Literature:Whiskey's Song

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search


Translations

Whiskey's Song


(Type the name of your language in the box)

Original (English & Fén Ghír)

English Translation Original Fén Ghír

It's a long way.
Much lies between me and my home.
If dryness strikes,
What is there?

Whiskey! Life's water!
The greatest thing in all the town.
A friend to weak and strong,
Loved by all!

Té ag lú geb dhem,
Té lú cébh balem.
On ratic di me fédel,
Bhé thé at me égel?

Délag! Dél ba gen!
En té ag bhen bér cór tol labhen.
Té bénan cór balin na dol,
Té rún del ít cór tol!

Translations to-do: Cwengâr | Dhannuá | Umbrean | Attian

Cwengâr

English Translation Cwengâr Translation

It's a long road.
Home is still very far.
When comes dryness,
What is before you?

Whiskey! Whiskey!
No greater thing in town,
A friend of weak and strong,
There is no happiness like Whiskey!

Te lecwap ffŷlam,
Te cwyn lyr bôlam.
Egwà fogw fferâl,
E she ât gwô nâl?

Tel ngan! Tel ngan!
E she en tad ffen c'hwyn gŵo lhôffan.
Te ât bôlŷn ô dolh menan,
E she ler âra tel ngan!