Literature:Enuma Elish (first tablet)

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search
Fragment of the first of tablet, where this text is found.[1]

Source

Akkadian Transliteration English

𒂊𒉡𒈠𒂊𒇺 𒆷𒈾𒁍𒌑𒃻𒈠𒈬
𒉺𒅁𒇺𒄠𒈠𒌈 𒋗𒈠𒆷𒍠𒋥
𒍪𒀊𒈠𒊕𒌅𒌑𒍝𒊒𒋗𒌦
𒈬𒌝𒈬𒋾𒊩𒆳 𒈬𒀠𒇷𒁕𒀜𒁶𒊑𒋙𒌦
𒀀𒈨𒌍𒋙𒉡𒅖𒋼𒌋𒌋𒄿𒄭𒄣𒌑𒈠
𒄀𒉺𒊏𒆷𒆠𒄑𒍮𒊒 𒍮𒍝𒀀𒆷𒊺𒀪𒌑
𒂊𒉡𒈠𒀭𒀭 𒆷𒋗𒁍𒌋𒈠𒈾𒈠

e-nu-ma e-liš la na-bu-ú šá-ma-mu
šap-liš am-ma-tum šu-ma la zak-rat
ZU.AB-ma reš-tu-ú za-ru-šu-un
mu-um-mu ti-amat mu-al-li-da-at gim-ri-šú-un
A.MEŠ-šú-nu iš-te-niš i-ḫi-qu-ú-ma
gi-pa-ra la ki-iṣ-ṣu-ru ṣu-ṣa-a la še-ʾ-ú
e-nu-ma DINGIR.DINGIR la šu-pu-u ma-na-ma

enūma eliš lā nabû šamāmū
šapliš ammatu šuma lā zakrat
apsûm-(ma) rēštû zārûšun
mummu tiāmtu muʾallidat gimrīšun
mûšunu ištēniš iḫiqqū-ma
gipāra lā kiṣṣurū ṣuṣâ lā šēʾū
enūma ilū lā šūpû manāma

When the heavens above did not exist,
And earth beneath had not come into being
There was Apsu, the first in order, their begetter,
(and) maker Tiamat, who bore them all,
They were mingling their waters together,
No lea was packed together, no canebrake matted close.
When no gods at all had been brought forth,

References

  1. ^ Series: Series: Library of Ashurbanipal (clay; 7.93 cm × 4.76 cm). British Museum. K.5419.c. Retrieved 14 April 2024.

Translations

Cwengâr

Cwengâr Retranslation

Gwêrh fôffan egwà anepemocw c'hed,
O angâff agwôrh âr et cwy ês 'emocw,
O anenesocw e cwâfôffan nApàsê ed rhô âdànàf nàl,
o angyn Nêhamat, et peg'hôrh e lhô ,
Anenocw e lhô ngan,
O anenâc'h e en fôlŷr, o anengâm e en rêlhô,
Egwà apemocw êlhôn hen dà te.

During the time when the sky had not been named,
when the earth which lies beneath us kept no name,
And primeval Apàsê, the father of those two,
and Lawless Têhamat, who birthed them, were not yet conjoined,
their water was not twisted,
And no field lay, no hills were seen,
When the Gods had not named one.Soc'ul'

Xil eý xen āhíúnen hé cuj cun'mi taitu,
Xen āhun' hed' xil eý muj cun'mi taitu,
Apsû xem'utsem xem'utsem, āhaínál'az,
Kem'am', Tiamat, hab ej je,
Aímojom jál je jenxad,
Xen uatxiý mim'uj, xen uuc'iý xeric;
Xil eý aíxauc'iý aílaiý yañ'an xen'.

Interlinear glossing

Xil eý

when

xen

NEG

āh-íúnen

REL-COP.CL1>CL4

INAL.CL1

cuj

sky

cun'mi

be above

taitu,

name

{Xil eý} xen āh-íúnen hé cuj cun'mi taitu,

when NEG REL-COP.CL1>CL4 INAL.CL1 sky {be above} name


Xen

NEG

āh-un'

REL-COP.CL5>CL5

hed'

CL5.INAL

xil eý

then

muj

earth

cun'mi

be below

taitu,

name

Xen āh-un' hed' {xil eý} muj cun'mi taitu,

NEG REL-COP.CL5>CL5 CL5.INAL then earth {be below} name


Apsû

Apsû

xem'utsem

ancient

xem'utsem,

REDUP

āh-aí-nál'az,

REL-CL1>CL1-give.birth

Apsû xem'utsem xem'utsem, āh-aí-nál'az,

Apsû ancient REDUP REL-CL1>CL1-give.birth


Kem'am',

chaos

Tiamat,

Tiamat

hab

mother

ej

both

je,

to

Kem'am', Tiamat, hab ej je,

chaos Tiamat mother both to


Aí-mojom

CL1>CL1-mix

jál

one

je

to

jenxad,

water

Aí-mojom jál je jenxad,

CL1>CL1-mix one to water


Xen

NEG

u-atx-(i)ý

CL5>CL5-make-PASS

mim'uj,

field

xen

NEG

u-uc'-(i)ý

CL5>CL5-see-PASS

xeric;

marsh

Xen u-atx-(i)ý mim'uj, xen u-uc'-(i)ý xeric;

NEG CL5>CL5-make-PASS field NEG CL5>CL5-see-PASS marsh


Xil eý

when

aí-xauc'-(i)ý

CL1>CL1-call-PASS

aí-lai-(i)ý

CL1>CL1-live-PASS

yañ'an

god.PL

xen'.

none

{Xil eý} aí-xauc'-(i)ý aí-lai-(i)ý yañ'an xen'.

when CL1>CL1-call-PASS CL1>CL1-live-PASS god.PL none