Literature:The Lord's prayer

From Linguifex
Jump to: navigation, search


Translations

The Lord's prayer


(Type the name of your language in the box)

English

Matthew 6:9–13

King James Version (1611)

9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11 Give us this day our daily bread.

12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Cwengâr

  • Â ês nàl,
  • te rhà pemoc c’hŷn,
  • tebogw rhà ngŷtyn nâr,
  • tenârh rhà mad,
  • cwâ âr êrhô cwed.
  • Pelârh rhà gôl ês nanyr dô ês,
  • ô fogwên rhà ês dulh ês môlyn,
  • o fogwên ês edaf te bôlyn dulh ês,
  • ô acwêgw rhà ês dô fôlyn,
  • Cwârh Du.

Fén Ghír

Fén Ghír Translation English version

Dí ba Ál,
Té bér cór re ba femoc,
Bhé thé re cúdinír,
Bhé thír re med,
Cór ír cun céd,
Bél gal thenír do dí me re.
On fogun di ba írona me re,
fogun étábh bhé dhén írona cór dí me ítábh me dí.
En gar dí ce med.
Té ít.

Our Father in heaven,
hallowed be your name.
Your kingdom come,
your will be done,
on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts,
as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Netagin

Matai 6:9-13

ˀÁthái nˀAbáh

ט׳ אַנָּא הַבְרָא קַצֻומַן הַדָּ֬ם: אָתָי אַ֬בָּה מֲּצָרוֹ, אָנָי גֲּ֬תִילָה אִךְ וַלְּטַנִּיבֻוןּ׃

9 ˀAnnáˀ habhráˀ qhattzúmhan ha-ndámh: ˀÁthái nˀAbáh matzáró, ˀÁnái ngathíláh ˀich fhalleṭhanníbhúnn.
2PL.NOM therefore pray/TRANS-IMP FOC-so: 1PL.GEN father-HON.SG.DIR heaven-SG.LOC, 2PL.GEN name-HON.SG.DIR OPT INV-(0,3)-holy/TRANS-AFF.ATEL-PLACT
י׳ אָנָי תִּ֬פְזֻומָה אִךְ עָנַן. אָנָי בֲּ֬טִיסָה אִךְ וַלְּיַגִּיתַןּ, שִירְיוֹ שִב מֲּצָרוֹ׃
10 ˀÁnái dtiphzúmháh ˀich ˁánan. ˀÁnái mbaṭhísáh ˀich fhalleyagíthann, širyó šibh matzáró.
2PL.GEN reign-HON.SG.DIR OPT come-IMP. 2PL.GEN will-HON.SG.DIR OPT INV-(0,3)-follow/TRANS-AFF.TEL-PLACT, earth.INAN.SG.LOC as heaven-INAN.SG.LOC
יא׳ אָתָי עַ֬שְלֵךְ דֲּבָחֵךְ הֵגְתָּן דִּיתִיב׃
11 ˀÁthái nˁašléch dabháḥéch héghtán díthíbh.
1PL.GEN bread-INAN.SG.INS regular-INAN.SG.INS provide/TRANS-1PL-IMP today
יב׳ בַּר כֲּשַנְתָּן אָתָי קַּ֬זְחָי, הֵן הֲאַדָּא שִב תְּכַשְנֻוןּ אָתָי מְּקַזְחֵהּ׃
12 Bar kašantán ˀáthái gqazḥái, hén ha-ˀadáˀ šibh techašnúnn ˀáthái meqhazḥéhh.
and_sentential.CONJ absolve-1PL-IMP 1PL.GEN sin.INAN.PL.GEN, TAG.Q TOP 1PL.NOM as (1,3)-absolve-ATEL.AFF-PLACT 1PL.GEN sinner-PL.DIR
יג׳ בַּר נֻור אִ֬צְחַדָּן פִּן פֲסִירוֹ , אֶת פֲקַמְתָּן תַּל מְסִירִיםּ׃
13 Bar núr nˀitzḥadán pin phasíró, ˀeth phaqhamhtán tal mhesírím.
and_sentential.CONJ PROH go/CAUS-1PL-IMP toward temptation-INAN.SG.LOC, rather save-1PL-IMP from NOMZ-evil-AN.SG.GEN
אָמֵן׃
Ámhén.

Ris

Matheos 6:9-13

Byblous ri (2013-08-18)

9 Au mnēnou quera tēmbrana: Atēroumena hēna a ignou, annō hei inygnistizoui.

10 Astoumēna enou inantoui, quēmas enou anounatou inistizoui na igni.

11 Pāni ameri au amerou oui trāni.

12 Ia mnīnis rai nesthērmou our, ia mnīnoster rai nesthērmouri antēri.

13 Ia men our ouanis antamai, ni our natērri ouani: cas astoumēna, ia testa, ia agani nesagna hei inina.

Themsarian

Matthái 6:9–D

Tússáry Chàemyr

9 Toríð mḗr tússals: Anéttam rin di bílzār, ā́themaremá vélis.

10 Riedisá achráttarys. Réħaremá srétinys, thā di lùovār had di bílzār.

11 Capsinnieðátham mī̀dam nìeðārmī́.

12 Ie mrínām burrántam, had laujám mrínámi vo burralíuovam.

13 Ie ham dóimánām det cadrȳ́thār, nesi sténteam gil vā́gyr. Āmḗn/Ħḗr vā́chmá.

Valian

English Greek Valian Retranslation

9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven.
11 Give us this day our daily bread.
12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

9 προσεύχεσθε οὖν οὕτως Πάτερ ὁ οὐρανοῖς ἁγιασθήτω ὄνομα
10 βασιλεία ἐλθέτω θέλημα γενηθήτω γῆς οὐρανῷ
11 δὸς σήμερον ἐπιούσιον ἄρτον
12 ἄφες ὀφειλήματα καὶ ἀφήκαμεν ὀφειλέταις
13 εἰσενέγκῃς πειρασμόν ῥῦσαι πονηροῦ

9 (…)Tormitän, rändaka vilyain, taevassed nennikä.
10 Tuleikä meelestina, sälassed haryaikä, së oledü sëkui vilyain.
11 Lahetun peigi vëi minnatän peik.
12 Kevatunast viiremmetän, kui kävataan veireahitän.
13 Tahalyatunast saa vanammeah, vëlia palgatun ää uramma

9 Father our, who lives in clouds, be thy name made holy
10 May thy kingdom come, thy will be carried out, on earth as on clouds
11 Give us our daily bread
12 And forgive our transgressions, as we forgive theirs
13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil