɑ.ɾɐj.ten ˈnʷo̞ ˈb̥ɾei̯.fe̞.θɾum ju̹.ˈhlɑi̯.sai̯.nuɾ ˈʔɑ.ɾa.juɾ/
/ˈmɑn ˈwo̞n wɑɾ.tɐf.ˈtu̹ tɾu̜.ˈʃe̞.na.six ˈʔei̯.tɾei̯.nu ˈʔi.ni/

/ˈdo̞.ɣɾi.li ˈgo̞.ɣɾo̞t/

Loving

Even though I know you'll be dead when it is the end
I love staying by your fire
Because this fire makes me want to know,
and I know that the leaves of knowledge will bloom in this world
and remain in time forever

Siyayu Ürüküs

Siyayu Ürüküs English

guyudu
Duguril Guyurus

Mirindi qar sume ge uyusdümür ge nuzunud
uyusdimidi subu buyunu qiduzum kurum kurum
eʒek subu dimiste uuds ćüggüsdüü
kurum sume ge ürgündi gayan zinisme müüzürüqüm ge nuzunud
utusdi duzume buunuqum kurum kurum

Enjoy
Duguril Guyurus

I know that in the end you shall die
Staying in your fire is always good to me
because this fire's (existence) makes me wish for wisdom
Again I know that in this world the leaves of knowing shall bloom
(and) they shall remain forever in time.

Rejistanian

Rejistanian English

Sek'xen
Duk~huril K~huyus

Xe'ki ,xe'ki'ixunus il'han ut'jet, het.
Xe'seve 'kelda ariv'het'ra sjiki ,ki'tan'mi mi'lija 'esinaxalvu xe'tes jilih'han, het.
Xe'ki ,vesa'het'ny min'ki'meshi'idjenus xures tekne'het'ra, het.
Ninak'het mi'kidhi ji min'ki'kelda sjiki.

Let us enjoy
Duk~huril K~huyus

I know that I will die for you in the end.
I use, remaining in the fire, from here on so that its wisdom makes me yearn for this.
I know that leaves will likely bloom again in the world.
Time passes and I will remain forever.

Idaltu

Idaltu IPA English

bajuljuceqebaja!
Duɡuxi Guaijuz

maxarirsumeqetedaqechulu
njarqapemeqeshuxuhawnaxzamexzashuda
majbanarsulapfachymnubxa
qfekajeturgu manirshunuhilu

/bajuljuçeqebaja/
/duɡuxi Guaijuz/

/maxarirsumeqetedaqeχulu/
/njarqapemeqeʃuxuhawnaxzamexzaʃuda/
/majbanarsulapfaχymnubxa/
/qfekajeturgu manirʃunuhilu/

May you(all) find joy!
Duɡuxi Guaijuz

I know that I will die for you in the end.
I'm in the habit of maintaining that it is wise to desire it.
I know that the leaves will spring out again in the world.
Time goes on and on. It will remain forever.

At'ants'as

At'ants'as English

Mes msomi ak'alwoym hewop'ami.
At'ay plohu mes a-posi morhes,
Nur pnetewi msom hets'oymi.
Nu atsʼanohi,
Ye at'elosh hs-wot pesti ap'oymt,
Nu hoyu-nur hots'atis hoyi,
A-hte hsi at'awosi.
Ulopyat'omtrosk

I want me and you to find joy.
And even though we both will die in the end (of my) beloved,
I still want us to exist this way.
And I know,
that the leaves will spring in the world again,
and the time will still go,
this feeling will always remain.
~The wolf tamer

Nessanese

Nessanese English

Ηθάσπη παινἐνόναση πας χυίλλη ἑνόυση καιπή,
πάχα ύδεςμαι αθάσση.

Λαι βαζήα: ἱναι, πάζι ιντυκόσον θαλόςκαι δαώνι,
λαι παςμα παιλώ ήια λαι βυλόνι λαι θαυίσι
– ἱα μαζήυα πασθαδάς.

– ναι Παιναζόυθαι Άωβύαἰ, Υλόψα θόυρροξ

I want to make us happy like I had us happy in past,
nevertheless we will later die.

And understand: that where the fallowlands will be made green with sprouting leaves,
and like the days and months and years go:
that breath as in ancient times.

- by Tamer of Wild-dogs, Ylopsa Thurrhox

V

V English

imou uqqu uigaisuq, you yuqŋeis,
yuu qou taagaisua.
nu ei iyũi: ou meedau haaḥısmuq, haada qou ṭou,
ou quuvuq vandavi qeenayu quunayu;
unau nuuhausuq.

— sıtousasuhhus, pau hıquuḍahuq

May we, who were once content/grateful, be content/grateful again,
even though we'll eventually die.
And consider/understand this: the one in the barren soil where leaves will grow,
the one who moves by like the day and the night and the passing of time;
that's the spirit of old.

— Tousasuhhus, tamer of dogs

k’maʔ

k’maʔ English

pʼtáɓ mut ɾikʼ ʔɗupʼ kʼmoʔ pʼtáɓs ʔɗuʔpʼ,
ŋaʔ kʼmoʔ pʼtáɓ ʔʃúʔ.
ʔaʔntʃʼ tʼíʔ pʼtsʼuʔ kʼámiɓw pʼkʼuʔl ɓjáŋ
ɓɾóh ʔkʼoŋ ʔɗuts ʔŋáʔ júɓ mɓál ŋ̍ʔ nɗikʼ ŋ̍ʔ táɓ nɗuts.

— towsaʔsuhus, pwáʔ ʔtʼuʔiɓw

When a person gives thanks, again should he give thanks
Though he may one day die.
He may think that on the barren soil there grow leaves.
The old souls pass by like the sun shines and sets and time passes.

— towsaʔsuhus, the tame dog

Retranslated text

Tíogall retranslated IPA English

Ar sŋímeachadh ag moileadh fígin, aonúr hú tiortar ag tiortar!
Asaiŋŋt asŋataigh hú cré chiamh,
Ach aru le tnáigh bhfá mar le taimhear gil bólaí máslaeŋa le sonaiŋŋt.
Cuín arfásaigh an Saichte gúine;
Réisí réanmataigh ag blóstaigh hú, ag réisí h-oithitigh an rách.

— Tomhsásuħus, Lisnóiŋeadh na Saoibh

/al ˈsŋiːməxəθ əg ˈmœʟəθ ˈfiːdʒiːn, ˈɵːnʉːl hʉː ˈtɪltəl əg ˈtɪltəl/
/ˈasɨŋt ˈasŋətɨ hʉː kɾeː ʃiəw/
/ax ˈaɾʊ ʀə ˈtnɛːj vaː mal ʀə ˈtɛwəl gɪʟ boʟiː ˈmaːsʀeːŋə ʀə ˈsɔnɨŋt/
/kiːn ˈalfaːsɨ ə ˈsɛxtə ˈgyːnə/
/ˈɾiːsiː ˈɾeːnmətɨ əg ˈbʀɵːstɨ hʉː əg ˈɾiːsiː ˈhœθɨtɨ ə ˈɾaːx/

/tɵːsaːsʊˈhʊs, ˈʀɪsnøːŋəθ nə ˈsøːv/

When a man gives praise and thanks, let him do so repeatedly!
Die he will one day,
but he must have faith that leaves can sprout from barren soil.
For the spirit-complex is ever actively present,
so long as it dawns and dusks, and so long as time passes.

— towsaʔsuhus, Tamer of Dogs{{

 #while:

}}

Archive pages
0{{#loop: i 1 2 - [[Fifth Linguifex Relay/|]]

}}