Literature:Hansu Hansuen

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search


Translations


(Type the name of your language in the box)

Harāktian & English

Hansu Hansuen The King of Kings
Kūi esi tuh, ia praksi ūtaran-met, endūhse? Who are you to question my words, human?
Ku me nāta hnāisi? Do you not know me?
Ku nāta saksi akarī-mas? Do you not recognise my face?
Akar-mis esti gerebid perana nu leman-met esti hatrā stānsu. My face is carved into stone and my name is written on walls.
Tuh mān hnēsi dasūhī ar nāta vēduan kō. You would have to be blind not to see that.
Dēkes mi hansu. You called me a king.
Ōt ūg nesmi lē hansu. But I am not just a king.
Kān dārmi tūi, kūi esmi. Let me tell you who I am.
Ūga esmi Hansu Hansuen, megdenter hūmantibi. I am the King of Kings, the mightiest of all.
Hansātar-met pāiti marēt guerahat nu parian akīrharī, gelēt hūgai nu nīhēt erbai – hūmantā esti ūtne-met, nān ārhi. My kingdom goes from the sea to the mountains and beyond the horizon, from the north to the south and from the east to the west – it is all my land, without borders.
Sahuilā, huvēnte, pahur nu uadar asanti āmnei ar uātarnāhuan apām. The sun, the wind, fire and water are mine to command.
Divō guēti, kūpi apēn veriami nu nēkut hastarbi-tsiot nu armēn kuspet nāta hīdēranti ūahī, hintai nē hāntimi. The day comes when I call it and the night with its stars and the moon on the night sky dare not show up until I'm done.
Nē ēgha sōmdō uadarī gembi, lēmpat nē edmi sōmdī harsī apti. I do not drink the same water as the mortals, nor do I eat the same bread as them.
Hūmantit kuēte esti kirītu-met – ūg apēn harmi samnāntā nu ūg apān ēlhami. The whole world is my garden - I have created it and I rule it.
Nēbetar mi arsanti nu dēvei stahantar gengei par amāt. The heavens envy me, and the gods stand before me humble.
Megdentsi esmi dēvām. I am greater than the gods.
Kūi nu kuih esi habi meghi tuh, geme? Who and what are you, compared to me, human?
Persa esi nu persa erhatis, kūpi ēksi, kuintā kirītu-met stataris ar haiuran nu segētis habi elānē kēsī. You are dust and you will remain dust when you die, while my garden will stand for an eternity and win against the tide of time.
Tūā esi parin agūrōs nu īsēt, āmnes esi dāsar peranis, parūtēt nu hahsēt. Yours is a house of bricks and wood, mine is a palace of stone, marble and gold.
Nē kahti salkē buhī, tāku tūi apē nē dōrmi. You do not have the right to exist if I do not give it to you.
Ku mēn telhami bushān-tet? Am I supposed to tolerate your existence?
Tuh esi lē bādu āmnes. You are but a servant of mine.
Ūg esmi hantentsi enda hansusu, esmi Hansu Hansuen. I am the first among kings, I am the King of Kings.
Hūmantei kār esti amnēl. Everything here belongs to me.
Maldentrēs garhanēt persī bergenterai gueraha, maldentrēs tsāpēs hevī megdenterai tāntai, muhsis pelhei hārai bergur nēbei. From the smallest grain of dust to the tallest mountain, from the smallest drop of rain to the largest ocean, from a mouse in a field to an eagle high in the sky.
Kuīsa kuōn nu ēku, ālkāla nu arkātu nu nisirtu asanti amnēl salkī. Every dog and horse, soldier and weapon and treasure belong to me by right.
Kūi esi? Nān esi. Who are you? You are nothing.
Nu kā esti kirītu-met nu ūg esmi āpes hansu, Hansu Hansuen. And this is my garden and I am its king, the King of Kings.

Raxic

Łihiuanāh Łihiuan Gloss The King of Kings
Uīgīz, zī yoni īlōz, mī yōbinātł īcotzunīciz. mortal.sg-acc, 2sg.m.nom who.nom q-be-2sg, thus 1sg-gen word-pl-dat q-test-refl-2sg-ipfv Who are you to test yourself against my words, mortal?
Hinoh īzromiz. 1sg-acc q-neg-recognize-2sg-ipfv Do you not know me?
Hinoh uānoguaz quāliz īzromiz. 1sg-gen face.sg-acc see-2sg-ipfv q-neg-recognize-2sg-ipfv Do you see my face and not recognize it?
Huga hinoh uānoguaz githōhuin, cōpimāh hinoh ueliz timāchezin. Stone immortalizes my face, and walls have my name written on them.
Tłhūceda huēara tłiz izquāquālin. only blind-an.sg that-inan.sg.acc neg-sbjv-see-3sg.an Only a blind man would fail to see that.
Hinoz tacizhin, łihiuan. 1sg-acc call-2sg-pfv, king.sg-nom You called me a king.
Mic hin ubo łihiuan izlōīn. but 1sg.nom merely king.sg-nom neg-be-1sg But I am not just a king.
Ziyotł ītłōtzhīnoh, yoni lōīn. Shall I tell you who I am?
Hin Łihiuanāh Łihiuan lōīn, hinōzi tłāł cēdima izmozin. I am the King of Kings; none is as mighty as I.
My kingdom goes from the sea to the mountains and beyond the horizon, to the north, south, east and west – it is all my land, without borders.
Miruzda, colizda, rēlazda, huīthazda tłhōbīn. I control the very sun, wind, fire and lightning.
The day comes when I call it and the night with its stars and the moon on the night sky dare not show up until I'm done.
Hin tzīzi uīgīhuāzi tłāłiz uīcaz izuolīn, ti huphin tzīzi tłāłiz rūcuz izcaxīn. I do not drink the same water as you mortals, nor do I eat the same bread as you.
The whole world is my garden - I have created it and I rule it.
The heavens envy me, and the gods bow down before me.
Yut hāzēna lōīn, tłihuān. for great-cpr-sg.nom be-1sg, 3pl-an-pl-abl For I am greater than they.
Izcallimaz quaziz, hinotł duquipāxin tłi, li lōz, yeno īlōn. Worthless human, compared to me, what is that which you are?
You are dust and will die as dust, while my garden will stand for an eternity and win against the tide of time.
Yours is a house of bricks and wood, mine is a palace of stone, marble and gold.
Hin ziyotł īzhuimīdīn, huāpātł guēxin izlōz. 1sg.nom 2sg.m-dat q-neg-permit-1sg-ipfv, live-inf-dat means.sg-com neg-be-2sg You cannot live if I do not permit you to.
Ziyotł moznōtziz tłēguzpātł īyorōtzhezīn. Am I obligated to tolerate your existence for you?
Ubo hinoh yozca lōz. You are but a servant of mine.
I am the first among kings, the King of Kings.
Quebā lulā hinotł odotzhitzin. All things belong to me.
From the smallest grain of dust to the tallest mountain, from the smallest drop of rain to the largest ocean, from a mouse in a field to an eagle high in the sky.
Every dog and horse, soldier and weapon and treasure are my property.
Ziyoh yeno, izmoziz. 2sg.m.gen what-nom, neg-exist-2sg What about you? You are nothing. (lit. You don't exist)
And this is my garden and I its king, the King of Kings.

Dãterške

Дихтатэрин ды дихтатэрин'с IPA transcription Gloss
¿Ўла'у ћак хи хж'ә атӕщӀә'эн шіӑэлң ыӵусты, фрау'ьэ? /wlaʡu cʰakʰ xɪ xʒʡæ atʰəʃt͡ʃæʡɛn ʃʲiʕɛl̃ ɨc͡çustʰɨ frauʡʲɛ/ q-r as you › you⟨n⟩-gen speak-ab-npos ask be~ntr, human-voc
¿ЎлыщӀ хи хж њэд-хңдцдіһәџ? /wlɨʃt͡ʃ xɪ xʒ ɲɛt̬ x̃t̬t͡n̥t̬ʲiħæd͡ʒ/ q-yn you › you⟨n⟩ no=fact-know
¿ЎлыщӀ хи хж'ә факӥа'эн њэд-нфцдіһәџ? /wlɨʃt͡ʃ xɪ xʒʡæ fakʰiaʡɛn ɲɛt̬ nft͡n̥t̬ʲiħæd͡ʒ/ q-yn you › you⟨n⟩-gen face-npos no=pst.infr-know
.Вӥ әтуцн'ц и цдӧщцн'с хж'ә факӥа'эн'ӧң щӀьэтӕдԇңӹӑ; /vi ætʰut͡n̥nʡt͡n̥ ɪ t͡n̥t̬ɤçt͡n̥nʡs xʒʡæ fakʰiaʡɛnʡɤ̃ ʃt͡ʃʲɛtʰət̬s̃ˤʉʕ/ on rock-dat-col and wall-dat-pl you⟨n⟩-gen face-npos-abs record.ntr-pst
Хи њэд-всиҝхљњ щэнсыӵусты ҝелф их эхі њэд-всиҝ. /xɪ ɲɛt̬ vsɪq͡χxʎɲ çɛnsɨc͡çustʰɨ q͡χʲelf ɪx ɛxʲi ɲɛt̬ vsɪq͡χ/ you › no=observe-nfin infr.ver-be cnsq.sjv you › it.nr no=observe
.Хж'ӧң ћак інэ дихтатэрин хи'м атӕ, /xʒʡɤ̃ cʰakʰ iːnɛ t̬ɪxtʰatʰɛrɪn xɪʡɱ atʰə/ you⟨n⟩-abs as one arrange-ag ‹ you-erg speak.ntr,
.Я хж њэд-җӀюўлкӕы інэ дихтатэрин ӥӵостхрн. /ɒ xʒ ɲɛt̬ ʒd͡ʒʲɯwlkʰəɨ iːnɛ t̬ɪxtʰatʰɛrɪn ic͡çʌstʰxrn/ but you⟨n⟩ no=only-adj one arrange-ag be\hab-hab
.Длэ хицн хж хж'ә імытк'эн һф'прөатӕ. /t̬lɛ xɪt͡n̥n xʒ xʒʡæ iːɱɨtʰkʰʡɛn ħfʡpʰrɞatʰə/ to you-dat you⟨n⟩-gen title-npos fut-prec-speak.ntr
.Хж нһам дихтатэрин ды дихтатэрин'с ӥӵостхрн, џӭ'въэһр ды сфэх. /xʒ nħaɱ t̬ɪxtʰatʰɛrɪn t̬ɨ t̬ɪxtʰatʰɛrɪnʡs ic͡çʌstʰxrn d͡ʒɘʡvwɛħr t̬ɨ sfɛx/ you⟨ndef.aug arrange-ag ‹.gen arrange-ag-pl be\hab-hab, sub.1sg-power ‹.gen all
.Чэрэз нһам лпоедцн и әтуфрэљһацн'c и нһам індимцн хж'ә лєхан'эн ыӵусты, оћ нџорцэ длэ йугоњэ чэрэз оћ іхтяцэ длэ ўьаԇњэ: трәнкражңа'сӕы хж'ә стан'эн. /t͡ʃɛrɛz nħaɱ lpʰʌjet̬t͡n̥n ɪ frɛʎħat͡n̥nʡs ɪ nħaɱ iːnt̬ɪɱt͡n̥n xʒʡæ lʲoxanʡɛn ɨc͡çustʰɨ ʌcʰ nd͡ʒʌrt͡n̥ɛ t̬lɛ juk̬ʌɲɛ t͡ʃɛrɛz ʌcʰ iːxtʲʰɒt͡n̥ɛ t̬lɛ wʲasˤɲɛ tʰrænkʰraʒ̃aʡsəɨ xʒʡæ stʰanʡɛn/ throuğ def.aug body.of.liquid-dat and rock-structure-noun-dat-pl and straiğt.line-dat you⟨n⟩-gen dominion-npos be~ntr, from north-ућу.direction.dat to south-ава.direction.dat throuğ from east-ућу.direction.dat to west-ава.direction.dat trans-frontier-pl-adj you⟨n⟩-gen land-npos
.Жх нһам һіл и шаџн'ц и фхӕр'ц и һыдџһок'ц дихтат. /ʒx nħaɱ ħʲiːl ɪ ʃad͡ʒnʡt͡n̥ ɪ fxərʡt͡n̥ ɪ ħɨd͡ʒħʌkʰʡt͡n̥ t̬ɪxtʰatʰ/ you⟨n⟩ › def.aug star and gas-state.of.matter-col and chemical.reaction-col and hydrogen-chemical.du-oxygen-col arrange
.Рподӭђң хж тӀьиңщӀә єұйгхяџл и вперэх хж'ә ҝоөњечӕы хрєнцн'эн њощӀ тсъу һіл'с њэд-прөыӵусты. /rpʰʌt̬ɘɟⁿ xʒ tʲʼɪ̃ʃt͡ʃæ oyjk̬xʲɒd͡ʒl ɪ vpʲʰerɛx xʒʡæ q͡χʌɞɲet͡ʃəɨ xrʲont͡n̥nʡɛn ɲʌʃt͡ʃ t͡sʷu ħʲiːlʡs ɲɛt̬ pʰrɞɨc͡çustʰɨ/ because.of.want-rat you⟨n⟩ › day-ab jus.come and before-relative.time.prep you⟨n⟩-gen terminal-adj time-dat-npos › niğt com star-pl no=prec-be~ntr
.Њэд-корд фрау'с хж осюндӕы һыдџһок єљд жящһа њэд-рвётсетхрн. /ɲɛt̬ kʰʌrt̬ frauʡs xʒ ʌsʲɯnt̬əɨ ħɨd͡ʒħʌkʰ oːʎt̬ ʒʲɒçħaʡs ɲɛt̬ rvʲøt͡sʲetʰxrn/ no=similar.in.form human-pl you⟨n⟩ › same-adj hydrogen-chemical.du-oxygen inclusive.or fuel-noun no=absorb\hab-hab
.Сфэх мӥра хж'ә Боғ'эн ыӵуст: хж эхі раџдԇңӹӑ и чэрішурдԇңӹӑ. /sfɛx mira xʒʡæ p̬ʌɣʡɛn ɨc͡çustʰ xʒ ɛxʲi rad͡ʒt̬s̃ˤʉʕ ɪ t͡ʃɛrʲiʃurt̬s̃ˤʉʕ/ all human.expanse › you⟨n⟩-gen garden\loanword-npos be you⟨n⟩ › it.nr make-pst and ensure-pst
.Неебетар'ьљ хж йгюрһ и дља хжцн гбэжє'с ӕәҗӀата. /nʲejep̬ʲetʰarʡʲʎ xʒ jk̬ʲɯrħ ɪ t̬ʎa xʒt͡n̥n k̬p̬ɛʒʲoʡs əæʒd͡ʒatʰa/ Nêêbêtar\loanword-loc › you⟨n⟩ despise and on.behalf.of you⟨n⟩-dat god-pl surrender~ntr
.Еінст гбэжє'с хж тав ыӵусты. /ejiːnstʰ k̬p̬ɛʒʲoʡs xʒ tʰav ɨc͡çustʰɨ/ relative.to god-pl you⟨n⟩ better be~ntr
¿Ўла'у и ўлэцћ ћак хи еінст хж ыӵусты, фрау'ьэ? /wlaʡu ɪ wlɛt͡n̥cʰ cʰakʰ xɪ ejiːnstʰ xʒ ɨc͡çustʰɨ frauʡʲɛ/ q-r and q-wh as you relative.to you⟨n⟩ be~ntr, human-voc
.Радєұ эрпцн хи птрђ'с һф'ыӵуст, я радєұ эрпцн хж'ә Боғ'эн һф'прӕњсємє гбә љідліла ды хрєнщӀә. /rat̬oy ɛrpʰt͡n̥n xɪ pʰtʰrc̬ʡs ħfʡɨc͡çustʰ ɒ rat̬oy ɛrpʰt͡n̥n xʒʡæ p̬ʌɣʡɛn ħfʡpʰrəɲsʲoɱʲo k̬p̬æ ʎit̬lʲiːla dɨ xrʲonʃt͡ʃæ/ pertaining.to chronological.infinity-dat you dot-pl fut-be, but pertaining.to chronological.infinity-dat you⟨n⟩-gen garden\loanword-npos fut-sustain~ntr against chaos ‹.gen time.ab
.Хи фхӕрәту'иў Селұлєзьиў інэ фрэљһа'эн сьлп'һрњэл, я хж әту'иў гҍілсгсъарбһокниў ӑӭўжиў інэ фрэљһа'эн сьлп'һрњэл. /xɪ fxərætʰuʡɪw sʲelylʲozʲɪw iːnɛ frɛʎħaʡɛn sʲlpʰʡħrɲɛl ɒ xʒ ætʰuʡɪw k̬ˤʲiːlsk̬sʷarp̬ħʌkʰnɪw ʕɘwʒɪw iːnɛ frɛʎħaʡɛn sʲlpʰʡħrɲɛl/ you › chemical.reaction-rock-composed.of wood\loanword-composed.of one structure-noun-npos hyp-have, but you⟨n⟩ rock-composed.of calcium-carbon-oxygen-chemical.tri-composed.of gold-composed.of one structure-npos hyp-have
.Ҝелф-хжрподӭђң хи њэд-ыӵусты. /q͡χʲelf xʒrpʰʌt̬ɘɟⁿ xɪ ɲɛt̬ ɨc͡çustʰɨ/ cond=you⟨n⟩-because.of.want-rat you no=be~ntr
¿ЎлыщӀ хж их'ә щӀәщӀә'эжиц'эн ӭ'яҗӀӥӵостхрн? /wlɨʃt͡ʃ xʒ ɪxʡæ ʃt͡ʃæʃt͡ʃæʡɛʒɪt͡n̥ʡɛn ɘʡʲɒʒd͡ʒic͡çʌstʰxrn/ q-yn you⟨n⟩ you\nhd-gen condition-ab-perm.ag-npos vol-be\hab-hab
.Хи хж'ә җӀюўлкӕы інэ робӭт'эн ӥӵостхрн. /xɪ xʒʡæ ʒd͡ʒʲɯwlkʰəɨ iːnɛ rʌp̬ɘtʰʡɛn ic͡çʌstʰxrn/ you you⟨n⟩-gen only-adj one worker-npos be\hab-hab
.Чэрэз дихтатэринцн'с хж фєнөйцт ыӵусты, хж нһам дихтатэрин ды дихтатэрин'с ыӵуст. /t͡ʃɛrɛz t̬ɪxtʰatʰɛrɪnt͡n̥nʡs xʒ fʲonɞjt͡n̥tʰ ɨc͡çustʰɨ xʒ nħaɱ t̬ɪxtʰatʰɛrɪn t̬ɨ t̬ɪxtʰatʰɛrɪnʡs ɨc͡çustʰ/ throuğ arrange-ag-dat-pl you⟨n⟩ ⟨ordinal⟩one\ordinal be~ntr, you⟨ndef.aug arrange-ag ‹.gen arrange-ag-pl be
.Хж сфэх эхі п'һрњөлхрн. /xʒ sfɛx ɛxʲi pʡħrɲɞlxrn/ you⟨n⟩ › all it.nr have\hab-hab
.Оћ трлөкӕы птрђцн ды кӀөџн длэ трбуљщавӕы әтуфрэљһацн, оћ трлөкӕы птрђцн ды цсњэв длэ трбуљщавӕы лпоедцн, оћ інэ мусцн вӥ інэ станцн длэ інэ акӥпӥтрӥдәцн дре цещһацн, /ʌcʰ tʰrlɞkʰəɨ pʰtʰrc̬t͡n̥n t̬ɨ kʼɞd͡ʒn t̬lɛ tʰrp̬uʎçavəɨ ætʰufrɛʎħat͡n̥n ʌcʰ tʰrlɞkʰəɨ pʰtʰrc̬t͡n̥n t̬ɨ t͡n̥sɲɛv t̬lɛ tʰrp̬uʎçavəɨ lpʰʌjet̬t͡n̥n ʌcʰ iːnɛ must͡n̥n vi iːnɛ stʰant͡n̥n t̬lɛ iːnɛ akʰipʰitʰrit̬æt͡n̥n t̬rʲe t͡n̥ʲeçħat͡n̥n/ from comp-small\comp-adj dot-dat ‹.gen solid-state.of.matter to comp-big\comp-adj rock-structure-noun-dat, from comp-small\comp-adj dot-dat ‹.gen precipitation to comp-big\comp-adj body.of.liquid-dat, from one mouse-dat on one land-dat to one accipitrid-dat in sky-noun-dat,
Дхтупрӭђң хж сфэђ фамӥлӥарӥс и кабаљус и ҝљицсера и йицбһӧњэт и чңєт п'һрњөлхрн. /t̬xtʰupʰrɘɟⁿ xʒ sfɛc̬ familiaris ɪ kʰap̬aʎus ɪ q͡χʎɪt͡n̥sʲera ɪ jɪt͡n̥p̬ħɤɲɛtʰ ɪt͡ʃ̃ⁿʲotʰ pʡħrɲɞlxrn/ because.of.assiğnment-rat you⟨n⟩ › every dog and domestic.horse and soldier and ins-weapon and unpopular.idea have\hab-hab
¿Ўла'у хи ыӵусты? .Хи корд хэрощӀә ыӵуст. /wlaʡu xɪ ɨc͡çustʰɨ/ /xɪ kʰʌrt̬ xɛrʌʃt͡ʃæ ɨc͡çustʰ/ q-r you be~ntr you similar.in.form zero-ab be
.И эхі хж'ә Боғ'эн ыӵуст и хж дихтатэрин ды эхі, џӭ'дихтатэрин ды дихтатэрин'с. /ɪ ɛxʲi xʒʡæ p̬ʌɣʡɛn ɨc͡çustʰ ɪ xʒ t̬ɪxtʰatʰɛrɪn t̬ɨ ɛxʲi d͡ʒɘt̬ɪxtʰatʰɛrɪn t̬ɨ t̬ɪxtʰatʰɛrɪnʡs/ and it.nr you⟨n⟩-gen garden\loanword-npos be and you⟨n⟩ arrange-ag ‹.gen it.nr, sub.1sg-arrange-ag ‹.gen arrange-ag-pl

(Danterian).